Zákon č. 469/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 165/2009
Platnosť od 21.11.2009
Účinnosť od 01.07.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 s výnimkou čl. I bodov 3, 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011.

OBSAH

01.12.2009

469

01.12.2009

ZÁKON

01.12.2009

z 29. októbra 2009,

01.12.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.12.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2009

Čl. I

01.12.2009

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z. a zákona č. 191/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2009

1. V § 2 písm. i) sa slová „ubytovací čln“ nahrádzajú slovom „hausbót“.

01.12.2009

2. V § 5a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

01.12.2009

(8) Ak ministerstvo zistí, že poverená osoba nemá miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo podniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru odníme jej poverenie.“.

01.12.2009

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

01.07.2011

3. § 5a a 5b sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

01.12.2009

4. Za § 5b sa vkladá § 5c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

㤠5c

01.12.2009

Preprava nebezpečného tovaru

01.12.2009

(1) Preprava nebezpečného tovaru po vodných cestách sa vykonáva v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.12.2009

(2) Na prepravu nebezpečného tovaru medzi Slovenskou republikou a tretím štátom sa vzťahuje Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.12.2009

(3) Ak dôjde pri preprave nebezpečného tovaru k plavebnej nehode alebo mimoriadnej udalosti na plavidle alebo na vodnej ceste napriek dodržaniu platných bezpečnostných opatrení a je potrebné prijať nové opatrenia, ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia, ktoré navrhuje prijať.“.

01.12.2009

5. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

㤠7a

01.12.2009

Príslušnosť k plavbe na Rýne

01.12.2009

(1) Žiadosť o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne obsahuje

01.12.2009

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

01.12.2009

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania,

01.12.2009

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

01.12.2009

b) odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.

01.12.2009

(2) K žiadosti o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne sa prikladá

01.12.2009

a) kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu,

01.12.2009

b) výpis z obchodného, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

01.12.2009

c) pri akciovej spoločnosti aj výpis zo zoznamu akcionárov, ak ide o listinné cenné papiere alebo výpis z účtu majiteľa cenných papierov, ak ide o zaknihované cenné papiere alebo obdobný výpis a kópia stanov akciovej spoločnosti alebo kópia obdobnej listiny,

01.12.2009

d) kópia lodného osvedčenia plavidla, na ktoré má byť osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne vydané, a

01.12.2009

e) výpis z registra plavidiel alebo obdobný výpis.

01.12.2009

(3) Platnosť osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne je dva roky.

01.12.2009

(4) Vzor osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne je uvedený v prílohe č. 3.“.

01.12.2009

6. § 21 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.12.2009

(4) Žiadosť o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky zahraničným dopravcom obsahuje

01.12.2009

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

01.12.2009

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania,

01.12.2009

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,

01.12.2009

b) odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.

01.12.2009

(5) K žiadosti o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky zahraničným dopravcom sa prikladá

01.12.2009

a) výpis z obchodného, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

01.12.2009

b) kópia licencie alebo obdobného dokladu, ktorý preukazuje, že dopravca je oprávnený vykonávať medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, a

01.12.2009

c) kópia osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne alebo kópia potvrdenia vydaného členským štátom, v ktorom je plavidlo registrované, alebo v ktorom má vlastník plavidla sídlo alebo miesto podnikania a potvrdzujúceho podmienky ustanovené v osobitnom predpise.12e)“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:

01.12.2009

12e) Čl. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 3921/91 zo dňa 16. decembra 1991, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia z iných štátov vykonávať prepravu tovaru alebo osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci členského štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 001;Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991).“.

01.12.2009

7. V § 22 ods. 11 písm. c) sa slovo „akreditovanou“ nahrádza slovom „akreditujúcou12f)“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 12f znie:

01.12.2009

12f) § 22 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.

01.12.2009

8. V § 22 ods. 15 sa slová „medzinárodnej dohody o preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná“ nahrádzajú slovami „Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná“.

