Vyhláška č. 437/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

(v znení č. 170/2010 Z. z., 366/2010 Z. z.)

Čiastka 152/2009
Platnosť od 30.10.2009
Účinnosť od 01.10.2010
01.11.2009

437

01.11.2009

VYHLÁŠKA

01.11.2009

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

01.11.2009

z 20. októbra 2009,

01.11.2009

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

01.11.2009

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.11.2009

§ 1

01.11.2009

(1) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia sú uvedené v prílohe č. 1.

01.11.2009

(2) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2.


01.11.2009

§ 2

01.11.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


01.11.2009

Ján Mikolaj v. r.


01.11.2009

Príloha č. 1 k vyhláške č. 437/2009 Z. z.

01.11.2009

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA DRUHU A TYPU ŠKOLY ALEBO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

01.11.2009

Časť I. Učiteľ materskej školy

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

01.11.2009

3. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia

01.11.2009

4. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika – psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

01.11.2009

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika – psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

01.11.2009

6. v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne materské školy

01.11.2009

7. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

01.11.2009

8. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých

01.11.2009

9. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých

01.11.2009

10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

01.11.2009

11. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

01.11.2009

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika

01.11.2009

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

01.11.2009

1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

01.11.2009

2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania

01.11.2009

3. v študijnom odbore pedagogická škola

01.11.2009

4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

01.11.2009

5. záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi

01.11.2009

6. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy

01.11.2009

7. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl

01.05.2010

8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole

01.11.2009

9. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené skúškou spôsobilosti

01.11.2009

10. skúška spôsobilosti pre materské školy

01.11.2009

11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

01.11.2009

12. úplné stredné vzdelanie a doplnujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky

01.10.2010

13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka

01.05.2010

14. len na vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu náboženská výchova a náboženstvo, absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva alebo absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva v metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. augusta 2010 alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch s aprobačným predmetom náboženstvo alebo náboženská výchova; okrem uvedeného požadovaného vzdelania sa na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti

01.11.2009

Časť II. Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti
so zdravotným znevýhodnením

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe zameranom na pedagogiku predškolského veku v odbore špeciálna pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom programe zameranom na pedagogiku predškolského veku a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu

01.11.2009

3. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírenom o štúdium špeciálnej pedagogiky

01.11.2009

4. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

01.11.2009

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

01.11.2009

6. v študijnom odbore liečebná pedagogika

01.11.2009

7. v študijnom odbore pedagogika – psychológia (učiteľský smer) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

01.11.2009

8. v študijnom odbore pedagogika emocionálne a sociálne narušených

01.11.2009

9. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

01.11.2009

10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých alebo špeciálna pedagogika

01.11.2009

11. v študijnom odbore špeciálna pedagogika pre učiteľov materských škôl pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť

01.11.2009

12. vzdelanie uvedené v časti I písm. A a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu

01.11.2009

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre deti predškolského veku v odbore špeciálna pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre deti predškolského veku uvedené v časti I písm. B a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu

01.11.2009

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

01.11.2009

vzdelanie uvedené v časti I písm. D a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.05.2010

Časť III. Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy

01.11.2009

2. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy

01.11.2009

3. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika

01.11.2009

4. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy

01.11.2009

5. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. – 5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch

01.11.2009

6. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy

01.11.2009

7. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte

01.11.2009

8. záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte

01.11.2009

9. len na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy alebo učiteľov pre stredné školy v odbore učiteľstvo akademických predmetov uvedené v častiach V, VII, VIII

01.11.2009

10. len na vyučovanie cudzích jazykov aj

01.11.2009

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, alebo

01.11.2009

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo

01.11.2009

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo

01.10.2010

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo

01.10.2010

e) do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia a vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka

01.11.2009

11. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.10.2010

12. len na vyučovanie cudzích jazykov kvalifikačné vzdelanie cudzích jazykov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. a) a c) zákona a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore

01.10.2010

a) učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy,

01.10.2010

b) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy,

01.10.2010

c) učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom,

01.10.2010

d) učiteľstvo odborných predmetov alebo

01.10.2010

e) neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium

01.10.2010

13. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

01.10.2010

14. len na vyučovanie predmetu etická výchova – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo v študijnom odbore pedagogika špecializácia etická výchova a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.10.2010

15. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

01.10.2010

16. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961

01.10.2010

17. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov so zameraním na príslušný predmet

01.10.2010

18. len na vyučovanie predmetu informatická výchova aj vzdelanie uvedené v časti V písm. A v tridsiatom treťom bode, alebo do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia, ak týždenný rozsah priamej vyučovacej činnosti v týchto predmetoch je najviac sedem hodín, a vykonanie maturitnej skúšky z predmetov informatika alebo z príbuzného predmetu

01.05.2010

Časť IV. Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane učiteľa prvého stupňa, ktorý vyučuje v prípravnom ročníku základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore špeciálna pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

3. v študijných programoch pre učiteľov primárneho vzdelávania (pozri časť III) a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu

