Zákon č. 49/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

(v znení č. 373/2010 Z. z.)

Čiastka 26/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009. Ustanovenia § 50d až 50h v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2010.

01.03.2009

49

01.03.2009

ZÁKON

01.03.2009

z 12. februára 2009,

01.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

01.03.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.03.2009

Čl. I

01.03.2009

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z. a zákona č. 562/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2009

2. V § 53 ods. 3 sa slová „99,59 eura“ nahrádzajú slovami „135 eur“.

01.03.2009

3. Za § 72d sa vkladajú § 72e až 72g, ktoré vrátane nadpisu znejú:

01.03.2009

„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej k 1. marcu 2009

01.03.2009

§ 72e

01.03.2009

(1) Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do 31. decembra 2010, sa podmienky podľa § 50b ods. 1 písm. b) a c) na účel priznania postavenia sociálneho podniku považujú za splnené.

01.03.2009

(2) U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj sa na účely započítavania najmenej 30 % celkového počtu zamestnancov podľa § 50b ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2010 započítavajú zamestnanci, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie.

01.03.2009

§ 72f

01.03.2009

V období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely § 53d ods. 2 splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti podľa § 53d ods. 2 prvej vety nevyžaduje.

01.03.2009

§ 72g

01.03.2009

Príspevky podľa § 50d až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.“.

01.03.2009

Čl. II

01.03.2009

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z. a zákona č. 460/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2009

1. V § 142 ods. 4 sa vypúšťa slovo „inú“.

01.03.2009

2. Za § 252b sa vkladá § 252c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.03.2009

㤠252c

01.03.2009

Prechodné ustanovenia účinné k 1. marcu 2009

01.03.2009

(1) Ak v období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2012 nemôže zamestnanec z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu, môže zamestnávateľ, po dohode so zástupcami zamestnancov podľa § 230 poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, za ktoré patrí zamestnancovi mzda najmenej vo výške základnej zložky mzdy podľa § 119 ods. 3. Ak pominie prekážka v práci na strane zamestnávateľa podľa prvej vety, je zamestnanec povinný odpracovať poskytnuté pracovné voľno bez nároku na mzdu, ktorá bola poskytnutá podľa prvej vety, ak sa zmluvné strany nedohodnú na priaznivejšej úprave pre zamestnancov.

01.03.2009

(2) Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol podľa odseku 1, nejde o prácu nadčas.

01.03.2009

(3) Čas pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi podľa odseku 1 sa posudzuje ako výkon práce.

01.03.2009

(4) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného voľna poskytnutého podľa odseku 1 a evidenciu pracovného času, v ktorom si zamestnanec nadpracúva pracovné voľno poskytnuté podľa odseku 1 tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.

01.03.2009

(5) Na účely zisťovania priemerného zárobku podľa § 134 ods. 1 sa do zúčtovanej mzdy nezahŕňa mzda vyplatená zamestnancovi podľa odseku 1 prvej vety; do počtu odpracovaných hodín sa nezhŕňa čas, počas ktorého zamestnanec vykonáva prácu podľa odseku 1 druhej vety.“.


01.03.2009

Čl. III

01.03.2009

Účinnosť

01.12.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009. Ustanovenia § 50e až 50h v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2010 a ustanovenie § 50d v čl. I stráca účinnosť 31. decembra 2011.


01.03.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.03.2009

Pavol Paška v. r.

01.03.2009

Robert Fico v. r.