Opatrenie č. 413/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2010

Čiastka 148/2009
Platnosť od 24.10.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 Aktuálne znenie