01.11.2009

4. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

01.11.2009

5. len na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v špeciálnych školách v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – pre mládež s chybami reči alebo v študijnom odbore logopédia alebo vykonanie štátnej záverečnej skúšky z logopédie

01.05.2010

6. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov bez ohľadu na aprobačný predmet (pozri časť III a V) a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu

01.11.2009

7. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v študijnom odbore pedagogika mentálne postihnutých

01.05.2010

8. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť alebo študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne alebo študijný odbor vychovávateľstvo a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti alebo študijný odbor vychovávateľstvo, špecializácia – pedagogika emocionálne a sociálne narušených

01.11.2009

Časť V. Učiteľ druhého stupňa základnej školy

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.05.2010

1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov

01.11.2009

2. v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru

01.11.2009

3. v študijnom programe v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných, výchovných predmetov alebo ich kombinácie

01.11.2009

4. v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie kvalifikačného predpokladu

01.11.2009

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu (5. – 9. ročník)

01.11.2009

6. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 6. – 9. ročník

01.11.2009

7. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. – 5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch

01.11.2009

8. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole (pre 6. – 9. ročník)

01.11.2009

9. štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – v študijnom odbore učiteľstvo pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy

01.11.2009

10. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy v kombinácii s aprobačným predmetom

01.11.2009

11. doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR 16784/1979-301)

01.11.2009

12. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte

01.11.2009

13. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte – v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy v kombinácii s jedným predmetom

01.11.2009

14. len na vyučovanie aprobačných predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu

01.11.2009

15. len na vyučovanie predmetov občianska výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied – v študijnom odbore filozofia a príbuzné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska výchova

01.11.2009

16. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte

01.11.2009

17. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

18. len na vyučovanie cudzích jazykov aj

01.11.2009

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít alebo

01.11.2009

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo

01.11.2009

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo

01.10.2010

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo

01.11.2009

19. len na vyučovanie cudzích jazykov – študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy

01.11.2009

20. len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobačným predmetom prírodopis alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technické alebo poľnohospodárske príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

21. len na vyučovanie predmetov telesná výchova, športová výchova a športová príprava – študijný odbor telesná výchova a šport – smer učiteľský, smer trénerský alebo smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)

01.11.2009

22. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova, telesná výchova, športová výchova a výtvarná výchova – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo odbor vychovávateľstvo so špecializáciou na výtvarnú, hudobnú, telesnú a pracovnú výchovu, ak je táto špecializácia ukončená štátnou záverečnou skúškou pre 5. – 9. ročník základnej školy

01.11.2009

23. len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu

01.11.2009

24. len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu

01.11.2009

25. len na vyučovanie predmetu hudobná výchova aj študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia

01.11.2009

26. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova aj príslušné študijné odbory Vysokej školy múzických umení alebo Vysokej školy výtvarných umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vykonanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z predmetovej didaktiky

01.11.2009

27. len na vyučovanie predmetu etická výchova – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

28. len na vyučovanie predmetu etická výchova – študijný odbor pedagogika, špecializácia etická výchova

01.11.2009

29. len na vyučovanie predmetu stretnutie s umením – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

30. len na vyučovanie aprobačných predmetov (matematika, fyzika, prírodoveda, prírodopis, chémia, práca s počítačom, informatika, technická výchova a pod.) aj vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo umeleckého smeru skončené štátnou skúškou z aprobačného predmetu alebo príslušného alebo príbuzného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov

01.05.2010

31. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

01.11.2009

32. len na vyučovanie predmetu starostlivosť o zdravie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom prírodopis alebo študijný odbor ošetrovateľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

33. len na vyučovanie predmetu informatika a práca s počítačom – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.05.2010

34. len na vyučovanie predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

Časť VI. Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov, profesijných predmetov a umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo ich kombinácie uvedených v časti V a v odbore špeciálna pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov, profesijných predmetov a umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo ich kombinácie uvedených v časti V a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

3. v neučiteľských študijných programoch uvedených v častiach V a VII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

4. uvedené v častiach V a VII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu

01.11.2009

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) v kombinácii s aprobačným predmetom

01.11.2009

6. len na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti v 5. – 9. ročníku základnej školy pre sluchovo postihnutých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky sluchovo postihnutých – surdopédie alebo z logopédie – študijný odbor logopédia

01.11.2009

7. len na vyučovanie predmetu individuálna tyflopedická starostlivosť v 5. – 9. ročníku základnej školy pre slabozrakých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky zrakovo postihnutých – tyflopédie

01.11.2009

8. len na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v špeciálnych školách študijný odbor logopédia alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – pre mládež s chybami reči alebo vykonanie štátnej záverečnej skúšky z logopédie

01.05.2010

9. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím študijné odbory učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov bez ohľadu na aprobačný predmet uvedené v častiach III a V a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu, študijný odbor pedagogika mentálne postihnutých alebo študijný odbor učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

