Zákon č. 468/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 165/2009
Platnosť od 21.11.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

468

01.01.2010

ZÁKON

01.01.2010

z 27. októbra 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

01.01.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 77/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2010

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

01.01.2010

㤠1

01.01.2010

Predmet úpravy

01.01.2010

Tento zákon ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov (ďalej len „omamné a psychotropné látky“) a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.“.

01.01.2010

2. V § 2 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

01.01.2010

(4) Spracovanie na účely tohto zákona je zužitkovanie konopy okrem konopy siatej4) alebo makovej slamy podľa § 16 ods. 1 na iné účely, ako je získanie omamných a psychotropných látok.

01.01.2010

(5) Výroba na účely tohto zákona je spracovanie makovej slamy na koncentrát makovej slamy, izolácia alebo syntéza omamných a psychotropných látok, alebo výroba liekov s obsahom omamných a psychotropných látok.“.

01.01.2010

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.01.2010

3. V § 2 odsek 6 znie:

01.01.2010

(6) Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, preprava a zásobovanie zdravotníckych zariadení1) omamnými a psychotropnými látkami.“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2010

1) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2010

4. V § 2 ods. 7 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „omamné a psychotropné látky“)“.

01.01.2010

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 1b sa citácia „§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2010

6. Nadpis druhej časti znie: „ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI“.

01.01.2010

7. Nadpis § 3 znie: „Zaraďovanie omamných a psychotropných látok“.

01.01.2010

8. V § 3 odsek 1 znie:

01.01.2010

(1) Omamné a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, z ktorých sa vyraďujú alebo preraďujú do inej skupiny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri Organizácii Spojených národov (ďalej len „medzinárodný úrad“), na základe právne záväzných aktov Európskej únie alebo na základe odôvodneného podnetu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.

01.01.2010

9. V § 4 ods. 1 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

01.01.2010

10. V § 4 ods. 2 sa za slovo „pestovanie,“ vkladá slovo „spracovanie,“.

01.01.2010

11. V § 5 ods. 3 sa slová „a prípravkami“ a slová „a prípravkov“ vypúšťajú.

01.01.2010

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 1f sa citácia „§ 15 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.

01.01.2010

13. V § 6 ods. 2 písm. c) sa odkaz „1e)“ nahrádza odkazom „1eb)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 1eb znie:

01.01.2010

1eb) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2010

14. V § 8 ods. 3 písm. i) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu výroby liekov s obsahom omamných a psychotropných látok“.

01.01.2010

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 1k sa citácia „§ 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 11 až 26 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2010

16. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.01.2010

k) spracovanie.“.

01.01.2010

17. V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2010

18. Nadpis § 15 znie: „Pestovanie koky a konopy“.

01.01.2010

19. V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Spracovanie konopy okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) je možné na základe povolenia ministerstva.“.

01.01.2010

20. V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a prípravkov“.

01.01.2010

21. V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a prípravok“.

01.01.2010

22. V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Platnosť povolenia je šesť mesiacov od jeho vydania.“.

01.01.2010

23. Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

01.01.2010

(2) Držiteľ povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j) je povinný písomne potvrdiť zneškodnené množstvo a druh omamných a psychotropných látok.

01.01.2010

(3) Písomné potvrdenie o množstve a druhu zneškodnených omamných a psychotropných látok podľa odseku 2 sa prikladá k oznámeniu podľa § 28.“.

01.01.2010

24. § 30 vrátane nadpisu znie:

01.01.2010

㤠30

01.01.2010

Kniha omamných látok a evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok

01.01.2010

(1) Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť bezodkladné zapísanie každého príjmu a výdaja omamnej a psychotropnej látky I. skupiny a II. skupiny do knihy omamných látok a viesť evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.

01.01.2010

(2) Kniha omamných látok a doklady preukazujúce príjem a výdaj omamných a psychotropných látok sa uchovávajú desať rokov od posledného zápisu a predkladajú sa kontrolným orgánom na ich požiadanie.

01.01.2010

(3) Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja stratu, zničenie alebo odcudzenie knihy omamných látok a dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.

01.01.2010

(4) Náležitosti knihy omamných látok a evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.01.2010

25. V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a prípravkov“.

01.01.2010

26. V § 31 odsek 4 znie:

01.01.2010

(4) Výsledky inventarizácie je držiteľ povolenia povinný oznámiť najneskôr do siedmich dní od skončenia inventarizácie

01.01.2010

a) farmaceutovi samosprávneho kraja, ak ide o povolenie na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),

01.01.2010

b) ministerstvu, ak ide o povolenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k).“.

01.01.2010

27. V § 33 odsek 3 znie:

01.01.2010

(3) Pri informáciách podľa odseku 2 možno poskytovať len vzorky omamných a psychotropných látok III. skupiny v množstve a za podmienok uvedených v osobitnom predpise.6)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

01.01.2010

6) § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2010

28. V § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.01.2010

(4) Zakazuje sa

01.01.2010

a) poskytovanie omamných a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,

01.01.2010

b) poskytovanie vzoriek liekov s obsahom omamných a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,

01.01.2010

c) darovanie omamných a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny alebo

01.01.2010

d) darovanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny.“.

01.01.2010

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.01.2010

29. V § 35 písm. g) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „a prípravky“.

01.01.2010

30. V § 39 ods. 1 sa slová „30 a 31“ nahrádzajú slovami „30, 31 a 33“.

01.01.2010

31. V § 39 ods. 2 sa slová „§ 30 a 31“ nahrádzajú slovami „§ 30, 31 a 33“.

01.01.2010

32. V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:

01.01.2010

„2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódfenetylamín

01.01.2010

2 C-T-2, chemicky 2,5-dimetoxy-4-etyltiofenetylamín

01.01.2010

2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyltiofenetylamín“ a za riadok „Trimetoxyamfetamín, TMA, chemicky ()-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán-2-amín“ sa vkladá nový riadok, ktorý znie: „TMA-2, chemicky 2,4,5-trimetoxyamfetamín“.

01.01.2010

33. V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa za riadok: „Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5metylhexán-3-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Ketamín, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-2-(metylamino)-cyklohexanón“.


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2010

Pavol Paška v. r.

01.01.2010

Robert Fico v. r.