Nariadenie vlády č. 410/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

Čiastka 148/2009
Platnosť od 24.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009 do31.05.2017
Zrušený 55/2017 Z. z.

OBSAH

01.11.200931.05.2017

410

01.11.200931.05.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.11.200931.05.2017

Slovenskej republiky

01.11.200931.05.2017

zo 14. októbra 2009,

01.11.200931.05.2017

ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

01.11.200931.05.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.11.200931.05.2017

§ 1

01.11.200931.05.2017

Odbory štátnej služby sú všeobecné odbory štátnej služby a špeciálne odbory štátnej služby.

01.11.200931.05.2017

§ 2

01.11.200931.05.2017

Všeobecné odbory štátnej služby sú:

01.11.200931.05.2017

a) 1.01 – Riadenie štátnej služby,

01.11.200931.05.2017

b) 1.02 – Kancelária predstaviteľa štátnej moci,

01.11.200931.05.2017

c) 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev,

01.11.200931.05.2017

d) 1.04 – Legislatíva,

01.11.200931.05.2017

e) 1.05 – Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém),

01.11.200931.05.2017

f) 1.06 – Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika,

01.11.200931.05.2017

g) 1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit,

01.11.200931.05.2017

h) 1.08 – Krízové riadenie.

01.11.200931.05.2017

§ 3

01.11.200931.05.2017

Špeciálne odbory štátnej služby sú:

01.11.200931.05.2017

a) 2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb,

01.11.200931.05.2017

b) 2.02 – Financie,

01.11.200931.05.2017

c) 2.03 – Geodézia, kartografia a kataster,

01.11.200931.05.2017

d) 2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví,

01.11.200931.05.2017

e) 2.05 – Jadrový dozor,

01.11.200931.05.2017

f) 2.06 – Justícia,

01.11.200931.05.2017

g) 2.07 – Kultúra,

01.11.200931.05.2017

h) 2.08 – Normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a kvalita,

01.11.200931.05.2017

i) 2.09 – Obrana,

01.11.200931.05.2017

j) 2.10 – Pôdohospodárstvo,

01.11.200931.05.2017

k) 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina,

01.11.200931.05.2017

l) 2.12 – Priemyselné vlastníctvo,

01.11.200931.05.2017

m) 2.13 – Správa štátnych hmotných rezerv,

01.11.200931.05.2017

n) 2.14 – Školstvo,

01.11.200931.05.2017

o) 2.15 – Štátna štatistika,

01.11.200931.05.2017

p) 2.16 – Verejné obstarávanie,

01.11.200931.05.2017

q) 2.17 – Vnútro,

01.11.200931.05.2017

r) 2.18 – Výstavba a regionálny rozvoj,

01.11.200931.05.2017

s) 2.19 – Zdravotníctvo,

01.11.200931.05.2017

t) 2.20 – Životné prostredie,

01.11.200931.05.2017

u) 2.21 – Hospodárska súťaž,

01.11.200931.05.2017

v) 2.22 – Prokuratúra,

01.11.200931.05.2017

w) 2.23 – Ochrana utajovaných skutočností,

01.11.200931.05.2017

x) 2.24 – Ochrana osobných údajov,

01.11.200931.05.2017

y) 2.25 – Zahraničné veci.


01.11.200931.05.2017

§ 4

01.11.200931.05.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


01.11.200931.05.2017

Robert Fico v. r.