01.11.2009

10. len na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť alebo študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne alebo študijný odbor vychovávateľstvo a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov

01.11.2009

2. v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru

01.11.2009

3. v študijnom programe v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných, výchovných predmetov alebo ich kombinácie

01.11.2009

4. v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie príslušného alebo príbuzného akademického predmetu, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

5. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

01.11.2009

6. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu

01.05.2010

7. na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v cudzom jazyku na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo na jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike, alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni

01.11.2009

8. vzdelanie ukončené štátnou záverečnou skúškou na vysokej škole pedagogickej alebo štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte pre učiteľstvo na bývalých školách III. stupňa (stredných)

01.11.2009

9. len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (neučiteľské) príslušného alebo príbuzného smeru a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

10. len na vyučovanie predmetu ekológia, základy ekológie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – v študijnom odbore biológia, geografia, chémia a biochémia a doplňujúce pedagogické štúdium alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom biológia alebo geografia

01.11.2009

11. len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonomika vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodicko-pedagogickom centre

01.11.2009

12. len na vyučovanie predmetu filozofia, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore filozofia a príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska náuka

01.11.2009

13. len na vyučovanie predmetov psychológia, sociológia a psychosociálny tréning vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

14. doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR č.16784/1979-301)

01.11.2009

15. len na vyučovanie cudzieho jazyka vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre jazykové školy

01.11.2009

16. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte

01.11.2009

17. len na vyučovanie cudzích jazykov aj

01.05.2010

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít; vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. septembrom 2005 alebo

01.05.2010

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie; vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. septembrom 2005, alebo

01.11.2009

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave alebo metodicko-pedagogickom centre, alebo

01.10.2010

d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo

01.11.2009

18. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

19. len na vyučovanie predmetov informatika, programovanie a ďalších informatických predmetov – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného, ekonomického, technického smeru príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

20. na vyučovanie nepovinného predmetu športové hry a na športovú prípravu v triedach so zameraním na telesnú výchovu vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – I. alebo II. kvalifikačná trieda trénera – cvičiteľa príslušnej športovej špecializácie

01.11.2009

21. len na vyučovanie predmetov telesná výchova, telesná a športová výchova a športová príprava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore telesná výchova a šport, smer učiteľský, smer trénerský alebo smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)

01.11.2009

22. na vyučovanie predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a spoločenskovedných odborov v stredných odborných školách poľnohospodárskych a služieb na vidieku a v stredných odborných školách lesníckych aj štátna skúška učiteľskej spôsobilosti (smernica MŠ SSR č. 311134/1964, úprava MŠ SSR 2051/1974-2/3)

01.11.2009

23. na vyučovanie predmetu výtvarná výchova aj absolutórium špeciálnej školy na bývalej štátnej umeleckopriemyselnej škole doplnené skúškou spôsobilosti pre učiteľstvo na školách II. cyklu

01.11.2009

24. len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore pedagogika, špecializácia etická výchova

01.11.2009

25. len na vyučovanie predmetu etická výchova alebo estetická výchova vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s predmetom pre 5. – 12. ročník a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy alebo estetickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.05.2010

26. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

01.11.2009

27. na vyučovanie v 1. – 4. ročníku gymnázií s osemročným študijným cyklom, ktorých učebné osnovy sú porovnateľné so zodpovedajúcimi ročníkmi základnej školy, aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník

01.11.2009

28. len na vyučovanie predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova a dramatická výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení a absolvovanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z odborovej didaktiky

01.11.2009

29. na vyučovanie predmetu etická výchova alebo obsahu etická výchova v inom predmete na stredných zdravotníckych školách len učiteľstvo odborných zdravotníckych predmetov a 2-ročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre

01.11.2009

30. len na vyučovanie predmetov výchova umením a umenie a kultúra vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom estetická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova alebo dramatická výchova, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa uvedené v bodoch 4 a 28

01.11.2009

31. len na vyučovanie predmetu technika vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – technická výchova alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom fyzika, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru alebo príbuzného študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

32. len na vyučovanie predmetu pedagogika – študijný odbor pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia

01.05.2010

33. len na vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov (okrem profesijných zdravotníckych predmetov) len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru

01.11.2009

2. v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

3. len na vyučovanie príslušných alebo príbuzných predmetov – študijné odbory učiteľstvo technických predmetov (elektrotechnických, chemickotechnologických, strojárskych, materiálovo-technologických, hutníckych, stavebných), učiteľstvo poľnohospodárskych a lesníckych predmetov, učiteľstvo pôdohospodárskych predmetov, učiteľstvo odborných ekonomických predmetov alebo učiteľstvo odborných umeleckých predmetov

01.11.2009

4. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (elektrotechnickej, chemickotechnologickej, hutníckej, materiálovo-technologickej, strojníckej, stavebnej fakulty), poľnohospodárskeho smeru, univerzitného smeru, ekonomického smeru, umeleckého smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium

01.05.2010

5. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike, alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni

