Zákon č. 465/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 165/2009
Platnosť od 21.11.2009
Účinnosť od 01.01.2013
01.12.2009

465

01.12.2009

ZÁKON

01.12.2009

z 22. októbra 2009,

01.12.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.12.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2009

Čl. II

01.12.2009

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z. a zákona č. 387/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2009

1. V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

01.12.2009

j) poruší zákaz používať označenie „colná správa“ alebo označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením, zákaz používať služobnú rovnošatu colníka alebo odev, ktorý môže byť zameniteľný so služobnou rovnošatou colníka, alebo zákaz používať služobný preukaz colníka, služobný odznak colníka alebo preukaz alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom colníka alebo so služobným odznakom colníka, ustanovený v osobitnom predpise.3e)“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 3e znie:

01.12.2009

3e) § 49a zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2009 Z. z.“.

01.12.2009

2. V § 47 ods. 2 sa slová „písm. h) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. h) až j)“.

01.12.2009

Čl. III

01.12.2009

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č.15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z. a zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z. a zákona č. 307/2009 Z. z. sa mení takto:

01.12.2009

V prílohe sadzobníka správnych poplatkov položke 159 písmená h) až k) znejú:

01.12.2009

h) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade odoslania na vykonanie tranzitných operácií v rámci colného územia
(schválený odosielateľ) 16,50 eura

01.12.2009

i) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade určenia v rámci colného územia
(schválený príjemca) 16,50 eura

01.12.2009

j) Žiadosť o predĺženie platnosti alebo zmenu povolenia zjednodušeného postupu na colnom úrade odoslania na vykonanie tranzitných operácií v rámci colného územia
(schválený odosielateľ) 6,50 eura

01.12.2009

k) Žiadosť o predĺženie platnosti alebo zmenu povolenia zjednodušeného postupu na colnom úrade určenia v rámci colného územia
(schválený príjemca) 6,50 eura“.

01.12.2009

Čl. IV

01.12.2009

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z. a zákona č. 305/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2009

1. V § 14 sa vypúšťa odsek 7.

01.12.2009

2. V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.12.2009

(4) Generálny riaditeľ môže colníkovi alebo bývalému colníkovi, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok, na jeho písomnú žiadosť povoliť nosenie služobnej rovnošaty po skončení služobného pomeru.“.

01.12.2009

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.12.2009

3. V § 212 ods. 2 sa vypúšťa slovo „jeho“.

01.12.2009

4. § 212 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.12.2009

(7) Kritériá určenia zdravotnej klasifikácie podľa odseku 2 upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

01.12.2009

5. V § 213 sa vypúšťa odsek 5.

01.12.2009

Čl. V

01.12.2009

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z. a zákona č. 466/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2009

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.12.2009

(3) Analýzu alebo podrobnejšie preskúmanie odobratých vzoriek tovaru vykonáva colné laboratórium2a) alebo špecializované zariadenie iného štátneho orgánu alebo inej právnickej osoby.“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.12.2009

2a) § 8 ods. 4 zákona č. 652/2004 Z. z.“.

01.12.2009

2. § 12 vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

㤠12

01.12.2009

Výkon následnej kontroly

01.12.2009

(1) Colný úrad písomne oznámi kontrolovanej osobe začatie následnej kontroly. Oznámenie o začatí následnej kontroly obsahuje miesto vykonania následnej kontroly, dátum začatia následnej kontroly a predmet následnej kontroly s uvedením údajov o colných vyhláseniach, na ktoré sa vzťahuje. Colný úrad je oprávnený rozšíriť výkon následnej kontroly aj o iný predmet následnej kontroly, ktorý nebol uvedený v oznámení o začatí následnej kontroly; túto skutočnosť je colný úrad povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontrolovanej osobe.

01.12.2009

(2) Colný úrad je oprávnený začať následnú kontrolu aj bez oznámenia podľa odseku 1, ak hrozí, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené, pozmenené, alebo ak iné okolnosti môžu znemožniť začatie následnej kontroly.

01.12.2009

(3) Kontrolovaná osoba je povinná

01.12.2009

a) umožniť colnému úradu vykonať následnú kontrolu,

01.12.2009

b) umožniť colnému úradu vstup do svojho sídla a prevádzkových priestorov,

01.12.2009

c) poskytnúť colnému úradu všetky požadované doklady, údaje, informácie alebo zabezpečiť ich poskytnutie ňou určenou osobou (ďalej len „určená osoba“) aj mimo svojho sídla a prevádzkových priestorov, podávať k nim ústne alebo písomné vyjadrenia a predložiť dôkazné prostriedky preukazujúce jej tvrdenia, ak ich má k dispozícii,

01.12.2009

d) zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na uskutočnenie následnej kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej riadny priebeh,

01.12.2009

e) umožniť colnému úradu skontrolovať tovar, na ktorý sa vzťahuje kontrolované colné vyhlásenie, ak má tento tovar k dispozícii.

