Zákon č. 498/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 40/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 175/2009
Platnosť od 03.12.2009
Účinnosť od 01.07.2015
15.12.2009

498

15.12.2009

ZÁKON

15.12.2009

z 29. októbra 2009,

15.12.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15.12.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.12.2009

Čl. I

15.12.2009

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z. a zákona č. 318/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.12.2009

1. V § 1 písm. b) sa za slová „prevádzkovateľa retransmisie“ vkladá čiarka a slová „poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“ a slová „v § 2 ods. 2 a 4“ sa nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 3 a 4“.

15.12.2009

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠2

15.12.2009

Pôsobnosť zákona

15.12.2009

(1) Tento zákon sa vzťahuje na

15.12.2009

a) vysielateľa zriadeného zákonom1) (ďalej len „vysielateľ na základe zákona“),

15.12.2009

b) vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom1) a má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“),

15.12.2009

c) vysielateľa prostredníctvom internetu,

15.12.2009

d) poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

15.12.2009

e) prevádzkovateľa retransmisie.

15.12.2009

(2) Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa podľa odseku 1 písm. a) až c) a na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ak majú svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijímajú redakčné rozhodnutia.

15.12.2009

(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d), ak majú svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko

15.12.2009

a) v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, a to aj v prípade, že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte Európskej únie, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký,

15.12.2009

b) v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej únie a podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, ak prvýkrát začali svoju činnosť na území Slovenskej republiky a udržiavajú stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,

15.12.2009

c) v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ak v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

15.12.2009

d) v inom členskom štáte Európskej únie, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

15.12.2009

(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa odseku 1 písm. d), na ktoré sa nevzťahuje odsek 3 a ktoré sa nepovažujú za zriadené v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ak využívajú

15.12.2009

a) pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike na vysielanie, retransmisiu alebo na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie alebo

15.12.2009

b) družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike na vysielanie, retransmisiu alebo na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.“.

15.12.2009

3. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré znejú:

15.12.2009

㤠2a

15.12.2009

Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa § 2 ods. 3 a 4, je daná právomoc členského štátu Európskej únie, v ktorom je vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie usadený podľa osobitného predpisu.2)

15.12.2009

§ 2b

15.12.2009

Povinnosti vysielateľa prostredníctvom internetu podľa ustanovení tohto zákona sa vzťahujú na vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne prostredníctvom internetu.“.

15.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

15.12.2009

2) Čl. 43 až 48 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321, 29. 12. 2006).“.

15.12.2009

4. V § 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:

15.12.2009

b) audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne hospodárskej povahy, určená na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií 3aa) na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť; za audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie sa nepovažuje poskytovanie zvukových záznamov,

15.12.2009

c) poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a určuje spôsob, akým je organizovaná,

15.12.2009

d) redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do programovej štruktúry, ak ide o vysielanie, alebo do katalógu programov, ak ide o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie,“.

15.12.2009

Doterajšie písmená b) až s) sa označujú ako písmená e) až v).

15.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

15.12.2009

3aa) § 2 zákona č. 610/2003 Z. z.“.

15.12.2009

5. V § 3 písmeno i) znie:

15.12.2009

i) program je

15.12.2009

1. zvukový komunikát, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa, alebo

15.12.2009

2. zvukovo-obrazový, zložený z pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo v rámci katalógu zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,“.

15.12.2009

6. V § 3 písm. k) siedmom bode sa slová „občanov v sociálnej núdzi“ nahrádzajú slovami „osôb v nepriaznivej sociálnej situácii“.

15.12.2009

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

15.12.2009

5) § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

8. V § 3 písm. t) sa slová „m) až p)“ nahrádzajú slovami „p) až s)“.

15.12.2009

9. V § 4 ods. 1 a 3 sa slová „vysielania a retransmisie“ nahrádzajú slovami „vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“.

15.12.2009

10. V § 4 ods. 2 druhá veta znie: „Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.“.

15.12.2009

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov“.

15.12.2009

12. V § 5 ods. 1 písm. c) sa slovo „zastavení“ nahrádza slovom „pozastavení“.

15.12.2009

13. V § 5 ods. 1 písm. h) sa slová „vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie“ nahrádzajú slovami „vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

15.12.2009

14. V § 5 ods. 1 písm. j) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „údajov o poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti vrátane ich zmien a údajov o vysielateľoch prostredníctvom internetu poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti podľa § 63a vrátane ich zmien,“.

15.12.2009

15. V § 5 ods. 1 písm. k) sa za slová „vysielateľmi“ vkladajú slová „a poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

15.12.2009

16. V § 5 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“.

15.12.2009

17. V § 5 ods. 2 písm. b) až d) sa slová „vysielania a retransmisie“ nahrádzajú slovami „vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

15.12.2009

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

15.12.2009

9) § 7 písm. a) zákona č. 16/2004 Z. z.“.

15.12.2009

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

15.12.2009

10) § 7 písm. a) zákona č. 619/2003 Z. z.“.

15.12.2009

20. V § 5 ods. 2 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:

15.12.2009

i) zostavovať správu, ktorej obsahom je analýza reklamy, ktorá sprevádza programy pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov alebo je do nich včlenená, a predkladať ju na žiadosť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“),

15.12.2009

j) poskytovať ministerstvu kultúry a Ministerstvu školstva Slovenskej republiky podklady k správe, ktorej obsahom je zhodnotenie stavu a úrovne mediálnej gramotnosti,“.

15.12.2009

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená k) a l).

15.12.2009

21. V § 5 ods. 2 písm. l) sa slová „Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvom kultúry“.

15.12.2009

22. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

15.12.2009

m) spolupracovať so samoregulačnými orgánmi v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vytváraní účinných samoregulačných systémov,

15.12.2009

n) rokovať podľa § 5a v spolupráci s ministerstvom kultúry s príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.“.

15.12.2009

23. V § 5 ods. 3 písm. b) sa za slovom „spektra“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a prehľad poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vysielateľov prostredníctvom internetu“.

15.12.2009

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

15.12.2009

11) § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).“.

15.12.2009

25. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠5a

15.12.2009

Riešenie cezhraničných problémov

15.12.2009

(1) Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry zašle členskému štátu Európskej únie, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ, ktorý poskytuje televízne vysielanie celkom alebo z väčšej časti smerujúce na územie Slovenskej republiky, ak televízne vysielanie nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona, odôvodnenú žiadosť s cieľom vyriešiť problémy vyplývajúce z takéhoto vysielania.