01.11.2009

6. rozširujúce štúdium učiteľstva odborných technických predmetov, odborných predmetov poľnohospodárskych a lesníckych alebo učiteľstva odborných ekonomických predmetov

01.11.2009

7. len na vyučovanie predmetov informatika, programovanie, výpočtová technika, ostatných informatických predmetov a základy automatizácie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo technického smeru príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s príslušným aprobačným predmetom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo odborných ekonomických predmetov alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

8. len na vyučovanie príslušných odborných predmetov doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)

01.11.2009

9. učiteľstvo odborných predmetov pre učňovské zariadenia (smernica MŠ SSR č. Š 3248/1969-VŠ o rozširovaní a doplňovaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách v znení úpravy MŠ SSR č. Š 6474/1970-VŠ, smerníc MŠ SSR č. Š 1259/1971, MŠ SSR č. Š 2681/1973, zošit 11 – 12/1969 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 12 – 13/1970 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 21 – 22/1971 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 4/1973 Zvestí MŠ SSR a MK SSR registrovaná v čiastke 38/1970 Zb. a 28/1973 Zb.)

01.11.2009

10. na vyučovanie odborných predmetov zootechnických a veterinárnych aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

11. len na vyučovanie lesníckych predmetov – 6-semestrálne diaľkové štúdium pre pracovníkov štátnych lesov na lesníckej fakulte

01.11.2009

12. len na vyučovanie veterinárnych predmetov – študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

13. len na vyučovanie predmetu veterinárstvo aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

14. len na vyučovanie odborných farmaceutických predmetov – študijný odbor farmácia, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax

01.11.2009

15. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov -študijný odbor všeobecné lekárstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax

01.11.2009

16. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii s pedagogikou alebo so psychológiou alebo učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax

01.11.2009

17. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor ošetrovateľstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax

01.11.2009

18. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor fyzioterapia alebo ošetrovateľstvo a rehabilitácia s predchádzajúcim vzdelaním získaným na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník alebo rehabilitačný asistent, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax

01.11.2009

19. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy, alebo prírodovedného smeru (analytická chémia, chémia, chémia v kombinácii) na prírodovedeckej fakulte, doplňujúce pedagogické štúdium a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax

01.11.2009

20. len na vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov – študijný odbor pedagogika s predchádzajúcim skončením príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej dvojročná odborná prax

01.11.2009

21. len na vyučovanie ekonomických predmetov – vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň súčasnej ekonomickej univerzity; v neučiteľských študijných odboroch aj doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

22. len na vyučovanie ekonomických predmetov štátna skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie hospodárskych predmetov vykonaná na bývalých hospodárskych školách a obchodných akadémiách

01.11.2009

23. len na vyučovanie predmetov technika administratívy a hospodárska korešpondencia, stenografia, sekretárske práce učiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom stenografickom ústave v Bratislave alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom stenografickom ústave v Bratislave

01.11.2009

24. len na vyučovanie predmetu tovaroznalectvo aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore vnútorný alebo zahraničný obchod a doplňujúce pedagogické štúdium alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom chémia, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru – odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušných študijných odborov a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru – odbory technológia spracovania poľnohospodárskych produktov, biotechnológia, zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

25. len na vyučovanie predmetu hospodárska geografia aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s príslušným aprobačným predmetom

01.11.2009

26. len na vyučovanie predmetu hospodárske výpočty aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom matematika

01.11.2009

27. len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonómia – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodicko-pedagogickom centre

01.11.2009

28. len na vyučovanie predmetu úvod do sveta práce – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu úvod do sveta práce v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

29. len na vyučovanie umeleckých predmetov – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa umeleckého smeru – príslušný študijný odbor a absolvovanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z metodiky hlavného odboru

01.11.2009

30. len na vyučovanie teoretických umeleckých predmetov a zborového spevu v hudobnom odbore – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník s aprobačným predmetom hudobná výchova

01.11.2009

31. len na vyučovanie teoretických predmetov v tanečnom, hudobnom a vo výtvarnom odbore – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor vedy a náuky o umení, príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

32. len na vyučovanie teoretických predmetov v hudobnom a tanečnom odbore – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník – príslušný aprobačný predmet

01.11.2009

33. len na vyučovanie príslušných umeleckých predmetov – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na bývalých školách postavených na úroveň súčasným umeleckým vysokým školám

01.11.2009

34. len na vyučovanie predmetov v hudobno-dramatickom odbore – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor vedy a náuky o umení – príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

35. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev – hudobná teória na strednej pedagogickej škole, absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore

01.11.2009

36. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná výchova absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia výtvarnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore

01.11.2009

37. len na vyučovanie predmetov praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore divadelné a rozhlasové umenie, zameranie bábkarstvo a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. alebo II. cyklu rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení

01.11.2009

38. len na vyučovanie odborných predmetov výtvarná výchova a aranžovanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu – zodpovedajúce aprobačné predmety

