Zákon č. 396/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r2/c157/2009 Z. z.)

Čiastka 143/2009
Platnosť od 15.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009
01.11.2009

396

01.11.2009

ZÁKON

01.11.2009

zo 16. septembra 2009,

01.11.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.11.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2009

Čl. I

01.11.2009

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z. a zákona č. 571/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2009

1. V § 8 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo založenie porastu rýchlorastúcich energetických drevín,“.

01.11.2009

2. § 10 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

01.11.2009

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na postupy podľa § 12a.

01.11.2009

(5) Ak je vypočítaná výška nájomného podľa odseku 1 nižšia ako dve eurá, môže sa prenajímateľ a nájomca dohodnúť na bezodplatnom užívaní pozemku. Taká dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

01.11.2009

(6) Pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu nemožno dať do podnájmu, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 12a).“.

01.11.2009

3. V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sú predmetom zmluvy o nájme pozemku pozemky, s ktorými Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) nakladá podľa osobitného predpisu.11b)“.

01.11.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

01.11.2009

11b) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2009

4. § 12 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

01.11.2009

(4) Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody. Ak ide o pozemok v podielovom spoluvlastníctve, postupuje sa podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

01.11.2009

(5) Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, predpokladá sa, že medzi nimi vznikol nájomný vzťah podľa tohto zákona; to neplatí, ak vlastník uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.

01.11.2009

(6) Ak počas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely dôjde k predaju podniku, k predaju väčšinového podielu podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka, k predaju väčšiny majetkových podielov12a) alebo väčšiny akcií12b) doterajšieho nájomcu, prenajímateľ môže do šiestich mesiacov odo dňa predaja odstúpiť od zmluvy; nájomný vzťah zaniká po zbere úrody.“.

01.11.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

01.11.2009

12a) § 7 ods. 4 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

01.11.2009

12b) § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2009

5. § 12a sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

01.11.2009

(12) Ak o postup podľa odseku 1 alebo odseku 5 žiadajú podieloví spoluvlastníci, musia v súlade s § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka predložiť k výzve na vrátenie a prevzatie pozemku ich vzájomnú písomnú dohodu o spoločnom obhospodarovaní pozemku.

01.11.2009

(13) Ak ide o pozemok doterajšieho prenajímateľa podľa odseku 1 s výmerou menšou ako 400 m2, nepostupuje sa podľa odseku 1 alebo odseku 5, ak by vznikol pozemok, ktorého užívanie by bolo možné len s neprimeranými ťažkosťami alebo náklady na jeho vymeranie by boli vyššie ako hodnota pozemku; to neplatí, ak vlastníci pozemkov s jednotlivými výmerami pozemkov menšími ako 400 m2 požiadajú o postup podľa odseku 1 alebo odseku 5 spoločne.“.

01.11.2009

6. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.11.2009

(3) Ak ide o pozemky, s ktorými fond nakladá podľa osobitného predpisu,11b) má ich nájomca, ktorý si riadne a včas plní svoje záväzky z nájomnej zmluvy, prednostné právo na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pozemkov za nájomné v obvyklej výške.“.

01.11.2009

7. V § 14 odsek 3 znie:

01.11.2009

(3) Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky a údaje a informácie z tejto evidencie a z evidencie podľa odseku 2 na požiadanie poskytovať obvodnému pozemkovému úradu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre.13)“.

01.11.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

01.11.2009

13) § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“.

01.11.2009

8. V § 21 odsek 2 znie:

01.11.2009

(2) Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch,17a) čas nájmu je najmenej 30 rokov; to neplatí pre nájom lesných pozemkov na iné účely.“.

01.11.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.11.2009

17a) § 2 písm. h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2009

9. § 22 znie:

01.11.2009

㤠22

01.11.2009

Ak nájomca zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, prechádzajú práva a povinnosti z nájmu obdobne na niektorú z osôb uvedených v osobitnom predpise,19) ktorá sa na základe písomnej dohody oprávnených dedičov zaviaže pokračovať v poľnohospodárskej činnosti19a) alebo v hospodárení na lesných pozemkoch.“.

01.11.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

01.11.2009

19a) Napríklad čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2009

10. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2009

㤠24a

01.11.2009

Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2009

01.11.2009

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na pozemky, na ktoré bol uplatnený nárok podľa osobitného predpisu.21)“.

01.11.2009

Čl. II

01.11.2009

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona č. 542/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z. a zákona č. 285/2008 Z. z. sa mení takto:

01.11.2009

1. V § 18 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.11.2009

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa citácia „§ 5 a 6 zákona č. 40/1956 Zb. v znení neskorších predpisov. § 7 a 8 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR. Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku.“.

01.11.2009

Čl. III

01.11.2009

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2009

1. V § 4 odsek 3 znie:

01.11.2009

(3) Komisia má sedem členov. Za členov komisie vysiela po jednom zástupcovi zo svojich zamestnancov katastrálny úrad, pozemkový úrad, obvodný úrad, ktorý spravuje pozemky vo vlastníctve štátu7a) a Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“); ak ide o lesné pozemky, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu7b) (ďalej len „správca“). Jedným členom komisie je zástupca vyslaný obcou. Ďalších členov komisie určí s ich súhlasom správny orgán (§ 3 ods. 2) na návrh obce z vlastníkov pozemkov a nájomcov, prípadne užívateľov pozemkov. Predsedom komisie je člen vyslaný obcou.“.

