Opatrenie č. 413/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2010

Čiastka 148/2009
Platnosť od 24.10.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

413

01.01.2010

OPATRENIE

01.01.2010

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2010

z 21. októbra 2009,

01.01.2010

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2010

01.01.2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:


01.01.2010

§ 1

01.01.2010

Dôchodkové dávky v roku 2010 sa zvyšujú o 3,05 %.


01.01.2010

§ 2

01.01.2010

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Viera Tomanová v. r.