01.11.2009

39. len na vyučovanie predmetov hra na hudobnom nástroji a hudobná výchova na stredných pedagogických školách aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo pre ľudové školy umenia

01.11.2009

40. len na vyučovanie predmetu aranžovanie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom výtvarná výchova

01.11.2009

41. len na vyučovanie predmetov technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl) – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore veterinárne lekárstvo – hygiena potravín, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru – v študijnom odbore ekonomika služieb a cestovného ruchu, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru – odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru – študijné odbory výživa ľudí, technológia potravín, biotechnológia, technológia spracovania poľnohospodárskych produktov a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

42. len na vyučovanie predmetu riadenie motorových vozidiel – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory Technickej univerzity (Slovenskej technickej univerzity), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre), vodičský preukaz pre príslušnú skupinu motorových vozidiel a učiteľské oprávnenie na toto vyučovanie

01.11.2009

43. na vyučovanie predmetu sociálna práca – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore sociálna práca a doplňujúce pedagogické štúdium alebo v študijnom odbore pedagogika špecializácia sociálna pedagogika a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore psychológia alebo špeciálna pedagogika doplnené špecializačným kvalifikačným štúdiom v metodicko-pedagogickom centre

01.11.2009

44. len na vyučovanie predmetu športová príprava – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore telesná výchova a šport – smer učiteľský, smer trénerský alebo smer metodický, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova a s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného študijného odboru s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

45. len na vyučovanie odborných predmetov ručné práce, rodinná výchova a vedenie domácnosti, príprava jedál a stravovanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

46. len na vyučovanie odborného predmetu zdravoveda – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa univerzitného smeru – v študijnom odbore ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii so všeobecnou pedagogikou, psychológiou alebo somatológiou, alebo v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy

01.11.2009

47. len na vyučovanie predmetu spoločenská komunikácia – učiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia predmetu spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogických centrách alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia predmetu spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogickom centre

01.11.2009

48. len na vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore vychovávateľstvo – opatrovateľstvo a v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo absolvovanie študijných odborov vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne a vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených

01.11.2009

49. len na vyučovanie predmetov pedagogika a predškolská pedagogika – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore pedagogika alebo predškolská pedagogika

01.11.2009

50. len na vyučovanie predmetu špeciálna pedagogika – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika

01.11.2009

51. len na vyučovanie predmetu odborná prax neučiteľské – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného (príbuzného) študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium nadväzujúce na získaný študijný odbor

01.11.2009

52. len na vyučovanie predmetov praktického vyučovania – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

53. len na vyučovanie predmetu cvičná firma – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru, doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pre učiteľov predmetu cvičná firma

01.11.2009

54. len na vyučovanie bezpečnostných predmetov v policajných stredných odborných školách – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore ochrana osôb a majetku, bezpečnostné služby alebo právo a špecializované policajné vzdelanie1) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a špecializované policajné vzdelanie s doplnením pedagogickej spôsobilosti

01.10.2010

55. len na vyučovanie predmetu potraviny a výživa – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v potravinárskych študijných odboroch a v študijných odboroch zameraných na výživu ľudu

01.05.2010

56. len na vyučovanie predmetu suroviny – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch so zameraním na oblasť, v ktorej stredná odborná škola poskytuje vzdelávanie

01.05.2010

57. pedagogický zamestnanec na strednej zdravotníckej škole, ktorý neabsolvoval doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre vyučovanie odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy na Pedagogickej fakulte v Bratislave, si doplní skúšku z didaktiky odborných zdravotníckych predmetov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave najneskôr v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona

01.11.2009

U učiteľov profesijných predmetov, ktorých týždenný rozsah hodín priamej vyučovacej činnosti je v týchto predmetoch najviac sedem hodín, sa nevyžaduje doplňujúce pedagogické štúdium.

01.11.2009

Časť IX. Učiteľ strednej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. požadované formy vysokoškolského vzdelania pre učiteľov akademických a profesijných predmetov uvedené v častiach VII a VIII a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

2. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť rozšírený o aprobačný predmet

01.11.2009

3. len na vyučovanie v praktickej škole a odbornom učilišti aj študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

01.11.2009

4. len na vyučovanie v praktickej škole a odbornom učilišti aj študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník bývalej základnej deväťročnej školy uvedené v časti V, rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

01.11.2009

5. len na vyučovanie v praktickej škole aj vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

01.05.2010

6. len na vyučovanie v praktickej škole aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na vyučovanie v školách a v triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím

01.05.2010

7. len na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti v strednej škole pre sluchovo postihnutých požadované formy vysokoškolského vzdelania uvedené v bodoch 1 a 2 a vykonanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky sluchovo postihnutých – surdopédie alebo z logopédie

01.11.2009

U učiteľov profesijných predmetov, ktorých týždenný rozsah hodín priamej vyučovacej činnosti je v týchto predmetoch najviac päť hodín, sa nevyžaduje doplňujúce pedagogické štúdium a štúdium špeciálnej pedagogiky.