15.12.2009

(2) Ak členský štát Európskej únie zašle odôvodnenú žiadosť týkajúcu sa vysielateľa podľa tohto zákona, ktorý poskytuje televízne vysielanie celkom alebo z väčšej časti smerujúce na územie iného členského štátu Európskej únie, rada požiada tohto vysielateľa, aby dodržiaval pravidlá členského štátu Európskej únie, na ktorého územie smeruje celkom alebo z väčšej časti jeho vysielanie. Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety informuje členský štát Európskej únie o výsledku jej vybavenia.

15.12.2009

(3) Ak výsledok vybavenia žiadosti podľa odseku 1 nie je uspokojivý a rada sa domnieva, že vysielateľ podľa odseku 1 sa usadil v inom členskom štáte Európskej únie s cieľom obísť prísnejšie pravidlá platné v Slovenskej republike, rada môže prijať voči tomuto vysielateľovi vhodné, objektívne nevyhnutné a primerané opatrenia na nediskriminačnom základe.

15.12.2009

(4) Rada môže prijať opatrenia podľa odseku 3, iba ak oznámi Komisii a členskému štátu Európskej únie, v ktorom je vysielateľ podľa odseku 1 usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň ich náležite odôvodní a Komisia rozhodne, že opatrenia sú v súlade s právom Spoločenstva a že prijatie týchto opatrení je opodstatnené. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Spoločenstva, rada navrhované opatrenia neprijme.“.

15.12.2009

26. V § 6a ods. 1 sa slová „vysielania a o poskytovaní služieb retransmisie“ nahrádzajú slovami „vysielania, o poskytovaní služieb retransmisie a o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“.

15.12.2009

27. V § 6a ods. 1 písm. g) sa slová „(§ 31 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 31 ods. 8)“.

15.12.2009

28. V § 6a ods. 1 písmeno i) znie:

15.12.2009

i) štatistiky o odvysielanom programe a štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie [§ 5 ods. 1 písm. l)],“.

15.12.2009

29. V § 6a ods. 1 písm. j) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

15.12.2009

2. audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,“.

15.12.2009

Doterajší druhý až siedmy bod sa označujú ako tretí až ôsmy bod.

15.12.2009

30. V § 6a ods. 1 sa písmeno j) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

15.12.2009

9. samoregulačných orgánov a samoregulačných systémov pre oblasť upravenú týmto zákonom,“.

15.12.2009

31. V § 6a ods. 1 písm. l) sa za slová „prevádzkovateľmi retransmisie“ vkladá čiarka a slová „poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

15.12.2009

32. V § 6a ods. 1 písm. n) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vysielateľov prostredníctvom internetu.“.

15.12.2009

33. V § 6a ods. 3 sa slovo „Údaje“ nahrádza slovami „Štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie“ a na konci sa pripája táto veta: „Štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie zasiela rada na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za štyri roky.“.

15.12.2009

34. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

15.12.2009

14) § 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15.12.2009

35. V § 7 ods. 3 písm. b) sa za slovo „retransmisie“ vkladá čiarka a slová „poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

15.12.2009

36. V § 7 ods. 3 písm. c) a e) sa slovo „alebo“ za slovom „vysielateľom“ nahrádza čiarkou a za slovo „retransmisie“ sa vkladajú slová „alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“.

15.12.2009

37. V § 7 ods. 3 písm. d) sa spojka „a“ za slovom „vysielania“ nahrádza čiarkou a na konci sa vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová: „a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,“.

15.12.2009

38. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

15.12.2009

15) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

39. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

15.12.2009

16) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

40. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

15.12.2009

17) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

41. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa číslo „110c“ nahrádza číslom „117“.

15.12.2009

42. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

15.12.2009

19) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

43. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

15.12.2009

20) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

44. V § 14 sa spojka „a“ za slovom „vysielania“ nahrádza čiarkou a za slovo „retransmisie“ sa vkladajú slová „a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“.

15.12.2009

45. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

15.12.2009

21) Napríklad § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.“.

15.12.2009

46. V § 14a odsek 2 znie:

15.12.2009

(2) Zo sťažnosti musí byť zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon. Ak sa namieta porušenie tohto zákona odvysielaním alebo poskytnutím programu, zložky programovej služby alebo zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, sťažnosť musí obsahovať aj dátum a približný čas odvysielania alebo poskytnutia tohto programu, zložky programovej služby alebo zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a názov programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v rámci ktorej mal byť tento zákon porušený.“.

15.12.2009

47. Nadpis tretej časti znie:

15.12.2009

„ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV, PREVÁDZKOVATEĽOV RETRANSMISIE A POSKYTOVATEĽOV AUDIOVIZUÁLNYCH MEDIÁLNYCH SLUŽIEB NA POŽIADANIE“.

15.12.2009

48. § 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

15.12.2009

(3) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie slobodne a nezávisle. Do jej obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.“.

15.12.2009

49. V § 15a ods. 1 sa slová „podľa § 2 ods. 2 a 4 a“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 3 a 4,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vysielanie prostredníctvom internetu“.

15.12.2009

50. § 16 vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠16

15.12.2009

Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

15.12.2009

(1) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti najmä k týmto informáciám:

15.12.2009

a) názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

15.12.2009

b) adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

15.12.2009

c) telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo internetovej stránky.

15.12.2009

(2) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní

15.12.2009

a) na základe rozhodnutia rady pozastaviť vysielanie alebo poskytovanie programu alebo jeho časti,

15.12.2009

b) vysielať alebo poskytovať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam,

15.12.2009

c) zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vysielané a poskytované v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi.22)

15.12.2009

(3) Vysielateľ je povinný

15.12.2009

a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,

15.12.2009

b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru,

15.12.2009

c) začať vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie okrem vysielateľa, ktorému bola licencia udelená podľa osobitného predpisu;26a) ak bolo vysielanie zastavené v súvislosti s konaním o odňatie licencie a toto konanie sa zastavilo, vysielateľ má na obnovenie vysielania rovnakú lehotu,

15.12.2009

d) vysielať v súlade s udelenou licenciou,

15.12.2009

e) zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi,26)

15.12.2009

f) pri vysielaní rozhlasovej programovej služby najmenej raz za hodinu označovať svoju programovú službu nezameniteľným zvukovým signálom, ak sa tým nenaruší celistvosť programu,

15.12.2009

g) pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) okrem vysielania reklamy a telenákupu,

15.12.2009

h) zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie,

15.12.2009

i) zabezpečiť, aby sa program vo vysielaní televíznej programovej služby neprerušoval, ak tento zákon neustanovuje inak; program možno prerušovať vysielaním mimoriadneho spravodajstva,

15.12.2009

j) poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný vysielací čas na odvysielanie dôležitého a neodkladného oznamu, výzvy alebo rozhodnutia v rozsahu podľa osobitných predpisov23) alebo odvysielanie informácie civilnej ochrany24) v čase a v rozsahu, ktorý by nebezpečenstvo z omeškania znížil na najnižšiu mieru,

15.12.2009

k) odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu (ďalej len „oznam o porušení zákona“) a udelenej licencie v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom radou,

15.12.2009

l) uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; na vyžiadanie rady poskytne vysielateľ záznam vysielania na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí rada v licencii po dohode s vysielateľom,

15.12.2009

m) viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca okrem vysielateľa prostredníctvom internetu a vysielateľa s licenciou udelenou podľa tohto zákona na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku.