01.12.2009

(4) Colný úrad potvrdí prevzatie dokladov podľa odseku 3 písm. c) do zápisnice pri ich prevzatí; jedno vyhotovenie zápisnice colný úrad odovzdá osobe, od ktorej doklady prevzal. Colný úrad je oprávnený vyhotovovať kópie dokladov a požadovať potrebné vysvetlenia od kontrolovanej osoby a určenej osoby. Colný úrad vráti prevzaté doklady osobe, od ktorej ich prevzal, najneskôr v deň ukončenia následnej kontroly. V prípade podozrenia z porušenia colných predpisov je colný úrad oprávnený originály kontrolovaných dokladov a ďalších písomností zaistiť podľa § 64.

01.12.2009

(5) Colný úrad v záujme zistenia skutočného stavu veci vykonáva pri následnej kontrole dokazovanie. Colný úrad na dokazovanie použije všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. Colný úrad hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

01.12.2009

(6) Colný úrad je oprávnený pri následnej kontrole odoberať vzorky tovaru. O odobratí vzorky je colný úrad povinný vydať kontrolovanej osobe písomné potvrdenie.

01.12.2009

(7) Kontrolovanej osobe nepatrí náhrada nákladov vzniknutých v súvislosti s kontrolou tovaru a odoberaním vzoriek.

01.12.2009

(8) Kontrolovaná osoba je oprávnená

01.12.2009

a) požadovať predloženie služobného preukazu colníka vykonávajúceho následnú kontrolu,

01.12.2009

b) podávať námietky proti postupu colníka vykonávajúceho následnú kontrolu,

01.12.2009

c) vyjadriť sa pred ukončením následnej kontroly k nedostatkom zisteným následnou kontrolou a k podkladom na vyhotovenie protokolu o následnej kontrole (ďalej len „protokol“), prípadne navrhnúť ich doplnenie.

01.12.2009

(9) O námietkach podľa odseku 8 písm. b) rozhoduje riaditeľ colného úradu vykonávajúceho následnú kontrolu. Riaditeľ colného úradu námietkam vyhovie, ak sú na to dôvody, inak námietky zamietne. Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno podať odvolanie.

01.12.2009

(10) Ak skutočnosti zistené následnou kontrolou preukázali, že colné predpisy boli použité správne, colný úrad vyhotoví záznam z následnej kontroly; colný úrad postupuje rovnako, ak k takýmto zisteniam dospeje pri prerokovaní nedostatkov zistených následnou kontrolou podľa odseku 13. Dňom vyhotovenia záznamu z následnej kontroly je následná kontrola ukončená. Záznam z následnej kontroly sa doručí kontrolovanej osobe do vlastných rúk.

01.12.2009

(11) Záznam z následnej kontroly podľa odseku 10 obsahuje

01.12.2009

a) označenie colného úradu, ktorý vykonal následnú kontrolu,

01.12.2009

b) označenie kontrolovanej osoby a označenie určenej osoby,

01.12.2009

c) číslo záznamu z následnej kontroly a dátum jeho vyhotovenia,

01.12.2009

d) miesto vykonania následnej kontroly, dátum začatia a dátum ukončenia následnej kontroly,

01.12.2009

e) evidenčné čísla kontrolovaných colných vyhlásení,

01.12.2009

f) vyjadrenie colného úradu, že nezistil skutočnosti, ktoré by preukazovali, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov,

01.12.2009

g) meno, priezvisko a podpis colníkov, ktorí vykonali následnú kontrolu,

01.12.2009

h) meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávneného pracovníka colného úradu a odtlačok úradnej pečiatky.

01.12.2009

(12) Ak skutočnosti zistené následnou kontrolou nasvedčujú, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad písomne vyzve kontrolovanú osobu, aby sa dostavila na prerokovanie nedostatkov zistených následnou kontrolou; vo výzve ju upozorní na právne následky nedostavenia sa. Ak sa kontrolovaná osoba v deň určený vo výzve nemôže zúčastniť na prerokovaní nedostatkov zistených následnou kontrolou, je povinná určiť si na tento účel zástupcu. Ak skutočnosti zistené následnou kontrolou nasvedčujú, že sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad vo výzve zároveň upovedomí kontrolovanú osobu, že začína konanie o dodatočnom vymeraní colného dlhu. Colný úrad je povinný umožniť kontrolovanej osobe oboznámiť sa so zistenými nedostatkami a podkladom na vyhotovenie protokolu a poskytnúť jej na to primeranú lehotu. Dôkazy, ktoré colný úrad vykonal pri následnej kontrole pred začatím konania o dodatočnom vymeraní colného dlhu, nie je potrebné opätovne vykonať.