01.11.2009

Časť X. Učiteľ základnej umeleckej školy

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

01.11.2009

2. v neučiteľskom študijnom programe v skupine odborov humanitné vedy a umenie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

3. vzdelanie požadované na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v ročníkoch 5 – 12 uvedené v častiach V a VII príslušného alebo príbuzného študijného odboru

01.11.2009

4. príslušného alebo príbuzného študijného odboru požadované na vyučovanie profesijných umeleckých predmetov uvedené v časti VIII písm. A bodoch 28 – 38

01.11.2009

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre ľudové školy umenia

01.11.2009

6. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev – hudobná teória absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník

01.11.2009

7. v hudobnom odbore vysokoškolské štúdium hudobnej pedagogiky s ukončeným štúdiom konzervatória s absolutóriom

01.11.2009

8. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná výchova – absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia výtvarnej výchovy pre 5. – 12. ročník

01.11.2009

9. len na vyučovanie predmetov v literárno-dramatickom odbore – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník (bez ohľadu na aprobáciu) rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva

01.10.2010

10. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika

01.11.2009

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

01.11.2009

2. v neučiteľskom študijnom programe v skupine odborov humanitné vedy a umenie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

3. v študijnom odbore hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka a skladba pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl

01.11.2009

4. v študijnom odbore tanec pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl

01.11.2009

5. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný program v odbore tvorivá dramatika

01.11.2009

6. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika

01.11.2009

C. Vyššie odborné vzdelanie

01.11.2009

1. v skupine odborov vzdelávania umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba a doplnenie kvalifikačných predpokladov, ak vyšším odborným vzdelaním nezískal pedagogickú spôsobilosť

01.11.2009

2. štúdium konzervatória ukončené absolutóriom v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

01.11.2009

3. záverečná skúška na vyšších hudobných (hudobno-pedagogických) školách, na Odbornej hudobnej škole pre slepých v Prahe, ak je vysvedčenie opatrené doložkou o spôsobilosti vyučovať na ľudových školách umenia (bývalá základná hudobná škola)

01.11.2009

4. získané na konzervatóriu alebo nadstavbovým štúdiom na strednej hudobnej škole internátnej s chybami zraku

01.11.2009

5. na vyučovanie predmetov výtvarného odboru aj vyššie odborné vzdelanie na stredných výtvarných školách (školách úžitkového výtvarníctva)

01.11.2009

6. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo vychovávateľstvo absolvovaný na strednej pedagogickej škole, doplnený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení

01.11.2009

7. pre tanečný odbor úplné stredné odborné vzdelanie a 5-semestrálny kurz tanečnej pedagogiky

01.11.2009

8. na vyučovanie predmetov hudobného odboru aj absolvovanie 5-ročného konzervatória ukončeného maturitnou skúškou do roku 1965 alebo 5-ročnej vyššej hudobnej školy pre vzdelanie učiteľov hudobných škôl ukončenej maturitnou skúškou do roku 1965

01.11.2009

Na vyučovanie v základných umeleckých školách v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa k vzdelaniu uvedenému v písmenách A až C vyžaduje doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

01.11.2009

Časť XI. Majster odbornej výchovy

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

01.11.2009

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

01.11.2009

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

01.11.2009

3. vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

01.11.2009

4. v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

01.11.2009

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

01.11.2009

1. príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

01.05.2010

2. úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona

01.11.2009

3. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.05.2010

4. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona

01.11.2009

Časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

uvedené v časti XI písm. A a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

uvedené v časti XI písm. B a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

01.11.2009

1. uvedené v časti XI písm. D a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.05.2010

2. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010; alebo od 1. novembra 2009 kvalifikačné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona

01.11.2009

Časť XIII. Vychovávateľ

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe zameranom na prípravu vychovávateľov v študijnom odbore pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo ich kombinácie

01.11.2009

3. v študijnom odbore vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo

01.11.2009

4. uvedené v častiach III, V, VII a VIII

01.11.2009

5. v študijnom odbore psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogických centrách; len v zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj v študijnom odbore sociálna práca bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre

01.11.2009

6. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

01.11.2009

7. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

01.11.2009

8. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)

01.11.2009

9. v študijnom odbore vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených

01.11.2009

10. v študijnom odbore liečebná alebo špeciálna pedagogika

01.11.2009

11. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

01.11.2009

12. v študijnom odbore pedagogika emocionálne a sociálne narušených

01.11.2009

13. len v školskom klube detí – aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

01.11.2009

14. len v školskom internáte pri stredných školách – aj vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

15. len pre oblasť spoločenských vied v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – spoločenskovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie – spoločenskovedné odbory vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

16. len pre oblasť prírodných vied v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – prírodovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru zamerané na chémiu, fyziku a iné im príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijné odbory poľnohospodársko-lesnícke, veterinárne vedy a náuky a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