15.12.2009

(4) Ustanovenia odseku 3 písm. a) až e), h) a l) sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.“.

15.12.2009

51. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

15.12.2009

52. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

15.12.2009

23) Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

53. V § 17 ods. 1 písmeno c) znie:

15.12.2009

c) poskytovať retransmisiu programovej služby len so súhlasom pôvodného vysielateľa tejto služby,“.

15.12.2009

54. Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

15.12.2009

27) § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.“.

15.12.2009

55. Nadpis štvrtej časti znie:

15.12.2009

„OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA A POSKYTOVATEĽA AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE PRI VYSIELANÍ A POSKYTOVANÍ PROGRAMOV VO VEREJNOM ZÁUJME A PRI ZABEZPEČENÍ MULTIMODÁLNEHO PRÍSTUPU K PROGRAMOVEJ SLUŽBE A AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBE NA POŽIADANIE“.

15.12.2009

56. Nadpis § 18b znie: „Osobitné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie pri označovaní programov s multimodálnym prístupom“.

15.12.2009

57. V § 18b ods. 1 sa za slovo „Vysielateľ“ vkladajú slová „a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie“ a za slovo „vysielané“ sa vkladajú slová „alebo poskytované“.

15.12.2009

58. § 18b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

15.12.2009

(3) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 v katalógu programov.“.

15.12.2009

59. § 19 vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠19

15.12.2009

Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti

15.12.2009

(1) Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú

15.12.2009

a) spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,

15.12.2009

b) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

15.12.2009

c) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

15.12.2009

d) bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj vtedy, ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili,

15.12.2009

e) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

15.12.2009

f) nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu,

15.12.2009

g) zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky.

15.12.2009

(2) Upútavka na program v rámci televíznej programovej služby nesmie obsahovať výňatky z diel, ktoré znázorňujú scény násilia a pohlavného styku, devastácie životného prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov.“.

15.12.2009

60. V § 20 odsek 2 znie:

15.12.2009

(2) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky za bežných okolností počuť ani vidieť.“.

15.12.2009

61. V § 20 ods. 4 sa slová „je vysielateľ programovej služby povinný“ nahrádzajú slovami „sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní“.

15.12.2009

62. V § 20 odseky 5 a 6 znejú:

15.12.2009

(5) Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.28a)

15.12.2009

(6) Vysielateľ programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj v programovej ponuke, a to v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom; vysielateľ televíznej programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj vo vlastnom vysielaní.“.

15.12.2009

63. V § 20 ods. 8 sa vypúšťa slovo „televíznej“.

15.12.2009

64. § 20 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

15.12.2009

(9) Zobrazovanie neodôvodneného násilia na účely tohto zákona je šírenie správ, slovných výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný obsah dostáva neopodstatnene do popredia vzhľadom na kontext týchto správ, slovných výpovedí alebo obrazov.“.

15.12.2009

65. Nadpis šiestej časti znie:

15.12.2009

„EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY A POSKYTOVANÍ AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE“.

15.12.2009

66. V § 22 ods. 1 písmeno c) znie:

15.12.2009

c) spoločne v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Spoločenstvom a tretími štátmi, ktoré spĺňa podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd, ak v týchto tretích štátoch neexistujú diskriminačné opatrenia proti dielam podľa písmena a).“.

15.12.2009

67. V § 22 ods. 2 písm. a) až c) sa za slovo „sídlom“ vkladá čiarka a slová „miestom podnikania alebo bydliskom“.

15.12.2009

68. V § 22 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

15.12.2009

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

15.12.2009

69. V § 22 ods. 3 sa za slovo „sídlom“ vkladajú čiarka a slová „miestom podnikania alebo bydliskom“.

15.12.2009

70. V § 25 ods. 1 sa slová „je vysielateľ s licenciou povinný“ nahrádzajú slovami „sú vysielateľ s licenciou a vysielateľ prostredníctvom internetu povinní“.

15.12.2009

71. V § 25 ods. 3 sa za slová „vysielateľ s licenciou“ vkladajú slová „alebo vysielateľ prostredníctvom internetu“.

15.12.2009

72. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠27a

15.12.2009

Európske diela v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie

15.12.2009

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný poskytnúť rade na požiadanie zoznam údajov o európskych dielach, ktoré sú súčasťou ich audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, obsahujúci údaje o tituloch, ktoré sú európskymi dielami, údaje o podiele európskych diel v katalógu programov, údaje o iných opatreniach podniknutých na podporu európskych diel.“.

15.12.2009

73. § 30 vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠30

15.12.2009

Právo na krátke spravodajstvo

15.12.2009

(1) Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a odvysielať záznam z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ.

15.12.2009

(2) Vysielateľ, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, je povinný na účely vytvorenia záznamu podľa odseku 1 zabezpečiť možnosť voľného výberu sekvencií zo svojho signálu na spravodlivom, primeranom, nediskriminujúcom základe a len za úhradu účelne vynaložených nákladov.

15.12.2009

(3) Záznam podľa odseku 1

15.12.2009

a) sa môže odvysielať výhradne v pravidelne vysielanom spravodajskom programe, ktorý sa vysiela v rovnakej podobe aj mimo času, v ktorom sa koná podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti,

15.12.2009

b) nesmie pri odvysielaní prekročiť časový rozsah 90 sekúnd,

15.12.2009

c) sa nesmie odvysielať skôr, ako mohol podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti vysielať alebo o ňom informovať v spravodajskom programe vysielateľ, ktorému patrí výhradné právo na vysielanie podujatia,

15.12.2009

d) musí byť odvysielaný s uvedením zdroja, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti.

15.12.2009

(4) Záznam podľa odseku 1 možno odvysielať opakovane najneskôr do 24 hodín od prvého odvysielania tohto záznamu a výhradne v spravodajskom programe. Po uplynutí tejto doby možno záznam použiť opakovane, iba ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva.

15.12.2009

(5) Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti skladá z viacerých od seba nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na účely odseku 1. Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti koná dva dni a viac dní, za takúto nezávislú časť sa považuje aspoň jeden deň.