01.12.2009

(13) Pri prerokovaní nedostatkov zistených následnou kontrolou má kontrolovaná osoba alebo jej zástupca (ďalej len „kontrolovaná osoba“) právo vyjadriť sa k zisteným nedostatkom a k spôsobu, akým colný úrad k týmto zisteniam dospel, vrátane obstarania, vykonania a vyhodnotenia dôkazov. Vyjadrenia kontrolovanej osoby zaznamená colný úrad písomne do zápisnice; do tejto zápisnice uvedie aj to, ako sa vyrovnal s vyjadreniami kontrolovanej osoby. Po prerokovaní nedostatkov zistených následnou kontrolou podpisuje zápisnicu kontrolovaná osoba a colníci, ktorí sa zúčastnili na prerokovaní. Odmietnutie podpisu kontrolovanou osobou colný úrad vyznačí v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak mu je známy.

01.12.2009

(14) Ak skutočnosti zistené následnou kontrolou preukázali, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad vyhotoví protokol.

01.12.2009

(15) Podkladom na vyhotovenie protokolu sú najmä písomné podania, návrhy a vyjadrenia kontrolovanej osoby alebo určenej osoby, dôkazy a zápisnica z prerokovania výsledkov podľa odseku 13, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe colnému úradu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov určuje colný úrad.

01.12.2009

(16) Protokol obsahuje

01.12.2009

a) označenie colného úradu, ktorý vykonal následnú kontrolu,

01.12.2009

b) označenie kontrolovanej osoby a označenie určenej osoby,

01.12.2009

c) číslo protokolu a dátum jeho vyhotovenia,

01.12.2009

d) miesto vykonania následnej kontroly, dátum začatia a dátum ukončenia následnej kontroly,

01.12.2009

e) evidenčné čísla kontrolovaných colných vyhlásení,

01.12.2009

f) vymedzenie preukázaných nedostatkov zistených následnou kontrolou, skutočností, ktoré boli podkladom na vyhotovenie protokolu, vrátane úvah, ktorými bol colný úrad vedený pri hodnotení dôkazov, opatrenia vykonané v priebehu následnej kontroly; v protokole colný úrad uvedie aj to, ako sa vyrovnal s vyjadreniami kontrolovanej osoby k nedostatkom zisteným následnou kontrolou,

01.12.2009

g) výpočet sumy colného dlhu, ktorá má byť vybratá alebo zostáva na vybratie, právnu skutočnosť, na základe ktorej vznikol colný dlh, okamih vzniku colného dlhu, miesto vzniku colného dlhu a určenie dlžníka, ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh,

01.12.2009

h) meno, priezvisko a podpis colníkov, ktorí vykonali následnú kontrolu,

01.12.2009

i) meno, priezvisko, funkciu, podpis oprávneného pracovníka colného úradu a odtlačok úradnej pečiatky.

01.12.2009

(17) Protokol podpisuje kontrolovaná osoba, ak ide o fyzickú osobu, alebo štatutárny orgán kontrolovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.

01.12.2009

(18) Ak kontrolovaná osoba odmietne podpísať protokol alebo ak sa nezúčastní na prerokovaní protokolu, colný úrad túto skutočnosť uvedie v protokole. V protokole colný úrad uvedie aj dôvod odmietnutia podpisu kontrolovanou osobou, ak mu je známy.

01.12.2009

(19) Deň podpísania protokolu alebo deň odmietnutia podpisu protokolu kontrolovanou osobou sa považuje za deň vyhotovenia tohto protokolu.

01.12.2009

(20) Ak sa kontrolovaná osoba nezúčastní na prerokovaní protokolu, za deň vyhotovenia protokolu sa považuje deň, ktorý je vo výzve určený na prerokovanie tohto protokolu.

01.12.2009

(21) Dňom vyhotovenia protokolu je následná kontrola ukončená. Protokol sa doručí kontrolovanej osobe do vlastných rúk.

01.12.2009

(22) Ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad zapíše do účtovnej evidencie20a) sumu colného dlhu uvedenú v protokole, ktorá má byť vybratá alebo zostáva na vybratie, a v súlade s colnými predpismi oznámi túto sumu dlžníkovi rozhodnutím o dodatočnom vymeraní colného dlhu.

