Zákon č. 390/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 142/2009
Platnosť od 13.10.2009
Účinnosť od 01.12.2009
01.12.2009

390

01.12.2009

ZÁKON

01.12.2009

z 11. septembra 2009,

01.12.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.12.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2009

Čl. I

01.12.2009

Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2009

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 325, 28. 10. 2004)“ nahrádza citáciou „nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007)“.

01.12.2009

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „nariadenie Rady (EHS) č. 4045/1989 z 21. decembra 1989 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), vykonávaných členskými štátmi, a o zrušení smernice 77/435/EHS (Ú. v. ES L 388, 30. 12. 1989, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9)“ nahrádza citáciou „nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 z 26. mája 2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 143, 3. 6. 2008)“ a citácia „nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40)“ sa nahrádza citáciou „nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009)“.

01.12.2009

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).“.

01.12.2009

4. V § 3 ods. 1 sa spojka „a“ za slovami „záručného fondu“ nahrádza čiarkou a za slová „pre rybné hospodárstvo“ sa vkladajú slová „a zo štátneho rozpočtu“.

01.12.2009

5. V § 3 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo“.

01.12.2009

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

01.12.2009

6) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľ<%0>nohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2008) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 147, 6. 6. 2008) v platnom znení.

01.12.2009

7) Čl. 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).“.

01.12.2009

7. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

01.12.2009

w) zriaďuje a koordinuje poradenský systém v pôdohospodárstve.12ca)“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:

01.12.2009

12ca) Čl. 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).“.

01.12.2009

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

01.12.2009

15) Čl. 49 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES. L 102, 17. 4. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2005 zo 7. marca 2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2005) v platnom znení.
Čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha 1 zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005) v platnom znení.
Čl. 36, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
Kapitola II nariadenia Komisie (ES) 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 308, 25. 11. 2005) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 5 a čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.
Čl. 11 a 12 nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
Nariadenie č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.“.

01.12.2009

9. V § 7 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

01.12.2009

d) rozhoduje o poskytovaní podpory na projekty17) a o iných podporách ako v písmene a); o poskytovaní podpory na projekty podľa osobitného predpisu17a) rozhoduje na základe splnomocnenia ministerstva,18)

01.12.2009

e) rozhoduje o pridelení prémiových práv19) a pridelení prémiových práv z národnej rezervy; spravuje a vyhodnocuje pridelené prémiové práva a ich rezervy,“.

01.12.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 17a, 18 a 19 znejú:

01.12.2009

17) Napríklad hlava IV oddiel I, oddiel II čl. 36 písm. b) vi), oddiely III a IV, čl. 66 nariadenia (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

01.12.2009

17a) Nariadenie (ES) č. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).

01.12.2009

18) § 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

01.12.2009

19) Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).“.

01.12.2009

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40)“ nahrádza citáciou „nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení“.

01.12.2009

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 152, 24. 6. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29)“ nahrádza citáciou „Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008) v platnom znení“.

01.12.2009

12. V § 7 ods. 1 písmená l) a m) znejú:

01.12.2009

l) ukladá a vymáha odvody, pokuty a penále podľa osobitného predpisu24) za porušenie finančnej disciplíny prijímateľov pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými platobnou agentúrou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,25)

01.12.2009

m) spravuje národné a individuálne kvóty, prideľuje kvóty z národnej rezervy a stanovuje poplatok za prekročenie kvót,26)“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

01.12.2009

26) Čl. 183 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.“.

01.12.2009

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa citácia „nariadenie Komisie (ES) č. 1433/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc (Ú. v. EÚ L 203, 12. 8. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003“ nahrádza citáciou „nariadenie (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení“.

01.12.2009

14. V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „nariadenie Rady č. 1883/1978 z 2. augusta 1978, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (Ú. v. ES L 216, 5. 8. 1978, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3) v platnom znení“ nahrádza citáciou „čl. 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení“.

01.12.2009

15. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

01.12.2009

㤠9a

01.12.2009

(1) Platobná agentúra je oprávnená uhradiť daň z pridanej hodnoty v plnej výške alebo v zodpovedajúcej časti ministerstvu, rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným ministerstvom podľa osobitného predpisu31a) a obciam, ak táto daň súvisí s podporami poskytnutými platobnou agentúrou z Programu rozvoja vidieka alebo Operačného programu Rybné hospodárstvo.

01.12.2009

(2) Ak si subjekty oprávnené na úhradu dane z pridanej hodnoty podľa odseku 1 môžu uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, platobná agentúra im takúto daň neuhradí.“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

01.12.2009

31a) § 21 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.“

01.12.2009

16. V § 11 odseky 1 a 2 znejú:

01.12.2009

(1) Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľa, opodstatnenosti žiadosti o podporu, overenia plnenia podmienok na jej poskytnutie a oprávnenosti nákladov požadovaných na úhradu vrátane plnenia ostatných podmienok zmluvy o poskytnutí podpory vykonáva platobná agentúra kontrolu podľa osobitných predpisov.33)

01.12.2009

(2) Platobná agentúra vykonáva následnú finančnú kontrolu34) podpôr poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.“.

01.12.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú:

01.12.2009

33) Nariadenie (ES) č. 800/1999 Ú. v. ES L 102, 17. 4. 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 32) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 382/2005 (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2005) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1043/2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
Kapitola II Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 (Ú. v. EÚ L 308, 25. 11. 2005) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 5 a čl. 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.
Čl. 11 a 12 nariadenia (ES) č. 657/2008 (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
Nariadenie č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
§ 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2009

34) § 11 a 25 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.“.