15.12.2009

(6) Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý vyrába z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti záznam pre potreby spravodajstva, je povinný organizátorovi tohto podujatia uhradiť primerané náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečovaním zariadenia a služieb na takúto činnosť.

15.12.2009

(7) Vysielateľ, ktorý odvysielal záznam podľa odseku 3 v spravodajskom programe, môže tento program v nezmenenej forme poskytnúť aj prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, za ktorú redakčne zodpovedá.

15.12.2009

(8) Ak získa výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti vysielateľ, ktorý má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, vysielateľ, ktorý má záujem uplatniť si právo na výrobu a odvysielanie záznamu podľa odseku 1 a má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, je povinný si toto právo prednostne uplatniť u tohto vysielateľa.“.

15.12.2009

74. V § 31 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

15.12.2009

75. V § 31 odseky 3 a 4 znejú:

15.12.2009

(3) Rada zostaví zoznam všetkých vysielateľov, v ktorom sú vysielatelia vzhľadom na osobitné prvky, povahu alebo technické parametre svojho vysielania zaradení do skupiny

15.12.2009

a) vysielateľov, ktorých spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % obyvateľov, alebo

15.12.2009

b) vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti.

15.12.2009

(4) Zaradenie vysielateľa do skupiny podľa odseku 3 určí rada v udelenej licencii.“.

15.12.2009

76. V § 31 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

15.12.2009

(5) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je povinný umožniť podstatnej časti verejnosti prostredníctvom vysielateľa zaradeného do skupiny podľa odseku 3 písm. a) za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich trhových podmienok sledovanie významného podujatia bez zaplatenia osobitného poplatku spôsobom, aký určí rada v zozname podľa odseku 2; podstatnou časťou verejnosti sa na účely tohto zákona rozumie viac ako 80 % obyvateľov.

15.12.2009

(6) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je najmä povinný informovať všetkých vysielateľov zaradených do skupiny podľa odseku 3 písm. a) o ich možnosti odvysielať významné podujatie. Táto informácia musí byť poskytnutá v dostatočnom časovom predstihu pred konaním podujatia a musí obsahovať údaje o podujatí, najmä mieste a čase jeho konania a cene, ktorú vysielateľ požaduje.

15.12.2009

(7) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je oprávnený toto podujatie odvysielať až po uzavretí dohody o zabezpečení prístupu verejnosti k danému významnému podujatiu podľa odseku 5 s aspoň jedným vysielateľom zaradeným do skupiny podľa odseku 3 písm. a) alebo po tom, čo žiaden z vysielateľov zaradených do skupiny podľa odseku 3 písm. a) nepredložil v lehote 14 dní od doručenia informácie podľa odseku 6 písomný návrh na odvysielanie tohto podujatia za podmienok uvedených v informácii o možnosti odvysielať významné podujatie podľa odseku 6. Ak takýto písomný návrh na odvysielanie významného podujatia predloží viacero vysielateľov, je vysielateľ, ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, povinný umožniť odvysielanie tohto podujatia aspoň jednému z nich.“.

15.12.2009

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

15.12.2009

77. Nadpis ôsmej časti znie:

15.12.2009

„MEDIÁLNA KOMERČNÁ KOMUNIKÁCIA“.

15.12.2009

78. Za § 31 sa pod nadpis ôsmej časti vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠31a

15.12.2009

Mediálna komerčná komunikácia

15.12.2009

(1) Mediálna komerčná komunikácia je na účely tohto zákona zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a

15.12.2009

a) je poskytovaná ako súčasť programu alebo program sprevádza za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo

15.12.2009

b) je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou službou určenou výhradne na vlastnú propagáciu.

15.12.2009

(2) Mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, umiestňovanie produktov, programovú službu určenú výhradne na reklamu a telenákup, programovú službu určenú výhradne na vlastnú propagáciu a dlhšie reklamné oznámenie podľa § 35 ods. 8.

15.12.2009

(3) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.

15.12.2009

(4) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zakázaná.

15.12.2009

(5) Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

15.12.2009

(6) Mediálna komerčná komunikácia využívajúca podprahové vnímanie človeka sa zakazuje.

15.12.2009

(7) Mediálna komerčná komunikácia nesmie

15.12.2009

a) porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí,

15.12.2009

b) obsahovať a podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, veku, jazyka, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva alebo viery, národného alebo sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,

15.12.2009

c) nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť,

15.12.2009

d) nabádať na konanie, ktorým sa hrubo poškodzuje životné prostredie.

15.12.2009

(8) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa cigariet a iných tabakových výrobkov sa zakazuje. Obchádzanie tohto zákazu prostredníctvom používania značkových názvov, ochranných známok, emblémov alebo iných výrazných znakov týchto výrobkov sa zakazuje.

15.12.2009

(9) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa alkoholických nápojov

15.12.2009

a) sa nesmie zameriavať na maloletých,

15.12.2009

b) nesmie nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.

15.12.2009

(10) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis, a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov32) sa zakazuje.

15.12.2009

(11) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby mediálna komerčná komunikácia nemohla spôsobiť fyzickú alebo morálnu ujmu maloletým, a preto mediálna komerčná komunikácia nesmie

15.12.2009

a) priamo vyzývať maloletých na zakúpenie alebo požičanie tovaru alebo služby tak, že zneužijú ich neskúsenosť a dôverčivosť,

15.12.2009

b) priamo nabádať maloletých, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť im ponúkané výrobky alebo služby,

15.12.2009

c) zneužívať osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, učiteľom alebo iným osobám alebo

15.12.2009

d) bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.“.

15.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

15.12.2009

32) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

79. V § 32 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

15.12.2009

a) telenákupného šotu,

15.12.2009

b) telenákupného pásma v trvaní aspoň 15 minút,“.

15.12.2009

80. V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

15.12.2009

81. V § 32 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do telenákupného pásma“.

15.12.2009

82. V § 32 sa vypúšťa odsek 4.

15.12.2009

Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 13.

15.12.2009

83. V § 32 odsek 5 znie:

15.12.2009

(5) Vysielaná reklama a telenákup nesmú nabádať maloletých na nákup tovarov, ktorých predaj sa týmto osobám zakazuje podľa osobitných predpisov.29)“.

15.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

15.12.2009

29) Napríklad § 36d ods. 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 577/2007 Z. z.“.

15.12.2009

84. V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 24 zákona č. 333/2004 Z. z.“.

15.12.2009

85. V § 32 odsek 11 znie:

15.12.2009

(11) Ustanovenie odseku 9 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.“.

