Vyhláška č. 364/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory

Čiastka 131/2009
Platnosť od 25.09.2009
Účinnosť od 01.11.2009

OBSAH

01.11.2009

364

01.11.2009

VYHLÁŠKA

01.11.2009

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.11.2009

zo 17. septembra 2009,

01.11.2009

ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory

01.11.2009

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.11.2009

§ 1

01.11.2009

(1) Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:

01.11.2009

a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,1)

01.11.2009

b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,

01.11.2009

c) centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.

01.11.2009

(2) Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom.

01.11.2009

(3) Ak ide o študijný odbor masér pre hendikepovaných, kritériá podľa odseku 1 písm. c) sa neuplatnia.


01.11.2009

§ 2

01.11.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


01.11.2009

Richard Raši v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2009

1) § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.