01.12.2009

(23) Výrok rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením sumy colného dlhu, ktorá sa má vybrať alebo ktorá zostáva na vybratie a ktorú colný úrad vymeral a zapísal, dlžníka, právnych skutočností, na základe ktorých vznikol colný dlh, a okamihu vzniku colného dlhu. Colný úrad zároveň vo výroku uvedie ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorých rozhodol, a určí lehotu na zaplatenie sumy colného dlhu podľa colných predpisov.20b)

01.12.2009

(24) Odôvodnením rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu je protokol, ktorý sa doručuje spolu s týmto rozhodnutím.

01.12.2009

(25) Následnú kontrolu možno vykonať v lehote troch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť zaplatiť clo alebo tovaru bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie, pričom rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastala neskôr.“.

01.12.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:

01.12.2009

20a) Čl. 217 až 220 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

01.12.2009

20b) Čl. 222 až 229 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.

01.12.2009

3. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

01.12.2009

㤠18a

01.12.2009

Žiadosť o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu29a) sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.12.2009

4. § 30 a 31 vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

01.12.2009

„Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady

01.12.2009

§ 30

01.12.2009

Ak sa colným vyhlásením navrhuje prepustenie tovaru, na ktorý sa žiada vyplatenie vývoznej náhrady podľa osobitného predpisu,42) do colného režimu vývoz, v colnom vyhlásení deklarant uvedie poznámku „Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady“.

01.12.2009

§ 31

01.12.2009

(1) Riadne vyplnené colné vyhlásenie s poznámkou podľa § 30 sa považuje za žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady podľa osobitného predpisu.43) Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.12.2009

(2) Deklarant, ktorý žiada o vyplatenie vývoznej náhrady, je povinný spolu so žiadosťou o vyplatenie vývoznej náhrady predložiť kontrolný výtlačok T544) aj v prípadoch, v ktorých túto povinnosť nemá podľa osobitného predpisu;45) v takom prípade sa ustanovenia osobitného predpisu44) použijú rovnako.

01.12.2009

(3) Ak colný úrad prepustí do colného režimu vývoz tovar, na ktorý deklarant podal žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady podľa odseku 1, colný úrad vyznačí túto skutočnosť v žiadosti a listinnú podobu žiadosti, ktorú osvedčí, postúpi prostredníctvom colného riaditeľstva na rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúre.46)“.

01.12.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 42 až 46 znejú:

01.12.2009

42) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.

01.12.2009

43) Čl. 46 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186/1, 17. 7. 2009).

01.12.2009

44) Čl. 912a až 912g nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

01.12.2009

45) Čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009.

01.12.2009

46) § 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“.

01.12.2009

5. § 59 vrátane nadpisu znie:

01.12.2009

㤠59

01.12.2009

Úrok z omeškania

01.12.2009

(1) Colný úrad vymeria úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku nedoplatku colného dlhu. Colný úrad vymeria úrok z omeškania za každý deň omeškania vrátane dňa úhrady colného dlhu.

01.12.2009

(2) Úrok z omeškania je príslušenstvom colného dlhu.

01.12.2009

(3) Vymeraný úrok z omeškania sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

01.12.2009

(4) Colný úrad nevymeria úrok z omeškania, ak úrok z omeškania nepresiahne 10 eur.“.

01.12.2009

6. V § 60 ods. 1 sa za slovo „dlhu“ vkladá čiarka a slová „nedoplatok pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov“.

01.12.2009

7. V § 85 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.12.2009

(2) Účastníkom správneho konania o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu je dlžník.83a)“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:

01.12.2009

83a) Čl. 201 ods. 3, čl. 202 ods. 3, čl. 203 ods. 3, čl. 204 ods. 3, čl. 205 ods. 3, čl. 209 ods. 3, čl. 210 ods. 3, čl. 211 ods. 3 a čl. 216 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.

01.12.2009

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.12.2009

8. V § 85 ods. 4 druhá veta znie:

01.12.2009

„Colný úrad alebo colné riaditeľstvo môže odkladný účinok odvolania priznať, ak tak ustanovuje osobitný predpis.84a)“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:

01.12.2009

84a) Čl. 244 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.

01.12.2009

9. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie:

01.12.2009

㤠87a

01.12.2009

Ak colný úrad v súvislosti s dovozom tovaru vymeria jedným rozhodnutím clo a daň podľa osobitného predpisu53) a dlžná suma nie je zaplatená alebo vymožená v plnej výške, zaplatená alebo vymožená časť dlžnej sumy sa použije na úhradu cla a dane v tomto poradí:

01.12.2009

a) clo,

01.12.2009

b) daň z pridanej hodnoty,

01.12.2009

c) spotrebná daň.“.


01.12.2009

Čl. VI

01.12.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.


01.12.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.12.2009

Pavol Paška v. r.

01.12.2009

Robert Fico v. r.