Opatrenie č. 500/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 175/2009
Platnosť od 03.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
01.01.2010

500

01.01.2010

OPATRENIE

01.01.2010

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2010

z 25. novembra 2009,

01.01.2010

ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

01.01.2010

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 471/2009 Z. z. ustanovuje:


01.01.2010

§ 1

01.01.2010

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.

01.01.2010

§ 2

01.01.2010

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za kalendárne štvrťroky, ktoré sa skončili najneskôr 31. decembra 2009.


01.01.2010

§ 3

01.01.2010

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 89/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

01.01.2010

§ 4

01.01.2010

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Ján Počiatek v. r.


01.01.2010

Príloha k opatreniu č. 500/2009 Z. z.

01.01.2010

Vzor 01