15.12.2009

86. V § 32 sa vypúšťajú odseky 12 a 13.

15.12.2009

87. V § 33 sa vypúšťajú odseky 1 a 7.

15.12.2009

Doterajšie odseky 2 až 6 a 8 sa označujú ako odseky 1 až 6.

15.12.2009

88. V § 33 odsek 1 znie:

15.12.2009

(1) Vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem piva a vína v čase od 6.00 h do 22.00 h sa zakazuje. Vysielanie reklamy a telenákupu na víno v čase od 6.00 h do 20.00 h sa zakazuje.“.

15.12.2009

89. V § 33 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „sa zameriavať na maloletých a najmä nesmú“.

15.12.2009

90. V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na lieky dostupné na lekársky predpis“.

15.12.2009

91. V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „§ 188a“ nahrádza citáciou „§ 174“.

15.12.2009

92. Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

15.12.2009

33) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

93. V § 33 ods. 4 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3 a § 31a ods. 10“.

15.12.2009

94. § 33 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

15.12.2009

(7) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.“.

15.12.2009

95. V § 34 ods. 1 sa za slovo „zvukovo-obrazové“ vkladajú slová „alebo priestorové“.

15.12.2009

96. V § 34 ods. 2 druhá veta znie: „Vysielanie samostatných reklamných a telenákupných šotov je povolené vo vysielaní športových udalostí, v ostatných prípadoch je povolené iba výnimočne.“.

15.12.2009

97. § 34 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

15.12.2009

(5) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.“.

15.12.2009

98. V § 35 odseky 3 až 5 znejú:

15.12.2009

(3) Pri vysielaní spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela,34) okrem seriálu, série, dokumentárneho filmu, programu pre maloletých a bohoslužieb, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek, a to aj v prípade, ak plánované trvanie tohto spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela nepresahuje 30 minút; pri vysielaní seriálu, série a dokumentárneho filmu sa povoľuje prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu bez ohľadu na ich trvanie.

15.12.2009

(4) Pri vysielaní programov pre maloletých, ktorých trvanie presahuje 30 minút, sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek.

15.12.2009

(5) Vysielanie bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy alebo telenákupu.“.

15.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

15.12.2009

34) § 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.

15.12.2009

99. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

15.12.2009

35) Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

100. V § 35 ods. 7 a 9 sa slová „odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4 a 6“.

15.12.2009

101. V § 36 sa vypúšťajú odseky 1 a 5.

15.12.2009

Doterajšie odseky 2 až 4 a 6 sa označujú ako odseky 1 až 4.

15.12.2009

102. V § 36 odsek 3 znie:

15.12.2009

(3) Pri vysielaní telenákupného pásma vysielateľom s licenciou sa neuplatňujú obmedzenia podľa odseku 2.“.

15.12.2009

103. V § 36 ods. 4 sa slová „Telenákupné programy“ nahrádzajú slovami „Telenákupné pásma“.

15.12.2009

104. V § 37a sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

15.12.2009

e) označeniu sponzora programu vysielaného podľa § 38 ods. 2 a označeniu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 5 písm. d).“.

15.12.2009

105. V § 37a ods. 2 sa vypúšťajú slová „či nepriamo“.

15.12.2009

106. § 38 a 39 vrátane nadpisov znejú:

15.12.2009

㤠38

15.12.2009

Sponzorovanie

15.12.2009

(1) Sponzorovanie na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá také plnenie poskytla. Sponzorovanie nie je plnenie podľa prvej vety, ktoré poskytla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo tento program vyrobila.

15.12.2009

(2) Ak je program alebo séria programov čiastočne alebo ako celok sponzorovaný, musí byť vysielateľom a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zreteľne označený názvom, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá plnenie poskytla, na začiatku programu a na konci programu. Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže na začiatku programu a na konci programu namiesto označenia podľa prvej vety označiť sponzorovaný program alebo sériu programov logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora.

15.12.2009

(3) Sponzor nesmie ovplyvňovať obsah sponzorovaného programu, programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ani čas zaradenia sponzorovaných programov, spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

15.12.2009

(4) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby sponzorovaný program, sponzorovaná programová služba alebo sponzorovaná audiovizuálna mediálna služba na požiadanie priamo nepodporovala predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto programoch, programovej službe alebo v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie.

15.12.2009

(5) Na označenie sponzora podľa odseku 2 sa vo vysielaní programovej služby primerane vzťahuje § 34 ods. 3 a 5.

15.12.2009

(6) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie musí zabezpečiť, aby bola verejnosť zreteľne informovaná o sponzorovaní programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

15.12.2009

§ 39

15.12.2009

Obmedzenia sponzorovania

15.12.2009

(1) Sponzorom programu alebo programovej služby nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa zakazuje podľa § 33 ods. 3 a 6. Osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa obmedzuje podľa § 33 ods. 1 a § 32 ods. 6, nesmie byť sponzorom programu alebo programovej služby vysielanej počas tohto obmedzenia.

15.12.2009

(2) Hlavnou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť, z ktorej podiel príjmov je viac ako 51 % celkových príjmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby; túto činnosť má zapísanú v predmete podnikania v obchodnom registri a touto činnosťou je osoba verejnosti známa.

15.12.2009

(3) Program, programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie sponzorované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá sa zaoberá výrobou alebo predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, môže podporovať názov alebo dobré meno podniku; nesmie však podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.32)

15.12.2009

(4) Sponzorovanie spravodajských programov a programov politickej publicistiky sa zakazuje. Výnimku tvoria programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej situácii alebo o športe.

15.12.2009

(5) Sponzorovanie doplnkového vysielania sa vo vysielaní televíznej programovej služby zakazuje.

15.12.2009

(6) Sponzorovanie doplnkového vysielania okrem oznamov o aktuálnom čase sa vo vysielaní rozhlasovej programovej služby zakazuje; na sponzorovanie oznamov o aktuálnom čase sa primerane vzťahujú odseky 1 až 3, 7 a § 38.

15.12.2009

(7) Sponzorom programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov.“.

15.12.2009

107. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠39a

15.12.2009

Umiestňovanie produktov

15.12.2009

(1) Umiestňovanie produktov je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.

15.12.2009

(2) Umiestňovanie produktov je povolené iba za podmienok ustanovených týmto zákonom.

15.12.2009

(3) Umiestňovanie produktov je povolené v prípade bezodplatného poskytnutia určitého tovaru alebo služby, najmä rekvizity alebo ceny v súťaži. Týmto nie sú dotknuté podmienky ustanovené v odseku 5.

15.12.2009

(4) Iné ako bezodplatné umiestňovanie produktov podľa odseku 3 je povolené v kinematografických dielach, filmoch, seriáloch, v športových programoch a zábavných programoch.

