Opatrenie č. 551/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2010

Čiastka 191/2009
Platnosť od 19.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

551

01.01.2010

OPATRENIE

01.01.2010

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2010

zo 16. decembra 2009,

01.01.2010

ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2010

01.01.2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


01.01.2010

§ 1

01.01.2010

Dôchodková hodnota v roku 2010 je 9,2246 eura.


01.01.2010

§ 2

01.01.2010

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Viera Tomanová v. r.