17. len pre oblasť techniky v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) absolventov fyzikálno-matematických predmetov prírodovedeckej fakulty a matematicko-fyzikálnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských technických škôl a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

18. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) – v študijnom odbore vedy o telesnej kultúre bez doplňujúceho pedagogického štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

19. len pre oblasť umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijné odbory publicistika, knihovníctvo, vedecké informácie a vedy o umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru – v študijnom odbore architektúra a doplňujúce pedagogické štúdium

01.05.2010

20. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe animátor voľného času

01.11.2009

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe vychovávateľstvo v študijnom odbore pedagogika

01.05.2010

2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené štátnou záverečnou skúškou z didaktiky odborného predmetu, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a ich kombinácie

01.11.2009

3. len v školskom klube detí aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

01.11.2009

4. úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program vychovávateľov detí a mládeže

01.11.2009

5. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika

01.11.2009

6. úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program – v študijnom odbore pedagogika voľného času

01.11.2009

7. len pre oblasť spoločenských vied v centre voľného času úplné stredné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika

01.05.2010

8. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe animátor voľného času

01.10.2010

9. len v cirkevných centrách voľného času a cirkevných školských strediskách záujmovej činnosti, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe Misijná práca s deťmi a mládežou

01.11.2009

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

01.11.2009

1. v odbore vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo alebo vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, alebo vychovávateľstvo v kombinácii s iným odborom vzdelávania

01.11.2009

2. v študijnom odbore vychovávateľstvo

01.11.2009

3. v študijnom odbore pedagogická škola

01.11.2009

4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore vychovávateľstvo

01.11.2009

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

01.11.2009

6. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov

01.11.2009

7. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľky v mimoškolských výchovných zariadeniach

01.11.2009

8. záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej a sociálno-právnej škole

01.11.2009

9. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských zariadení absolvované v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

10. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

11. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961

01.11.2009

12. úplné stredné vzdelanie a dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej škole

01.11.2009

13. len pre oblasť umenia v centre voľného času úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie so zameraním na kultúrno-výchovnú prácu a doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

14. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky v centre voľného času úplné stredné vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium

01.05.2010

15. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore animátor voľného času

01.05.2010

16. len v školskom klube detí v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v školskom klube detí

01.11.2009

Časť XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. požadované vzdelanie uvedené v časti XIII písm. A a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu

01.11.2009

2. v študijnom odbore liečebná pedagogika

01.05.2010

3. v študijnom odbore sociálna práca a doplnenie pedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona a špeciálnopedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona

01.11.2009

4. v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer

01.11.2009

6. v študijnom odbore vychovávateľstvo absolvované podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

01.11.2009

7. len pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou študijný odbor logopédia

01.11.2009

8. v študijnom odbore vychovávateľstvo absolvované do roku 1986

01.11.2009

9. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia

01.11.2009

10. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor učiteľstvo pre materské školy uvedené v časti I písm. A rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky

01.11.2009

11. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky

01.11.2009

12. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika, alebo pedagogika voľného času rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky

01.11.2009

13. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor pedagogika špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika v kombinácii s iným predmetom rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky

01.11.2009

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

1. požadované vzdelanie uvedené v časti XIII písm. B a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.05.2010

2. v študijnom odbore sociálna práca a doplnenie pedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 3 zákona a špeciálnopedagogickej spôsobilosti v lehote podľa § 61 ods. 4 zákona

01.11.2009

3. v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

4. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

5. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného odboru a 3-ročný bakalársky študijný program špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte

01.11.2009

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

01.11.2009

požadované vzdelanie uvedené v časti XIII písm. D a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

Časť XV. Zahraničný lektor

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

splní získaním

01.11.2009

A. vysokoškolského vzdelania druhého stupňa alebo

01.11.2009

B. vysokoškolského vzdelania prvého stupňa

01.11.2009

Časť XVI. Tréner športovej triedy a športovej školy

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe zameranom na telesnú výchovu v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

2. v študijnom programe zameranom na trénerstvo v študijnom odbore šport v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

3. v učiteľskom študijnom programe a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

4. v neučiteľskom študijnom programe a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe zameranom na telesnú výchovu v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

2. v študijnom programe zameranom na trénerstvo v študijnom odbore šport v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

3. v učiteľskom študijnom programe a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

4. v neučiteľskom študijnom programe a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

C. Vyššie odborné vzdelanie

01.11.2009

vyššie odborné vzdelanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

01.11.2009

úplné stredné vzdelanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – minimálne II. trénerská trieda v príslušnom športovom odvetví alebo získanie minimálne III. kvalifikačného stupňa2) v kategórii tréner v príslušnom športovom odvetví

01.11.2009

Časť XVII. Pedagogický asistent

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

01.11.2009

3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika

01.11.2009

4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer

01.11.2009

5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo

01.11.2009

6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

01.11.2009

1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo

01.11.2009

2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

01.11.2009

3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

01.11.2009

Časť XVIII. Korepetítor

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. vzdelanie uvedené v časti VIII písm. A bodoch 29, 33, 39

