Zákon č. 503/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 177/2009
Platnosť od 08.12.2009
Účinnosť od 18.04.2016
01.01.2010

503

01.01.2010

ZÁKON

01.01.2010

z 27. októbra 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

01.01.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 71/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2010

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa za položku 9 vkladá položka 9a, ktorá znie:

01.01.2010
„Položka 9a
Za konanie
a) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu3)15 000 eur
b) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu,3) ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác100 000 eur
c) vo veciach určenia neplatnosti koncesnej zmluvy na práce podľa osobitného predpisu3)100 000 eur.“.
01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

01.01.2010

3) § 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2010

Čl. III

01.01.2010

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2010

Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:

01.01.2010

㤠14b

01.01.2010

(1) Na konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu1aa) je príslušný Okresný súd Malacky; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

01.01.2010

(2) Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Bratislave.“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

01.01.2010

1aa) § 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


01.01.2010

Čl. IV

01.01.2010

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 282/2006 Z. z., zákonom č. 102/2007 Z. z., zákonom č. 232/2008 Z. z., zákonom č. 442/2008 Z. z., zákonom č. 213/2009 Z. z., zákonom č. 289/2009 Z. z., zákonom č. 402/2009 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2010

Čl. V

01.01.2010

Účinnosť

01.01.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2010

Pavol Paška v. r.

01.01.2010

Robert Fico v. r.