Zákon č. 467/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Čiastka 165/2009
Platnosť od 21.11.2009
Účinnosť od 01.12.2009

OBSAH

01.12.2009

467

01.12.2009

ZÁKON

01.12.2009

z 22. októbra 2009,

01.12.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

01.12.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2009

Čl. I

01.12.2009

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 535/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2009

1. § 67 a 68 vrátane nadpisov znejú:

01.12.2009

㤠67

01.12.2009

Predmet dane

01.12.2009

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia25a) (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.

01.12.2009

§ 68

01.12.2009

Daňovník

01.12.2009

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia25b) na výrobu elektrickej energie.“.

01.12.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

01.12.2009

25a) § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2009

25b) § 5 ods. 3 písm. b) a c) a § 19 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z. z.“.

01.12.2009

2. V § 69 sa na konci pripájajú tieto slová: „schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.25c) Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:

01.12.2009

25c) § 4 ods. 1 písm. e) a § 28 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.“.

01.12.2009

3. § 70 vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

㤠70

01.12.2009

Sadzba dane

01.12.2009

(1) Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením25c) v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach v pásme

01.12.2009
1.do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia
(ďalej len „polomer“)0,0039 eura za m2
2. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru0013 eura za m2 
3.nad 2/3 polomeru0,0006 eura za m2.
01.12.2009

(2) Ak sa zastavané územie obce nachádza vo viacerých pásmach oblasti ohrozenia jadrovým zariadením u jedného prevádzkovateľa, použije sa vyššia sadzba dane pre katastrálne územie obce.“.

01.12.2009

4. V § 71 sa slová „vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia“ nahrádzajú slovami „trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení“.

01.12.2009

5. § 73 vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

㤠73

01.12.2009

Vyrubenie dane a platenie dane

01.12.2009

(1) Daň vyrubí správca dane platobným výmerom do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

01.12.2009

(2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 69 a sadzby dane podľa § 70.

01.12.2009

(3) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rovnakom pásme podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako podiel dane podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú podľa odseku 2 pre toto rovnaké pásmo.

01.12.2009

(4) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rôznych pásmach podľa § 70, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane na týchto daňovníkov sa vypočíta ako súčin príslušného koeficientu a dane podľa odseku 2 pripadajúcej na daňovníka s najvyššou sadzbou dane. Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je daň pripadajúca na príslušného daňovníka podľa odseku 2 v tejto oblasti ohrozenia jadrovým zariadením a v ktorého menovateli je súčet daní za daňovníkov v rôznych pásmach oblastí ohrozenia jadrovým zariadením.

01.12.2009

(5) Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach,25d) ktorým boli Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky schválené rôzne oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca dane vyrubí každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa určí ako podiel dane vypočítanej podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.

01.12.2009

(6) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 25d znie:

01.12.2009

25d) Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.12.2009

6. § 74 sa vypúšťa.

01.12.2009

7. V § 75 sa odkaz 26 nahrádza odkazom 25c.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

01.12.2009

8. § 104 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

01.12.2009

(13) Správca dane je povinný poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o dani z nehnuteľností, najmä údaje o celkovom počte daňovníkov, o počte daňovníkov podľa druhov pozemkov, stavieb a bytov, o výmere pozemkov podliehajúcich dani z pozemkov, o výmere zastavanej plochy stavieb, podlahovej plochy bytov, údaje o oslobodení od dane z nehnuteľností a znížení dane z nehnuteľností, o vyrubenej dani z nehnuteľností, o zaplatenej dani z nehnuteľností, sankciách a údaje o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností. Údaje správca dane predkladá raz ročne do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením. V opatrení Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví aj ďalšie podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností. Správca dane poskytuje tieto údaje prvýkrát v roku 2010 za zdaňovacie obdobie roku 2009.“.

01.12.2009

9. Za § 104c sa vkladá § 104d, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

㤠104d

01.12.2009

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2009

01.12.2009

Ak daňová povinnosť k dani za jadrové zariadenie vznikne do 31. decembra 2009, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2009.“.


01.12.2009

Čl. II

01.12.2009

Účinnosť

01.12.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.


01.12.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.12.2009

Pavol Paška v. r.

01.12.2009

Robert Fico v. r.