Vyhláška č. 365/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa

Čiastka 131/2009
Platnosť od 25.09.2009
Účinnosť od 01.10.2009
01.10.2009

365

01.10.2009

VYHLÁŠKA

01.10.2009

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.10.2009

zo 17. septembra 2009

01.10.2009

o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa

01.10.2009

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.10.2009

§ 1

01.10.2009

Lieky, ktoré môže zdravotná poisťovňa obstarať u výrobcu liekov alebo u veľkodistribútora, sú registrované humánne lieky,1) okrem liekov s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky, 2)

01.10.2009

a) uvedené v Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam liekov“), 3)

01.10.2009

b) povolené ministerstvom, 4)

01.10.2009

c) ktoré nie sú uvedené v zozname liekov.

01.10.2009

§ 2

01.10.2009

Lieky podľa § 1 možno obstarať, ak

01.10.2009

a) maximálna konečná cena za jedno balenie lieku je rovná alebo väčšia ako 200 eur,

01.10.2009

b) maximálna konečná cena za jedno balenie lieku je menšia ako 200 eur a zároveň cena jedného terapeutického cyklu alebo liečby, určených v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku najviac na 12 mesiacov, presiahne 1 000 eur,

01.10.2009

c) ide o očkovacie látky určené na

01.10.2009

1. povinné

01.10.2009

a. pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli ustanovený vek,

01.10.2009

b. očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,

01.10.2009

2. odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,

01.10.2009

3. očkovanie pri mimoriadnych epidemiologických udalostiach, ak to nariadi Úrad verejného zdravotníctva.5)

01.10.2009

§ 3

01.10.2009

Zdravotnícke pomôcky, ktoré môže zdravotná poisťovňa obstarať u výrobcu zdravotníckych pomôcok alebo u veľkodistribútora zdravotníckych pomôcok, sú:

01.10.2009

a) zdravotnícke pomôcky uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam zdravotníckych pomôcok“),6)

01.10.2009

b) zdravotnícke pomôcky uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok uvedených na trh v Slovenskej republike, ktorý vedie Štátny ústav pre kontrolu liečiv,7) aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a individuálne vyhotovované zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok.

01.10.2009

§ 4

01.10.2009

Zdravotnícke pomôcky podľa § 3 možno obstarať, ak

01.10.2009

a) maximálna konečná cena za jeden kus zdravotníckej pomôcky je rovná alebo väčšia ako 200 eur,

01.10.2009

b) maximálna konečná cena za jeden kus zdravotníckej pomôcky je menšia ako 200 eur a zároveň cena jedného terapeutického cyklu alebo liečby najviac na 12 mesiacov presiahne 1 000 eur.


01.10.2009

§ 5

01.10.2009

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 445/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa.

01.10.2009

§ 6

01.10.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.


01.10.2009

Richard Raši v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.2009

1) § 20 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.

01.10.2009

2) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

01.10.2009

3) § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.10.2009

4) § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 140/1998 Z. z.

01.10.2009

5) § 5 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2009

6) § 5 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z.

01.10.2009

7) § 64 ods. 1 písm. h) zákona č. 140/1998 Z. z.