Zákon č. 474/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

(v znení č. 530/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 167/2009
Platnosť od 25.11.2009
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010 s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, bodov 8 až 14, bodov 16 až 27, bodov 29 až 48, bodov 50 a 51, § 51i v bode 53 a bodov 54 až 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010, čl. I § 51j v bode 53, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra...

01.03.2010

474

01.03.2010

ZÁKON

01.03.2010

z 22. októbra 2009,

01.03.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

01.03.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.03.2010

Čl. II

01.03.2010

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z. a zákona č. 279/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2010

1. V § 4 odseky 6 a 7 znejú:

01.03.2010

(6) Ministerstvo vedie databázu údajov, ktorá obsahuje

01.03.2010

a) register vydaných povolení,

01.03.2010

b) register povolení, ktoré zanikli,

01.03.2010

c) register povolení, ktoré boli ministerstvom odňaté.

01.03.2010

(7) Databáza údajov v registroch podľa odseku 6 obsahuje najmä tieto údaje:

01.03.2010

a) obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt výrobcu a jeho daňové identifikačné číslo, typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3, sídlo liehovarníckeho závodu a dátum vydania povolenia,

01.03.2010

b) obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej povolenie zaniklo, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod zániku povolenia,

01.03.2010

c) obchodné meno a sídlo, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bolo povolenie odňaté, jej daňové identifikačné číslo, dátum a dôvod odňatia povolenia.“.

01.03.2010

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.03.2010

(8) Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke registre podľa odseku 6, ktorých obsahom sú údaje podľa odseku 7.“.


01.03.2010

Čl. III

01.03.2010

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 632/2004 Z. z., zákonom č. 633/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 533/2005 Z. z., zákonom č. 278/2006 Z. z., zákonom č. 283/2007 Z. z., zákonom č. 279/2008 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z., zákonom č. 52/2009 Z. z. a týmto zákonom.

01.03.2010

Čl. IV

01.03.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010 s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, bodov 8 až 14, bodov 16 až 27, bodov 29 až 48, bodov 50 a 51, § 51i v bode 53 a bodov 54 až 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010, čl. I § 51j v bode 53, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2010, a čl. I bodov 49 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011. Ustanovenie § 44 stráca účinnosť 31. decembra 2010.


01.03.2010

Ivan Gašparovič v. r.

01.03.2010

Pavol Paška v. r.

01.03.2010

Robert Fico v. r.