Nariadenie vlády č. 411/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky

Čiastka 148/2009
Platnosť od 24.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009 do31.05.2017
Zrušený 55/2017 Z. z.

OBSAH

01.11.200931.05.2017

411

01.11.200931.05.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.11.200931.05.2017

Slovenskej republiky

01.11.200931.05.2017

zo 14. októbra 2009,

01.11.200931.05.2017

ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky

01.11.200931.05.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.11.200931.05.2017

§ 1

01.11.200931.05.2017

Štátnu službu môže vykonávať len občan Slovenskej republiky na štátnozamestnaneckom mieste

01.11.200931.05.2017

a) v odbore štátnej služby

01.11.200931.05.2017

1. 2.06 Justícia,

01.11.200931.05.2017

2. 2.09 Obrana,

01.11.200931.05.2017

3. 2.12 Priemyselné vlastníctvo,

01.11.200931.05.2017

4. 2.17 Vnútro,

01.11.200931.05.2017

5. 2.23 Ochrana utajovaných skutočností,

01.11.200931.05.2017

b) v služobnom úrade, ktorým je

01.11.200931.05.2017

1. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

01.11.200931.05.2017

2. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,

01.11.200931.05.2017

3. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra, vyššia vojenská prokuratúra a vojenská obvodná prokuratúra,

01.11.200931.05.2017

4. Úrad vlády Slovenskej republiky,

01.11.200931.05.2017

c) mimoriadnej významnosti,

01.11.200931.05.2017

d) na ktorom sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.


01.11.200931.05.2017

§ 2

01.11.200931.05.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


01.11.200931.05.2017

Robert Fico v. r.