Zákon č. 390/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 280/2017 Z. z.)

Čiastka 142/2009
Platnosť od 13.10.2009
Účinnosť od 01.01.2018
01.12.2009

390

01.12.2009

ZÁKON

01.12.2009

z 11. septembra 2009,

01.12.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.12.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2009

Čl. II

01.12.2009

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2009

1. V § 8 ods. 4 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Bežné výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona24a)možno so súhlasom ministra financií použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom roku na určený účel.“.

01.12.2009

2. V § 14 ods. 7 štvrtej vete sa za slovami „Sociálna poisťovňa“ vypúšťa čiarka a slová „zdravotné poisťovne zriadené zákonom alebo zdravotné poisťovne, ktorých zakladateľom je štát“.


01.12.2009

Čl. III

01.12.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.


01.12.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.12.2009

Pavol Paška v. r.

01.12.2009

Robert Fico v. r.