01.11.2009

2. vzdelanie uvedené v časti X písm. A bodoch 5 a 7

01.11.2009

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.11.2009

vzdelanie uvedené v časti X písm. B bode 3

01.11.2009

C. Vyššie odborné vzdelanie

01.11.2009

vzdelanie uvedené v časti X písm. C bodoch 2 až 4 a 8

01.11.2009

Časť XIX. Učiteľ jazykovej školy

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. vzdelanie uvedené v častiach III, V a VII požadované pre učiteľov cudzích jazykov

01.11.2009

2. na vyučovanie orientálnych jazykov a menej rozšírených jazykov vzdelanie uvedené v bode 1 bez doplňujúceho pedagogického štúdia

01.11.2009

Časť XX. Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti

01.11.2009

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a doplnením pedagogickej spôsobilosti a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

01.11.2009

3. príslušného predmetu požadované pre príslušný druh školy alebo školského zariadenia uvedené v častiach I až XIV a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady, alebo vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo získanie vedecko-pedagogického titulu podľa osobitného predpisu3)

01.11.2009

Časť XXI. Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie odborných zamestnancov

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

01.11.2009

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru získanie vedecko-pedagogického titulu podľa osobitného predpisu3) a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

01.11.2009

3. príslušného študijného odboru a aprobačného predmetu požadované pre príslušný druh školy alebo školského zariadenia uvedené v častiach I až XIV a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady, alebo vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti alebo získanie vedecko-pedagogického titulu podľa osobitného predpisu3)

01.11.2009

Príloha č. 2 k vyhláške č. 437/2009 Z. z.

01.11.2009

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA DRUHU A TYPU ŠKOLY ALEBO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

01.11.2009

Prvý diel

01.11.2009

Odborní zamestnanci škôl a školských zariadení a odborní zamestnanci zariadení v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(okrem centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva)

01.11.2009

Časť I. Školský psychológ

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe psychológia

01.05.2010

2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

01.11.2009

Časť II. Školský špeciálny pedagóg

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.11.2009

2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.11.2009

3. špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva

01.11.2009

4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium

01.11.2009

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.11.2009

6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.11.2009

7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.11.2009

8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.11.2009

9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.11.2009

Časť III. Liečebný pedagóg

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

v študijnom odbore liečebná pedagogika

01.11.2009

Časť IV. Sociálny pedagóg

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom odbore sociálna pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom odbore sociálna práca

01.11.2009

3. v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku

01.05.2010

4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva

01.11.2009

Druhý diel

01.11.2009

Odborní zamestnanci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, odborní zamestnanci centier špeciálno-pedagogického poradenstva a odborní zamestnanci zariadení v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.11.2009

Časť I. Psychológ

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom programe psychológia

01.11.2009

2. v študijnom odbore pedagogika – psychológia absolvovaný na Filozofickej fakulte UK v Bratislave do roku 1995 a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v požadovanom odbore

01.05.2010

3. len pre odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti školského psychológa v škole alebo v školskom zariadení, ktoré nie je poradenským zariadením, aj učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

01.11.2009

Časť II. Špeciálny pedagóg

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer

01.11.2009

2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

01.11.2009

3. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

01.11.2009

4. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

01.11.2009

5. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

01.11.2009

6. v študijnom odbore telesná výchova pre zdravotne oslabených

01.11.2009

7. v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

01.11.2009

8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

01.11.2009

9. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

01.11.2009

10. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

01.11.2009

11. špeciálna pedagogika – poradenstvo

01.11.2009

Pri vzdelaní uvedenom v bodoch 1 až 10 sa na výkon činnosti špeciálneho pedagóga vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

01.11.2009

Činnosť terénneho špeciálneho pedagóga môže vykonávať zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika so zameraním na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným postihnutím, na ktorých je zameraná jeho odborná činnosť

01.11.2009

2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) so zameraním na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným postihnutím, na ktorých je zameraná jeho odborná činnosť

01.11.2009

3. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

01.11.2009

4. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

01.11.2009

Pri vzdelaní požadovanom na činnosť terénneho špeciálneho pedagóga sa vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov s takým zdravotným postihnutím, pre ktorých bude vykonávať odbornú činnosť.

01.11.2009

Časť III. Školský logopéd

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom odbore logopédia

01.11.2009

2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť pre mládež s chybami reči

01.11.2009

Časť IV. Liečebný pedagóg

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

v študijnom odbore liečebná pedagogika

01.11.2009

Časť V. Sociálny pedagóg

01.11.2009

Kvalifikačné predpoklady

01.11.2009

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

01.11.2009

1. v študijnom odbore sociálna pedagogika

01.11.2009

2. v študijnom odbore sociálna práca

01.11.2009

3. v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku

01.05.2010

4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva

Poznámky pod čiarou

01.11.2009

1) § 13 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.

01.11.2009

2) Napríklad § 12 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky.

01.11.2009

3) § 76 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.