Zákon č. 533/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2009
Platnosť od 17.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 21. decembra 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

21.12.2009

533

21.12.2009

ZÁKON

21.12.2009

z 3. decembra 2009,

21.12.2009

ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

21.12.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


21.12.2009

Čl. I

21.12.2009

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

21.12.2009

Za § 86d sa vkladajú § 86e a 86f, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

21.12.2009

„Zlúčenie Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

21.12.2009

§ 86e

21.12.2009

(1) Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. sa zlučuje so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. 1. januára 2010.

21.12.2009

(2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. sa stáva právnym nástupcom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s.

21.12.2009

(3) Platnosť povolenia Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. zaniká 1. januára 2010.

21.12.2009

(4) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. podá bezodkladne návrh na zápis zlúčenia Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. do obchodného registra36) k 1. januáru 2010 a návrh na výmaz Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. z obchodného registra36) k 1. januáru 2010.

21.12.2009

(5) Poistný kmeň Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. sa prevádza na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s. 1. januára 2010.

21.12.2009

(6) Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov86) k zamestnancom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. prechádzajú k 1. januáru 2010 na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s.

21.12.2009

(7) Všetky práva a povinnosti zo vzťahov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia prechádzajú k 1. januáru 2010 zo Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s.

21.12.2009

(8) Na zlúčenie sa nepoužijú ustanovenia § 13 ods. 1 písm. d) a e), § 61 tohto zákona, § 69 ods. 1, 4 až 10, § 218a až 218p Obchodného zákonníka a osobitný predpis.32)

21.12.2009

§ 86f

21.12.2009

(1) Jediným akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. po zlúčení je Slovenská republika. Správu akcií od 1. januára 2010 vykonáva ministerstvo zdravotníctva.

21.12.2009

(2) Pri zlúčení nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody audítorom, členom predstavenstva ani členom dozorných rád Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

21.12.2009

(3) Pri výmene akcií Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. za akcie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. nebude vyplatený doplatok v peniazoch. Na bezodplatný prevod správy akcií100) sa nepoužije osobitný predpis.32)“.

21.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 100 znie:

21.12.2009

100) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 156 ods. 7 Obchodného zákonníka.“.

01.01.2010

Čl. II

21.12.2009

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2010

Za § 31h sa vkladá § 31i, ktorý znie:

01.01.2010

㤠31i

01.01.2010

Pre rok 2010 je sadzba poistného pre štát 4,78 % z vymeriavacieho základu.“.


21.12.2009

Čl. III

21.12.2009

Účinnosť

21.12.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 21. decembra 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


21.12.2009

Ivan Gašparovič v. r.

21.12.2009

Pavol Paška v. r.

21.12.2009

Robert Fico v. r.