15.12.2009

(5) Umiestňovanie produktov podľa odsekov 3 a 4 je povolené v programoch, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

15.12.2009

a) ich obsah ani zaradenie do programovej služby nie sú ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

15.12.2009

b) priamo nepodporujú nákup, predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými odkazmi na tieto tovary alebo služby,

15.12.2009

c) nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru alebo službe,

15.12.2009

d) verejnosť je zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou. To sa nevzťahuje na program, ktorého výroba nebola objednaná alebo ktorý nebol vyrobený vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý tento program vysiela alebo poskytuje.

15.12.2009

(6) Umiestňovanie produktov v programoch pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov36) sa zakazuje.

15.12.2009

(7) Umiestňovanie produktov je v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov, zakázané.“.

15.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

15.12.2009

36) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.“.

15.12.2009

108. Nadpis deviatej časti znie:

15.12.2009

„PROGRAMOVÁ SLUŽBA URČENÁ VÝHRADNE NA VLASTNÚ PROPAGÁCIU, REKLAMU A TELENÁKUP“.

15.12.2009

109. V § 40 sa vypúšťa slovo „deviatej,“ a slová „v § 36 ods. 1 a 3“ sa nahrádzajú slovami „v § 36 ods. 2“.

15.12.2009

110. § 41 vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠41

15.12.2009

Programová služba určená výhradne na reklamu a telenákup

15.12.2009

Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie reklamy a telenákupu sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej, tretej, štvrtej, piatej, ôsmej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Ustanovenie § 36 ods. 2 sa nepoužije.“.

15.12.2009

111. V § 46 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

15.12.2009

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).

15.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

15.12.2009

112. V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

113. V § 49 ods. 4 písm. j) sa slová „§ 16 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. l)“.

15.12.2009

114. Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

15.12.2009

45) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2009

115. V § 54 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

15.12.2009

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

15.12.2009

116. V § 54 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 16 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. h)“.

15.12.2009

117. Poznámka pod čiarou k odkazu 47 sa vypúšťa.

15.12.2009

118. V § 56 ods. 4 písm. c) sa odkaz 35b za slovom „predpis“ nahrádza odkazom 21c.

15.12.2009

119. V § 56 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

15.12.2009

e) ak sa vykonáva výhradne retransmisia programovej služby vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne prostredníctvom internetu.“.

15.12.2009

120. V § 57 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

15.12.2009

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).

15.12.2009

121. V § 60 ods. 1 sa za slová „registráciu retransmisie“ vkladá čiarka a slová „okrem údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g),“.

15.12.2009

122. § 60 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

15.12.2009

(8) Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade zmenu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g) súhrnne za celý územný rozsah raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roku. Prevádzkovateľ retransmisie je tiež povinný vyhovieť žiadosti rady o nahlásenie aktuálneho stavu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g) osobitne podľa jednotlivých častí svojho územného rozsahu, najmä v súvislosti s preverovaním splnenia povinností podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).

15.12.2009

(9) Ak prevádzkovateľ retransmisie zaradil do programovej ponuky predtým nezaradené rozhlasové programové služby alebo televízne programové služby, je povinný pri plnení povinností podľa odseku 8 doložiť aj údaje uvedené v § 57 ods. 2 písm. e).“.

15.12.2009

123. § 61 vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠61

15.12.2009

Pozastavenie retransmisie programovej služby

15.12.2009

(1) V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže rada rozhodnúť o pozastavení retransmisie takej programovej služby, ktorej obsah zjavne, závažne a hrubo ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo ak zjavne, závažne a hrubo podnecuje k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, či národnosti.

15.12.2009

(2) O pozastavení retransmisie programovej služby môže rada rozhodnúť, ak sa vysielateľ počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej dvakrát dopustil porušenia uvedeného v odseku 1. Pred pozastavením retransmisie programovej služby rada oznámi vysielateľovi, štátu vysielateľa a Komisii svoj zámer pozastaviť retransmisiu programovej služby podľa odseku 1. Ak rokovania so štátom vysielateľa a s Komisiou nepriniesli do 15 dní od oznámenia zámeru urovnanie sporu a uvádzané porušovanie trvá, rada môže rozhodnúť o pozastavení retransmisie programovej služby.

15.12.2009

(3) V rozhodnutí podľa odseku 1 rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný pozastaviť retransmisiu danej programovej služby.

15.12.2009

(4) Proti rozhodnutiu o pozastavení retransmisie programovej služby môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.

15.12.2009

(5) Pokiaľ Komisia rozhodne do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia o pozastavení retransmisie programovej služby o tom, že opatrenia sú nezlučiteľné s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, rada je povinná rozhodnúť o zrušení rozhodnutia o pozastavení retransmisie programovej služby.

15.12.2009

(6) Ustanovenia odsekov 2 a 5 sa použijú, ak sa konania podľa odseku 1 dopustí vysielateľ spadajúci pod právomoc členského štátu Európskej únie.“.

15.12.2009

124. V § 63 ods. 1 písm. c) sa slovo „zastavenej“ nahrádza slovom „pozastavenej“.

15.12.2009

125. Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠63a

15.12.2009

Oznamovacia povinnosť

15.12.2009

(1) Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní, najneskôr v deň začatia vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, písomne alebo v elektronickej forme oznámiť rade

15.12.2009

a) začiatok vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

15.12.2009

b) meno, priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, ak ide fyzickú osobu,

15.12.2009

c) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,

15.12.2009

d) názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu, ako aj meno, priezvisko a dátum narodenia osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi jej štatutárneho orgánu; zahraničná právnická osoba vykonávajúca činnosť na území Slovenskej republiky uvedie aj adresu miesta činnosti podniku alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky vrátane mena, priezviska, adresy bydliska a dátumu narodenia vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku,

15.12.2009

e) identifikáciu internetovej stránky, na ktorej sa audiovizuálna mediálna služba na požiadanie alebo vysielanie poskytuje, a identifikáciu poskytovateľa multiplexu, ak audiovizuálna mediálna služba na požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu,

15.12.2009

f) geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia, ak audiovizuálna mediálna služba na požiadanie bude poskytovaná prostredníctvom terestriálneho multiplexu,

15.12.2009

g) údaje podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c),

15.12.2009

h) štát, v ktorom prijíma svoje redakčné rozhodnutia,

15.12.2009

i) štát, v ktorom zamestnáva zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním prostredníctvom internetu alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

15.12.2009

(2) Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní oznámiť rade všetky zmeny údajov podľa odseku 1 do 30 dní od vzniku týchto zmien.“.