01.12.2009

9. V § 29 ods. 4 sa slová „veku 60“ nahrádzajú slovami „veku 65“.

01.12.2009

10. V § 31 ods. 2 sa slová „vzťahuje § 30 ods. 1 až 3 a 5“ nahrádzajú slovami „vzťahujú § 29 ods. 1 a § 30 ods. 1 až 3 a 5“.

01.12.2009

11. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

㤠31a

01.12.2009

Zdravotná spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

01.12.2009

(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť na výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla.

01.12.2009

(2) Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

01.12.2009

a) použitím zdravotníckej pomôcky,

01.12.2009

b) pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,

01.12.2009

c) inými obmedzeniami podľa výsledkov lekárskej prehliadky.

01.12.2009

(3) Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Lekárska prehliadka zahŕňa najmä vyšetrenie zrakovej a sluchovej ostrosti, farebného videnia, pohyblivosti horných a dolných končatín, neurologického, psychiatrického a kardiovaskulárneho stavu. Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje (ďalej len „posudzovaná osoba“).

01.12.2009

(4) Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „posudzujúci lekár“), ktorý má s posudzovanou osobou uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.17b)

01.12.2009

(5) Posudzujúci lekár je povinný

01.12.2009

a) prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v zdravotnej dokumentácii17c) posudzovanej osoby,

01.12.2009

b) poslať posudzovanú osobu na odborné vyšetrenie pri pochybnostiach o jej zdravotnej spôsobilosti,

01.12.2009

c) zaznamenať výsledky odborného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a

01.12.2009

d) uviesť výsledok lekárskej prehliadky v lekárskom posudku.

01.12.2009

(6) Vyjadrenie o zdravotnej spôsobilosti v lekárskom posudku posudzujúci lekár uvedie slovami „zdravotne spôsobilý“, „zdravotne nespôsobilý“ alebo „zdravotne spôsobilý len za určitých podmienok“, pričom podmienky musia byť uvedené v lekárskom posudku.

01.12.2009

(7) Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

01.12.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 17b a 17c znejú:

01.12.2009

17b) § 12 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2009

17c) § 2 ods. 6 a § 21 zákona č. 576/2004 Z. z.“.

01.12.2009

12. V § 38 písm. j) sa za slovo „odníma“ vkladajú slová „osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne a“.

01.12.2009

13. V § 38 písm. l) sa vypúšťajú slová „osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne a povolenie na výkon kabotáže,“.

01.12.2009

14. V § 38 písmeno m) znie:

01.12.2009

m) vydáva a odníma poverenie fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § 5a ods. 7 a 8,“.

01.07.2011

15. V § 38 sa vypúšťa písmeno m).

01.07.2011

Doterajšie písmená n) a o) sa označujú ako písmená m) a n).

01.07.2011

16. V § 39 sa vypúšťa písmeno b).

01.07.2011

Doterajšie písmená c) až u) sa označujú ako písmená b) až t).

01.12.2009

17. V § 39 sa vypúšťajú písmená p) a r).

01.12.2009

Doterajšie písmená s) a t) sa označujú ako písmená p) a r).

01.12.2009

18. V § 40a ods. 3 sa vypúšťa písmeno l).

01.12.2009

19. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

㤠43a

01.12.2009

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009

01.12.2009

(1) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané podľa § 5a ods. 5 zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti.

01.12.2009

(2) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru, ktorou je Slovenská republika viazaná, zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti, najdlhšie však do 30. júna 2016.“.

01.12.2009

20. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú druhý, piaty a deviaty bod.

01.12.2009

Doterajšie body 3, 4, 6 až 8, 10 až 12 sa označujú ako body 2 až 9.

01.12.2009

21. Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:

01.12.2009

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) v znení rozhodnutia Európskej komisie 2009/240/ES zo 4. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2009).

01.12.2009

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.

01.12.2009

22. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

„Príloha č. 3 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

01.12.2009

Vzor

01.12.2009

Osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne

01.12.2009

Vzor


01.12.2009

Čl. II

01.12.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 s výnimkou čl. I bodov 3, 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011.


01.12.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.12.2009

Pavol Paška v. r.

01.12.2009

Robert Fico v. r.