Nariadenie vlády č. 410/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

Čiastka 148/2009
Platnosť od 24.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

OBSAH

01.11.2009

410

01.11.2009

NARIADENIE VLÁDY

01.11.2009

Slovenskej republiky

01.11.2009

zo 14. októbra 2009,

01.11.2009

ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

01.11.2009

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.11.2009

§ 1

01.11.2009

Odbory štátnej služby sú všeobecné odbory štátnej služby a špeciálne odbory štátnej služby.

01.11.2009

§ 2

01.11.2009

Všeobecné odbory štátnej služby sú:

01.11.2009

a) 1.01 – Riadenie štátnej služby,

01.11.2009

b) 1.02 – Kancelária predstaviteľa štátnej moci,

01.11.2009

c) 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev,

01.11.2009

d) 1.04 – Legislatíva,

01.11.2009

e) 1.05 – Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém),

01.11.2009

f) 1.06 – Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika,

01.11.2009

g) 1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit,

01.11.2009

h) 1.08 – Krízové riadenie.

01.11.2009

§ 3

01.11.2009

Špeciálne odbory štátnej služby sú:

01.11.2009

a) 2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb,

01.11.2009

b) 2.02 – Financie,

01.11.2009

c) 2.03 – Geodézia, kartografia a kataster,

01.11.2009

d) 2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví,

01.11.2009

e) 2.05 – Jadrový dozor,

01.11.2009

f) 2.06 – Justícia,

01.11.2009

g) 2.07 – Kultúra,

01.11.2009

h) 2.08 – Normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a kvalita,

01.11.2009

i) 2.09 – Obrana,

01.11.2009

j) 2.10 – Pôdohospodárstvo,

01.11.2009

k) 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina,

01.11.2009

l) 2.12 – Priemyselné vlastníctvo,

01.11.2009

m) 2.13 – Správa štátnych hmotných rezerv,

01.11.2009

n) 2.14 – Školstvo,

01.11.2009

o) 2.15 – Štátna štatistika,

01.11.2009

p) 2.16 – Verejné obstarávanie,

01.11.2009

q) 2.17 – Vnútro,

01.11.2009

r) 2.18 – Výstavba a regionálny rozvoj,

01.11.2009

s) 2.19 – Zdravotníctvo,

01.11.2009

t) 2.20 – Životné prostredie,

01.11.2009

u) 2.21 – Hospodárska súťaž,

01.11.2009

v) 2.22 – Prokuratúra,

01.11.2009

w) 2.23 – Ochrana utajovaných skutočností,

01.11.2009

x) 2.24 – Ochrana osobných údajov,

01.11.2009

y) 2.25 – Zahraničné veci.


01.11.2009

§ 4

01.11.2009

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


01.11.2009

Robert Fico v. r.