15.12.2009

126. V § 64 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vysielania“ vkladajú slová „alebo poskytovania“.

15.12.2009

127. V § 64 odsek 2 znie:

15.12.2009

(2) Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 písm. k), § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].“.

15.12.2009

128. V § 64 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

15.12.2009

(3) Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.“.

15.12.2009

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

15.12.2009

129. V § 64 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Za deň, keď sa rada dozvedela o porušení povinnosti podľa odseku 1, sa považuje deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinností podľa tohto zákona na zasadnutí rady.“.

15.12.2009

130. V § 64 ods. 7 sa slová „odsek 5“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „odsek 6“ v príslušnom tvare.

15.12.2009

131. V § 65 sa slová „§ 16 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. a) a b)“.

15.12.2009

132. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠65a

15.12.2009

Oznam o porušení zákona pri vysielaní prostredníctvom internetu

15.12.2009

Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi prostredníctvom internetu uložiť, ak vysielateľ prostredníctvom internetu vysielal programy alebo iné zložky programovej služby v rozpore s § 16 ods. 2 písm. c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3 a je účelné a potrebné, aby sa verejnosť o tomto porušení dozvedela; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.“.

15.12.2009

133. V § 66 sa slová „§ 16 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. b)“.

15.12.2009

134. Za § 66 sa vkladajú § 66a a 66b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

15.12.2009

㤠66a

15.12.2009

Pozastavenie vysielania programu vysielaného prostredníctvom internetu alebo jeho časti

15.12.2009

Ak vysielateľ prostredníctvom internetu odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 16 ods. 2 písm. c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3, rada pozastaví vysielanie tohto programu alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní.

15.12.2009

§ 66b

15.12.2009

Pozastavenie poskytovania programu prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

15.12.2009

Ak poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutím programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 19 a § 20 ods. 2, rada pozastaví poskytovanie tohto programu.“.

15.12.2009

135. V § 67 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 60 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 60 ods. 1, 8 a 9“.

15.12.2009

136. V § 67 ods. 2 až 6 sa v úvodnej vete za slová „vysielateľovi televíznej programovej služby“ vkladajú slová „okrem vysielateľa prostredníctvom internetu“.

15.12.2009

137. V § 67 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

15.12.2009

Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená a) až l).

15.12.2009

138. V § 67 ods. 2 písm. a) sa slová „[§ 5 ods. 1 písm. m)]“ nahrádzajú slovami „[§16 ods. 3 písm. l)]“.

15.12.2009

139. V § 67 ods. 2 písm. b) sa slová „[§16 písm. k) a l)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. f) a g)]“.

15.12.2009

140. V § 67 ods. 2 písm. d) sa slová „[§16 písm. m)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. m)]“.

15.12.2009

141. V § 67 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).

15.12.2009

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená h) až k).

15.12.2009

142. V § 67 ods. 2 písm. k) sa slová „§ 16 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. e)“.

15.12.2009

143. V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

15.12.2009

l) nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1.“.

15.12.2009

144. V § 67 ods. 3 písm. b) sa slová „[§16 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. j)]“.

15.12.2009

145. V § 67 ods. 3 písmeno c) znie:

15.12.2009

c) nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ 20 ods. 4) alebo nezabezpečil časové zaradenie programov alebo iných zložiek programovej služby v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom28a) (§ 20 ods. 5),“.

15.12.2009

146. V § 67 ods. 3 písm. d) sa za slovo „programov“ vkladajú slová „a sponzorovanej programovej služby“.

15.12.2009

147. V § 67 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 16 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 2 písm. c)“.

15.12.2009

148. V § 67 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

15.12.2009

f) porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a).“.

15.12.2009

149. V § 67 ods. 4 sa slová „[§16 písm. q)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. i)]“.

15.12.2009

150. V § 67 ods. 5 písm. a) sa slovo „reklám“ nahrádza slovami „mediálnej komerčnej komunikácie vrátane reklamy“.

15.12.2009

151. V § 67 ods. 5 písm. b) sa za slová „vyhradených na vlastnú propagáciu alebo“ vkladajú slová „na reklamu a“.

15.12.2009

152. V § 67 ods. 5 písm. e) sa slovo „časti“ nahrádza slovom „zložky“.

15.12.2009

153. V § 67 ods. 5 písm. f) sa slová „[§16 písm. h)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 3 písm. k)]“.

15.12.2009

154. V § 67 ods. 5 písm. g) sa slová „[§16 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 2 písm. a)]“.

15.12.2009

155. V § 67 ods. 6 sa za slová „19 916 eur“ vkladajú slová „a poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 100 eur do 5 000 eur“ a slová „poruší niektorú z osobitných povinností“ sa nahrádzajú slovami „porušil osobitné povinnosti“.

15.12.2009

156. V § 67 ods. 7 sa slová „§ 16 písm. n)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. d)“.

15.12.2009

157. V § 67 ods. 8 sa slová „§ 2 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 3 a 4“.

15.12.2009

158. V § 67 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 15, ktoré znejú:

15.12.2009

(10) Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 30 eur do 1 200 eur, ak

15.12.2009

a) nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela [§ 16 ods. 3 písm. g)],

15.12.2009

b) nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1 alebo § 63a ods. 1 a 2,

15.12.2009

c) porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),

15.12.2009

d) nevedie štatistiku o odvysielanom programe [§ 16 ods. 3 písm. m)],

15.12.2009

e) neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27),

15.12.2009

f) nesplnil povinnosti o vysielaní európskych diel alebo nezávislej produkcie (§ 23 a 25),

15.12.2009

g) porušil osobitné povinnosti vysielateľa pri označení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18b),

15.12.2009

h) nesplnil povinnosť podľa § 76dc ods. 3.

15.12.2009

(11) Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 100 eur do 20 000 eur, ak

15.12.2009

a) porušil podmienky na vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie vrátane reklamy a telenákupu,

15.12.2009

b) neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila rada [§ 16 ods. 3 písm. k)],

15.12.2009

c) porušil podmienky na vysielanie sponzorovaných programov a sponzorovaných programových služieb,

15.12.2009

d) porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),

15.12.2009

e) nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ 20 ods. 4) alebo nezabezpečil časové zaradenie programov alebo iných zložiek programovej služby v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom28a) (§ 20 ods. 5),

15.12.2009

f) neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme [§ 16 ods. 3 písm. j)],

15.12.2009

g) vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c).

15.12.2009

h) porušil podmienky na vysielanie významných podujatí (§ 31) alebo porušil povinnosť neprerušovať program iným vysielaním [§ 16 ods. 3 písm. i)],

15.12.2009

i) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase od 6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3),

15.12.2009

j) porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu alebo na reklamu a telenákup (§ 40 a 41).