01.12.2009

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

01.12.2009

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa citácia „nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. ES L 160, 26. 6. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25), nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (Ú. v. ES L 160, 26. 6. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25), nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000, nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30. 6. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33)“.

01.12.2009

19. § 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.12.2009

(4) Ak je stranou odvetvovej dohody štát zastúpený ministerstvom možno určiť pre všetkých účastníkov trhu poplatok podľa osobitného predpisu.36a)“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

01.12.2009

36a) Čl. 183 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.“.

01.12.2009

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 41 sa citácia „nariadenie Komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom týkajúce sa prémiových systémov (Ú. v. ES L 281, 4. 11. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 26)“ nahrádza citáciou „nariadenie (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení“.

01.12.2009

21. Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16d, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafmi znejú:

01.12.2009

„Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na konanie o poskytnutí podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu

01.12.2009

§ 16a

01.12.2009

(1) Ak žiadosť o poskytnutie podpory na tú istú poľnohospodársku pôdu podal len jeden žiadateľ a spĺňa podmienky na poskytnutie podpory41a) (ďalej len „ustanovené podmienky“), platobná agentúra rozhodne o poskytnutí podpory tomuto žiadateľovi. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok, ani nie je preskúmateľné súdom.41b)

01.12.2009

(2) Ak žiadosť o poskytnutie podpory na tú istú poľnohospodársku pôdu podal len jeden žiadateľ, ale pri posudzovaní žiadosti sa zistilo, že nespĺňa ustanovené podmienky, platobná agentúra rozhodne podľa osobitného predpisu.41c)

01.12.2009

§ 16b

01.12.2009

(1) Ak žiadosť o poskytnutie podpory na tú istú poľnohospodársku pôdu podali viacerí žiadatelia, platobná agentúra ich vyzve, aby v lehote, ktorú im zároveň určí, preukázali právo užívania k pôde; právom užívania k pôde sa rozumie právo túto pôdu užívať ako vlastník, nájomca alebo na základe iného právneho dôvodu.41d)

01.12.2009

(2) Ak sa postupom podľa odseku 1 preukáže, že právo užívania k pôde má len jeden žiadateľ, na konanie o jeho žiadosti sa použijú ustanovenia § 16a. O žiadosti ostatných žiadateľov platobná agentúra rozhodne podľa osobitného predpisu.41c)

01.12.2009

§ 16c

01.12.2009

(1) Ak žiadosť o poskytnutie podpory na tú istú poľnohospodársku pôdu podali viacerí žiadatelia a postupom podľa § 16b ods. 1 sa zistilo, že právo užívania žiadateľov je sporné, platobná agentúra konanie o poskytnutí podpory preruší a žiadateľov odkáže na konanie pred súdom.41e) Na podanie žaloby im určí primeranú lehotu, najmenej však 30 dní od doručenia oznámenia o prerušení konania.

01.12.2009

(2) Ak žiadatelia platobnej agentúre nepreukážu, že v lehote podľa odseku 1 podali žalobu na súd, platobná agentúra neurčí na poľnohospodárskej pôde deklarovanej viacerými žiadateľmi výmeru a rozhodne podľa osobitného predpisu.41c) Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

01.12.2009

(3) Ak žiadatelia podali žalobu na súd v lehote podľa odseku 1, platobná agentúra pokračuje v konaní o poskytnutí podpory po právoplatnom rozhodnutí súdu.

01.12.2009

§ 16d

01.12.2009

(1) Ak žiadateľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho pred právoplatným rozhodnutím o žiadosti o poskytnutie podpory, právo na poskytnutie podpory prechádza na osobu,41f) ktorá sa na základe písomnej dohody oprávnených dedičov zaviaže pokračovať v poľnohospodárskej činnosti podľa osobitných predpisov.41a)

01.12.2009

(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane použije na konanie o poskytnutí ostatných podpôr podľa § 7 ods. 1 písm. a).“.

01.12.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 41a až 41f znejú:

01.12.2009

41a) Napríklad nariadenie (ES) č. 796/2004 Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44), nariadenie (ES) č. 73/2009 Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z.

01.12.2009

41b) § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

01.12.2009

41c) Napríklad čl. 138 nariadenia (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení, čl. 51 nariadenia (ES) č. 796/2004 (Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení, čl. 16 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení, § 4 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2009 Z. z.

01.12.2009

41d) Napríklad § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z.

01.12.2009

41e) § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.

01.12.2009

41f) § 473 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

01.12.2009

22. V § 17 odseky 1 a 2 znejú:

01.12.2009

(1) Na konanie podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 15 a 16 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) ak tento zákon v § 16a až 16d neustanovuje inak.

01.12.2009

(2) Na konanie podľa § 7 ods. 1 písm. b) až d) sa vzťahujú osobitné predpisy.42a)“.

01.12.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

01.12.2009

42a) Napríklad zákon č. 528/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z.“.

01.12.2009

23. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

01.12.2009

㤠17a

01.12.2009

Konanie o poskytnutí podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.“.

01.12.2009

Čl. II

01.12.2009

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2009

1. V § 8 ods. 4 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Bežné výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona24a)možno so súhlasom ministra financií použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku na určený účel.“.

01.12.2009

2. V § 14 ods. 7 štvrtej vete sa za slovami „Sociálna poisťovňa“ vypúšťa čiarka a slová „zdravotné poisťovne zriadené zákonom alebo zdravotné poisťovne, ktorých zakladateľom je štát“.


01.12.2009

Čl. III

01.12.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.


01.12.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.12.2009

Pavol Paška v. r.

01.12.2009

Robert Fico v. r.