Zákon č. 496/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 174/2009
Platnosť od 02.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

496

01.01.2010

ZÁKON

01.01.2010

z 29. októbra 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.01.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z. a zákona č. 462/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2010

1. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 15 ods. 1 písm. a) až e) a i) až l)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. a) až e) a i) až k) a ak tak ustanovuje štatút verejnej vysokej školy vnútorné predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. l),“.

01.01.2010

2. V § 17 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2010

(5) Verejná vysoká škola je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve11) nižšie nájomné ako nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenecháva do nájmu na dohodnutý účel taká alebo porovnateľná nehnuteľnosť, alebo uzavrieť zmluvu o výpožičke,12) ak svoj majetok prenecháva do nájmu alebo výpožičky právnickej osobe, ktorá je podnikateľom, na účely výskumu a vývoja vykonávanom v inkubátore verejnej vysokej školy, a to najviac na tri roky. Prenechanie majetku do nájmu alebo výpožičky za týchto podmienok nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich poslanie verejnej vysokej školy. Tým nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.13)“.

01.01.2010

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.01.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 13 znejú:

01.01.2010

11) § 663 až 684 a § 720 až 723 Občianskeho zákonníka.

01.01.2010

12) § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

01.01.2010

13) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).“.

01.01.2010

3. V § 44 ods. 11 písm. b) sa slová „§ 18 až 20“ nahrádzajú slovami „§ 18, 20“.

01.01.2010

4. V § 49a ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Ak zahraničná vysoká škola uskutočňuje akreditovaný študijný program podľa tohto zákona, na zamestnanca, ktorý vzdeláva v akreditovanom študijnom programe podľa tohto zákona, na študenta, ktorý študuje v študijnom programe akreditovanom podľa tohto zákona, a na uskutočňovanie akreditovaného študijného programu sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem § 2 ods. 3, ods. 13 až 16, § 5, § 14, § 15 ods. 1 písm. a), f) až h), § 15 ods. 2, § 16 až 19, § 20 ods. 1 písm. a) až e) a g), § 35, § 37 až 49, § 84 ods. 3 písm. e), § 84 ods. 4 písm. e), § 85, § 86 a § 102 ods. 3 písm. b); ustanovenia § 2 ods. 7 a 10, § 3, § 4 ods. 1 písm. e), § 6 až 13, § 21 až 33 a § 104 ods. 2 písm. a) sa vzťahujú primerane.“.

01.01.2010

5. V § 49b ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

01.01.2010

a) udržiavať a zverejniť zoznam uskutočňovaných akreditovaných študijných programov zahraničnej vysokej školy podľa tohto zákona; zahraničná vysoká škola zaradí nový študijný program do zoznamu akreditovaných študijných programov zahraničnej vysokej školy po priznaní práva udeľovať absolventom tohto študijného programu akademický titul podľa § 83 ods. 1,“.

01.01.2010

Doterajšie písmená a) až h) sa označujú ako písmená b) až i).

01.01.2010

6. § 59 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

01.01.2010

(4) Vysoká škola môže povoliť za podmienok určených v jej študijnom poriadku zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne požiada.

01.01.2010

(5) Vysoká škola rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených k takému rozhodnutiu študijným poriadkom vysokej školy.

01.01.2010

(6) Dňom zápisu podľa odseku 4 sa študent stáva študentom vysokej školy, na ktorú sa zapísal, a jeho predchádzajúce štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu. Vysoká škola, ktorá umožnila študentovi zápis, oznámi vysokej škole, na ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu, ktorému študentovi a v akom študijnom programe umožnila zápis a dátum zápisu.“.

01.01.2010

7. § 63 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

01.01.2010

(7) Ministerstvo spravuje centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Pred pripustením osoby k obhajobe záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce vysoká škola zašle túto prácu v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a na základe informácie z centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác overí mieru originality zaslanej práce. Zaslaná práca sa v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác uchováva spolu s menom a priezviskom autora a názvom vysokej školy, ktorá záverečnú, rigoróznu alebo habilitačnú prácu zaslala, po dobu 70 rokov odo dňa registrácie.

01.01.2010

(8) Centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, spracúva právnická osoba poverená ministerstvom na základe zmluvy o prevádzkovaní centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Prístup k údajom v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác majú len osobitne poverení zamestnanci ministerstva, vysokej školy a právnickej osoby poverenej prevádzkovaním centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

01.01.2010

(9) Vzor obalu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce, vzor titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formát výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

01.01.2010

8. V § 68 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dodatok k diplomu v anglickom jazyku vydáva vysoká škola bezplatne.“.

01.01.2010

9. V § 70 ods. 1 písm. l) sa slová „kombinácie študijných odborov“ nahrádzajú slovami „príbuzného študijného odboru“.

01.01.2010

10. V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Príbuzný študijný odbor neplatí pre študijný program v študijnom odbore ošetrovateľstvo.“.

01.01.2010

11. V § 82 ods. 7 sa vypúšťajú slová „medzi univerzitné vysoké školy“.

01.01.2010

12. V § 85 ods. 5 sa slová „1 a 4“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.

01.01.2010

13. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2010

„TRETIA HLAVA

01.01.2010

§ 87a

01.01.2010

Priebežné hodnotenie kvality poskytovaného vzdelávania

01.01.2010

(1) Vysoká škola je povinná mať pravidlá na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností, ktoré študent študijného programu získava absolvovaním jednotlivých vzdelávacích činností.