15.12.2009

(12) Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 500 eur do 60 000 eur, ak

15.12.2009

a) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19 alebo § 20 ods. 1,

15.12.2009

b) nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia vysielania programu alebo jeho časti, ktoré určila rada [§ 16 ods. 2 písm. a)].

15.12.2009

(13) Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 30 eur do 1 000 eur, ak

15.12.2009

a) porušil podmienky podľa § 16 ods. 1,

15.12.2009

b) nesplnil povinnosť podľa § 63a ods. 1 a 2,

15.12.2009

c) prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje programy, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa § 16 ods. 2 písm. c),

15.12.2009

d) porušil osobitné povinnosti poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie pri označení multimodálneho prístupu k programovej službe (§ 18b),

15.12.2009

e) neposkytol rade údaje podľa § 27a,

15.12.2009

f) nesplnil povinnosť podľa § 76dc ods. 3.

15.12.2009

(14) Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 100 eur do 10 000 eur, ak

15.12.2009

a) porušil podmienky pre mediálnu komerčnú komunikáciu,

15.12.2009

b) porušil podmienky na sponzorované programy a sponzorované audiovizuálne mediálne služby na požiadanie,

15.12.2009

c) porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),

15.12.2009

d) nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov (§ 20 ods. 4) v rámci katalógu programov jeho audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

15.12.2009

(15) Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 500 eur do 40 000 eur, ak

15.12.2009

a) poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19,

15.12.2009

b) poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 20 ods. 2,

15.12.2009

c) nepozastavil poskytovanie programu [§ 16 ods. 2 písm. a)].“.

15.12.2009

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 16 a 17.

15.12.2009

159. V § 67 ods. 16 sa slová „1 až 9“ nahrádzajú slovami „1 až 15“.

15.12.2009

160. V § 67a ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 2 písm. a) alebo c)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. b) alebo c)“.

15.12.2009

161. § 71 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

15.12.2009

(5) Na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sa vzťahuje osobitný predpis,50a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

15.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

15.12.2009

50a) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.“.

15.12.2009

162. Za § 71b sa vkladá § 71c, ktorý znie:

15.12.2009

㤠71c

15.12.2009

Tam, kde sa vo všeobecne záväzných predpisoch používa pojem „relácia“ a „relácia vysielania“, okrem pojmov „platová relácia“ a „prepravná relácia“, rozumie sa tým „program“.“.

15.12.2009

163. Za § 76db sa vkladá § 76dc, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.12.2009

㤠76dc

15.12.2009

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2009

15.12.2009

(1) Štatistiku podpory európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie podľa § 6a ods. 3 rada zašle Komisii a ministerstvu kultúry prvýkrát najneskôr do 19. decembra 2011.

15.12.2009

(2) Ustanovenia § 39a sa vzťahujú iba na programy vyrobené po 19. decembri 2009.

15.12.2009

(3) Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý vysiela alebo poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie k 15. decembru 2009, je povinný splniť povinnosť podľa § 63a do 28. februára 2010.“.

15.12.2009

164. Príloha k zákonu znie:

15.12.2009

„Príloha k zákonu č. 308/2000 Z. z.

15.12.2009

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

15.12.2009

1. Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 298, 17. 10. 1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 202, 30. 7. 1997) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).“.

15.12.2009

Čl. II

15.12.2009

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.12.2009

1. V § 1 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

15.12.2009

d) vysielateľa prostredníctvom internetu,“.

15.12.2009

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

15.12.2009

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.

15.12.2009

3. V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

15.12.2009

Doterajšie odseky 6 až 15 sa označujú ako odseky 5 až 14.

15.12.2009

4. V § 3 odsek 1 znie:

15.12.2009

(1) Programová služba je služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.“.

15.12.2009

5. V § 3 odsek 6 znie:

15.12.2009

(6) Za vysielanie rozhlasovej programovej služby sa nepovažuje šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu.“.

15.12.2009

6. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „služba video“ nahrádzajú slovami „audiovizuálna mediálna služba“.

15.12.2009

7. V § 14 ods. 1 sa za slovo „multiplexom“ vkladá čiarka a slová „audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie“.

15.12.2009

8. V § 38 ods. 5 sa slová „vysielaním programovej služby ani jeho retransmisiou“ nahrádzajú slovami „retransmisiou programovej služby“.

15.12.2009

9. V § 59 ods. 1 a 2 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „165 eur“.

15.12.2009

10. V § 60 ods. 1 písm. a) sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „6 638 eur“.

15.12.2009

11. V § 60 ods. 1 písm. b) sa slová „10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 3 319 eur“.

15.12.2009

12. V § 60 ods. 1 písm. c) sa slová „10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 33 193 eur“.

15.12.2009

13. V § 60 ods. 1 písm. d) sa slová „1 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 6 638 eur“.

15.12.2009

14. V § 60 ods. 1 písm. e) sa slová „20 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 6 638 eur“.

15.12.2009

15. V § 60 ods. 1 písm. f) sa slová „20 000 Sk do 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 16 596 eur“.

15.12.2009

16. V § 60 ods. 1 písm. g) sa slová „1 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 3 319 eur“.

15.12.2009

17. V § 60 ods. 1 písm. h) sa slová „10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 3 319 eur“.

15.12.2009

18. V § 60 ods. 2 sa slová „10 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 165 969 eur“.

15.12.2009

19. V § 60 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 Sk do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 1 659 eur“.

15.12.2009

20. V § 60 ods. 3 písm. b) sa slová „10 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 6 638 eur“.

15.12.2009

21. V § 60 ods. 3 písm. c) sa slová „5 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 6 638 eur“.

15.12.2009

22. V § 60 ods. 4 sa slová „10 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 165 969 eur“.

15.12.2009

23. V prílohe k zákonu prvý bod znie:

15.12.2009

1. Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 298, 17. 10. 1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 202, 30. 7. 1997) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2007).“.


15.12.2009

Čl. IV

15.12.2009

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 147/2001 Z. z., zákonom č. 206/2002 Z. z., zákonom č. 289/2005 Z. z., zákonom č. 95/2006 Z. z., zákonom č. 121/2006 Z. z., zákonom č. 13/2007 Z. z., zákonom č. 220/2007 Z. z., zákonom č. 343/2007 Z. z., zákonom č. 654/2007 Z. z., zákonom č. 167/2008 Z. z., zákonom č. 287/2008 Z. z., zákonom č. 516/2008 Z. z., zákonom č. 77/2009 Z. z., zákonom č. 318/2009 Z. z. a týmto zákonom.

15.12.2009

Čl. V

15.12.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2009.


15.12.2009

Ivan Gašparovič v. r.

15.12.2009

Pavol Paška v. r.

15.12.2009

Robert Fico v. r.