Vyhláška č. 418/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve

Čiastka 149/2009
Platnosť od 27.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

OBSAH

01.11.2009

418

01.11.2009

VYHLÁŠKA

01.11.2009

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.11.2009

z 12. októbra 2009,

01.11.2009

ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve

01.11.2009

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2009 Z. z. ustanovuje:


01.11.2009

§ 1

01.11.2009

(1) Podmienkou zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností poskytujúcich ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve (ďalej len „osoba“) je predloženie

01.11.2009

a) potvrdenia o registrácii,

01.11.2009

b) stanov, štatútu alebo iného obdobného dokumentu,

01.11.2009

c) informácií o spôsobe poskytovania, výške a dĺžke trvania finančnej pomoci vypracovaných v písomnej forme, ak ju poskytuje,

01.11.2009

d) projektu pomoci žene v tehotenstve s uvedením postupu a spôsobu poskytovania materiálnej pomoci s uvedenou predpokladanou dĺžkou trvania pomoci, ak ju poskytuje,

01.11.2009

e) písomného vyhlásenia o garantovaní schopnosti poskytovať psychologickú pomoc a poradenstvo v súlade so štandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie,

01.11.2009

f) informácie o určení odborného garanta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia, právo alebo sociálna práca.

01.11.2009

(2) Podmienkou zverejnenia v zozname podľa odseku 1 je aj

01.11.2009

a) zabezpečenie odborného garanta so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia alebo poradenská psychológia,1) ktorý je s osobou v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu, ak osoba poskytuje psychologickú pomoc,

01.11.2009

b) preukázanie vlastného webového sídla osoby a telefonickej linky ministerstvu,

01.11.2009

c) zverejnenie stanov osoby na webovom sídle osoby,

01.11.2009

d) zverejnenie informácie o poskytovaní finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci na webovom sídle osoby za predchádzajúci kalendárny rok.

01.11.2009

(3) V zozname podľa odseku 1 zverejnenom na webovom sídle ministerstva sa uvádza

01.11.2009

a) názov osoby a sídlo osoby,

01.11.2009

b) meno a priezvisko odborného zástupcu osoby podľa odseku 2 písm. a),

01.11.2009

c) webové sídlo osoby,

01.11.2009

d) telefónne číslo a e-mailová adresa osoby.


01.11.2009

§ 2

01.11.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


01.11.2009

Richard Raši v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2009

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.