01.01.2010

(2) Vysoká škola najmenej raz za dva akademické roky vypracúva hodnotiacu správu, v ktorej uvádza

01.01.2010

a) pravidlá, ktoré vysoká škola používa na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností,

01.01.2010

b) porovnanie úrovne osvojenia si vedomostí a rozvoja zručností študentmi študijného programu pred a po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích činností a úrovne určenej podľa profilu absolventa študijného programu,

01.01.2010

c) zistené nedostatky v používaných metódach vzdelávania, v pravidlách overovania kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností študentom,

01.01.2010

d) prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a

01.01.2010

e) ďalšie údaje potrebné na vypracovanie hodnotiacej správy.

01.01.2010

(3) Vysoká škola predkladá hodnotiacu správu Akreditačnej komisii. Akreditačná komisia posúdi hodnotiacu správu do 90 dní od jej doručenia vysokou školou.

01.01.2010

(4) Akreditačná komisia môže vrátiť vysokej škole hodnotiacu správu s určením primeranej lehoty na jej prepracovanie, ak hodnotiaca správa obsahuje informácie a závery, ktoré nie sú v súlade s použitou metodikou overovania jednotlivých skutočností; inak vezme hodnotiacu správu na vedomie.

01.01.2010

(5) Vysoká škola zverejní hodnotiacu správu na svojej internetovej stránke do desiatich pracovných dní odo dňa, keď vysokej škole bolo oznámené, že ju Akreditačná komisia vzala na vedomie. Hodnotiacu správu zverejňuje vysoká škola po dobu najmenej piatich rokov.

01.01.2010

(6) Vysoká škola môže požiadať Akreditačnú komisiu o schválenie metodiky zostavenia hodnotiacej správy pred jej vypracovaním.

01.01.2010

(7) Akreditačná komisia prihliada na zistenia z hodnotiacej správy v rámci akreditácie študijného programu.“.

01.01.2010

14. V § 92 ods. 9 sa za slová „členského štátu“ vkladá čiarka a slová „Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny“.

01.01.2010

15. V § 102 ods. 2 písm. m) sa pred slovami „vedie register zamestnancov“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a spravuje centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác,“.

01.01.2010

16. V § 102 ods. 2 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

01.01.2010

n) poskytuje údaje o všetkých cudzincoch uvedené v § 73 ods. 2 prvej vete štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, na základe jeho písomnej žiadosti,“.

01.01.2010

Doterajšie písmená n) až v) sa označujú ako písmená o) až w).

01.01.2010

17. Za § 113aa sa vkladá § 113ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2010

㤠113ab

01.01.2010

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2010

01.01.2010

(1) Vysoké školy doručia Akreditačnej komisii hodnotiacu správu podľa § 87a ods. 2 najneskôr do 31. augusta 2012.

01.01.2010

(2) Majetok štátu v správe ministerstva uvedený v prílohe č. 5 časti A prechádza od 1. januára 2010 do majetku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

01.01.2010

(3) Majetok štátu v správe Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice uvedený v prílohe č. 5 časti B prechádza od 1. januára 2010 do majetku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.“.

01.01.2010

18. Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá znie:

01.01.2010

„Príloha č. 5 k zákonu č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 496/2009 Z. z.

01.01.2010

A. ZOZNAM MAJETKU ŠTÁTU V SPRÁVE MINISTERSTVA, KTORÝ PRECHÁDZA OD 1. JANUÁRA 2010 DO MAJETKU SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

01.01.2010

1. budova v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, so súpisným číslom stavby 2741 na parcele č. 10348/1, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva školstva Slovenskej republiky (spoluvlastnícky podiel 1/1), zapísaná na LV č. 5010,

01.01.2010

2. pozemky v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva školstva Slovenskej republiky (spoluvlastnícky podiel 1/1)

01.01.2010

a) parcela č. 7987 s výmerou 564 m2, záhrada,

01.01.2010

b) parcela č. 7989 s výmerou 508 m2, dom a dvor,

01.01.2010

c) parcela č. 7990 s výmerou 753 m2, dom dvor čp. V – 774, zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 9435, k. ú. Bratislava,

01.01.2010

d) parcela č. 10348/1 s výmerou 923 m2, zastavané plochy a nádvoria,

01.01.2010

e) parcela č. 10348/2 s výmerou 1 083 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 5010.

01.01.2010

B. ZOZNAM MAJETKU ŠTÁTU V SPRÁVE FAKULTNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA KOŠICE, KTORÝ PRECHÁDZA OD 1. JANUÁRA 2010 DO MAJETKU UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

01.01.2010

1. budova v katastrálnom území Terasa, okres Košice II, obec Košice-Západ, so súpisným číslom 2262, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, druh stavby: teoretické ústavy, postavená na parcele č. 3/11, zapísaná na LV č. 5913 (spoluvlastnícky podiel 1/1),

01.01.2010

2. pozemok v katastrálnom území Terasa, okres Košice II, obec Košice-Západ, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, zapísaný na LV č. 5913 (spoluvlastnícky podiel 1/1), parcela č. 3/11, s výmerou 6 627 m2.“.


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2010

Pavol Paška v. r.

01.01.2010

Robert Fico v. r.