Vyhláška č. 417/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia

Čiastka 149/2009
Platnosť od 27.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009
01.11.2009

417

01.11.2009

VYHLÁŠKA

01.11.2009

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.11.2009

z 12. októbra 2009,

01.11.2009

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia

01.11.2009

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6c ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.11.2009

§ 1

01.11.2009

Informácie poskytované žene podľa § 6b ods. 2 a 3 zákona sa poskytnú žene v čase podania žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva a ich poskytnutie predchádza informovanému súhlasu. Vzor písomných informácií podľa § 6b ods. 3 zákona je uvedený v prílohe.

01.11.2009

§ 2

01.11.2009

Hlásenie o poskytnutí informácií podľa § 6b ods. 3 zákona obsahuje okrem údajov uvedených v bode 5a prílohy č. 2 zákona aj

01.11.2009

a) vyhlásenie ženy, že bola poučená podľa § 6b ods. 2 zákona a prevzala písomnú informáciu o umelom prerušení tehotenstva,

01.11.2009

b) dátum prevzatia písomnej informácie podľa § 6b ods. 3 zákona a podpis ženy potvrdzujúci prevzatie písomnej informácie,

01.11.2009

c) dátum a čas odoslania hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva, meno a priezvisko lekára, jeho podpis a odtlačok pečiatky.

01.11.2009

§ 3

01.11.2009

Organizáciou zodpovednou za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva je Národné centrum zdravotníckych informácií.


01.11.2009

§ 4

01.11.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


01.11.2009

Richard Raši v. r.


01.11.2009

Príloha k vyhláške č. 417/2009 Z. z.

01.11.2009

VZOR

01.11.2009

Písomné informácie o umelom prerušení tehotenstva

01.11.2009

Účel, povaha, priebeh a následky umelého prerušenia tehotenstva

01.11.2009

Umelé prerušenie tehotenstva je zdravotný výkon, ktorým sa ukončuje tehotenstvo na základe písomnej žiadosti ženy. Tehotenstvo možno prerušiť, ak nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia zdravotné dôvody na strane ženy. Tento zdravotný výkon uhrádza žena v plnom rozsahu vrátane súvisiacich laboratórnych výkonov.

01.11.2009

V zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky má každá žena právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a prostriedkom, ktoré jej umožnia uplatňovať tieto práva. Takisto má právo na prístup k vedecky overeným informáciám a rozhodnúť sa o pokračovaní, resp. prerušení svojho tehotenstva bez nátlaku.

01.11.2009

Umelé prerušenie tehotenstva vykonáva lekár na zákrokovej sále v prostredí čistoty B tak, aby riziko poškodenia organizmu ženy a riziko prípadných komplikácií bolo čo najmenšie. Zdravotný výkon je poskytovaný v celkovej anestézii (po uspaní pacientky). Po dezinfekcii vonkajších genitálií lekár rozšíri kanál krčka maternice inštrumentom – dilatátorom a následne špeciálnou kanylou sa odsaje obsah dutiny maternice. Pri umelom prerušení tehotenstva, ak tehotenstvo presahuje osem týždňov, lekár používa aj kyretu (nástroj na úplné mechanické vyčistenie dutiny maternice) alebo potratové kliešte. Zdravotný výkon je počas celkovej anestézie bezbolestný. Žena môže mať po zdravotnom výkone bolesti, ktoré svojím charakterom a intenzitou pripomínajú bolesti ako pri menštruácii.

01.11.2009

Fyzické a psychické riziká umelého prerušenia tehotenstva

01.11.2009

Riziká umelého prerušenia tehotenstva sú skôr ojedinelé, môžu byť skoré a neskoré. Pri výkone môže dôjsť k poraneniu maternice operačnými nástrojmi, ktoré si môže vynútiť okamžitú brušnú operáciu na zastavenie krvácania. Výnimočne môže byť situácia taká závažná, že lekár operačne odstráni maternicu v záujme zachovania života ženy. V odbornej literatúre sa uvádza 0,1 % až 0,8 % výskyt takejto situácie z počtu 170 000 vykonaných umelých prerušení tehotenstva. Medzi neskoré riziká sa zaraďujú zápal maternice, vaječníkov a vajíčkovodov s možným čiastočným alebo úplným zlepením dutiny maternice zrastmi. Následnú zhoršenú schopnosť až neschopnosť ďalšieho otehotnenia nie je možné vylúčiť.

01.11.2009

Zvyšky po tehotenstve (plodovom vajci) môžu pretrvávať kratšiu alebo dlhšiu dobu po zdravotnom výkone. Potreba ich opakovaného odstránenia z dutiny maternice sa podľa odbornej literatúry vyskytuje v 0,2 % až 3 % z celkového počtu vykonaných výkonov umelého prerušenia tehotenstva. V ojedinelých prípadoch, najmä ak ide o včasné tehotenstvo, nemusí dôjsť napriek vykonanému zdravotnému výkonu k jeho prerušeniu a tehotenstvo pokračuje ďalej. Preto je potrebné, aby sa po siedmich dňoch od umelého prerušenia tehotenstva opakovane vykonalo sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo skutočne ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva.

01.11.2009

Žena po umelom prerušení tehotenstva môže pociťovať úzkosť, pocity viny, smútok a depresiu. Ide o zriedkavé prípady, ktoré sa vyskytujú v 0,3 až 1,2 prípadu z 1 000 vykonaných výkonov. Môže to byť bezprostredná reakcia, ktorá zvyčajne nepretrváva dlhodobo, pretože tieto emócie sa väčšinou potlačia, ale môžu sa reaktivovať po následných neúspešných pokusoch o tehotenstvo alebo pri problémoch donosiť dieťa.

01.11.2009

Aktuálne vývojové štádium embrya alebo plodu

01.11.2009

Gynekologické vyšetrenie a sonografické vyšetrenie, ktoré preukázalo, že* .............................................................. je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

01.11.2009

Žena môže požiadať o záznam zo sonografického vyšetrenia.

01.11.2009

Alternatívy k umelému prerušeniu tehotenstva

01.11.2009

Ak sa žena rozhodne pre pokračovanie tehotenstva, má tieto možnosti:

01.11.2009

a) požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa § 11 ods. 10 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 36/2005 Z. z.,

01.11.2009

b) vynosiť dieťa na účel jeho osvojenia po narodení podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

01.11.2009

c) požiadať o finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých zoznam je uverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk a poskytuje sa spolu s touto informáciou.

Poznámky pod čiarou

01.11.2009

) * Uvedie sa výsledok sonografického vyšetrenia, dĺžka tehotenstva a vývojové štádium embrya alebo plodu.