Zákon č. 378/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 135/2009
Platnosť od 01.10.2009
Účinnosť od 01.10.2009

OBSAH

01.10.2009

378

01.10.2009

ZÁKON

01.10.2009

z 10. septembra 2009,

01.10.2009

ktorým sa dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.10.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.10.2009

Čl. I

01.10.2009

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z. a zákona č. 276/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.10.2009

Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý znie:

01.10.2009

㤠15b

01.10.2009

Ustanovenia § 9 ods. 3 a § 12 ods. 2 písm. a) sa nepoužijú pri poskytnutí štátnej záruky za úver, ktorý poskytne Európska investičná banka na účely financovania výstavby diaľnice D1; to platí aj pri poskytnutí štátnej záruky za úver, ktorý poskytne Európska banka pre obnovu a rozvoj na takéto účely.“.


01.10.2009

Čl. II

01.10.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.


01.10.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.10.2009

Pavol Paška v. r.

01.10.2009

Robert Fico v. r.