01.11.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

01.11.2009

7a) § 8 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2009

7b) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2009

2. V § 7 ods. 1 a v celom texte zákona sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „správca“ v príslušnom tvare.

01.11.2009

3. V § 10 odsek 4 znie:

01.11.2009

(4) Ak vlastník poľnohospodárskeho pozemku nie je známy alebo nie je známe miesto jeho pobytu alebo sídlo, alebo ak ide o poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve štátu, na finančné zabezpečenie nákladov konania podľa odsekov 2 a 3 prispieva fond, ktorý na úhradu nákladov konania prihliadne v zmluve o nájme týchto pozemkov. Ak ide o lesné pozemky s výnimkou podielov, ktoré sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, na finančné zabezpečenie nákladov konania podľa odsekov 2 a 3 prispieva správca; to platí, aj ak ide o lesné pozemky vo vlastníctve štátu.“.

01.11.2009

4. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

01.11.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

01.11.2009

42) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.

01.11.2009

5. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

01.11.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 sa vypúšťajú.

01.11.2009

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.11.2009

6. V § 19 ods. 1 sa nad slovo „vládou“ umiestňuje odkaz 46a, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou pozemkov podľa osobitných predpisov.46b)“.

01.11.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:

01.11.2009

46a) § 34 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

01.11.2009

46b) Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2009

7. V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.11.2009

d) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky.“.

01.11.2009

8. V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Fondu vznikne nárok na vrátenie zaplateného príspevku konania podľa § 10 za vlastníka pozemku, ktorý musí fond uplatniť v trojročnej lehote odo dňa, keď vlastník preukázal vlastníctvo k pozemku.“.

01.11.2009

9. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2009

㤠29a

01.11.2009

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2009

01.11.2009

V obci, kde do účinnosti tohto zákona nebol register schválený (§ 7), rozšíri správny orgán komisiu podľa § 4 o zástupcu obvodného úradu do 30 dní od účinnosti tohto zákona.“.

01.11.2009

Čl. IV

01.11.2009

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z. a zákona č. 601/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2009

1. V § 7 odsek 1 znie:

01.11.2009

(1) Osvedčenie možno vydať na základe žiadosti osobe s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike, ktorá má

01.11.2009

a) živnostenské oprávnenie na veľkoobchod6) s tovarom, na ktorý možno vydávať skladiskové záložné listy a možno tento tovar skladovať,

01.11.2009

b) vlastné imanie zistené v účtovníctve7) vo výške aspoň 995 000 eur,

01.11.2009

c) vo vlastníctve vhodný sklad (odsek 2) alebo zmluvu o nájme vhodného skladu a list vlastníctva prenajímateľa.“.

01.11.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

01.11.2009

7) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2009

2. V § 7 ods. 4 sa slová „doklad o vlastníctve nehnuteľnosti uvedenej v odseku 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „doklad o vlastníctve nehnuteľnosti uvedenej v odseku 2 alebo zmluvu o nájme vhodného skladu a úradne osvedčenú kópiu listu vlastníctva prenajímateľa“.

01.11.2009

3. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

01.11.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

01.11.2009

4. § 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.11.2009

(5) Skladovateľ je povinný mesačne predkladať ministerstvu hlásenie, ktoré obsahuje aktuálny zoznam skladiskových záložných listov podľa § 16, ktoré sú emitované na tovar uskladnený k prvému dňu v mesiaci, v zložení

01.11.2009

a) množstvo v tonách podľa druhovej skladby skladovaného tovaru,

01.11.2009

b) podľa akostných noriem uvedených na skladiskovom záložnom liste tovaru, na ktorý sa vzťahujú,

01.11.2009

c) aktuálny výpis z účtovných kníh o množstve, druhu a akosti tovaru podľa § 16 ods. 4.“.

01.11.2009

5. V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Ministerstvo vykoná kontrolu skladu pred vydaním osvedčenia a následne najmenej raz ročne kontrolu množstva tovaru, na ktorý boli emitované skladiskové záložné listy, pričom u skladovateľa kontroluje dodržiavanie podmienok prevádzkovania verejného skladu, ako aj množstvo tovaru a stav kmeňových listov.“.

01.11.2009

6. § 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.11.2009

(6) Ministerstvo vedie ústrednú evidenciu o bilancii tovarov, na ktoré sú emitované skladiskové záložné listy skladovateľmi v systéme verejných skladov, a mesačne ju zverejňuje na svojej internetovej stránke.“.

01.11.2009

7. V § 17 ods. 1 písm. b) a v § 23 ods. 1 písm. b) sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

01.11.2009

Čl. V

01.11.2009

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2009

1. V § 9 odsek 1 znie:

01.11.2009

(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa poľnohospodárskej pôdy vydá rozhodnutie na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok.“.

01.11.2009

2. § 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.11.2009

(3) Pri príprave výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá sa stanovisko vlastníka podľa odseku 2 nevyžaduje.“.

01.11.2009

3. V § 17 ods. 3 sa za slovo „pôde“ vkladajú slová „a v prípadoch vykonaných zmien druhov pozemkov do 15 m2“.


01.11.2009

Čl. VI

01.11.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


01.11.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2009

Pavol Paška v. r.

01.11.2009

Robert Fico v. r.