01.09.2009

350

01.09.2009

VYHLÁŠKA

01.09.2009

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

01.09.2009

z 19. augusta 2009,

01.09.2009

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

01.09.2009

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4 písm. c) a § 42 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2009

§ 2

01.09.2009

Vinohradnícke oblasti a ich členenie

01.09.2009

Členenie vinohradníckych oblastí na vinohradnícke rajóny a vinohradnícke obce je uvedené v prílohe č. 2.

01.09.2009

§ 3

01.09.2009

Vinárska evidencia

01.09.2009

(1) Vinárska evidencia sa vedie v evidenčných knihách písomnou formou alebo elektronickou formou. Ak je evidenčná kniha vedená písomnou formou, jednotlivé listy sa pevne viažu a strany číslujú. Ak je evidenčná kniha vedená elektronickou formou, použije sa program zabezpečujúci nezvratné vykonanie každého záznamu s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala. Každá evidenčná kniha sa označuje identifikačnými údajmi vinára [§ 2 písm. z) zákona].

01.09.2009

(2) Náležitosti evidencie o výrobe hrozna a jeho použití sú uvedené v prílohe č. 3.

01.09.2009

(3) Náležitosti evidencie o hmotnosti a cukornatosti nakúpeného hrozna alebo hroznového muštu sú uvedené v prílohe č. 4.

01.09.2009

(4) Náležitosti evidencie o množstve vyrobeného vína v členení podľa zemepisného označenia a kvalitatívnych kategórií sú uvedené v prílohe č. 5.

01.09.2009

(5) Náležitosti evidencie nakúpeného a použitého množstva cukru, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu, látok používaných pri úprave kyslosti, iných prídavných látok a pomocných látok používaných na ošetrenie vinárskych produktov sú uvedené v prílohe č. 6.

01.09.2009

(6) Náležitosti evidencie o výrobe a použití alkoholických nápojov z vedľajších produktov zo spracovania a výroby vinárskych produktov sú uvedené v prílohe č. 7.

01.09.2009

(7) Náležitosti evidencie zásob vína sú uvedené v prílohe č. 8.

01.09.2009

(8) Náležitosti evidencie o tvorbe výrobnej dávky a o technologickom postupe formou technologického záznamu sú uvedené v prílohe č. 9.

01.09.2009

(9) Náležitosti oznámenia o začatí a skončení výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh sú uvedené v prílohe č. 10.

01.09.2009

§ 4

01.09.2009

Hlásenie o úrode hrozna, výrobe vína a muštov a o zásobách vína a muštov

01.09.2009

(1) Hlásenie o úrode hrozna a o jeho použití je uvedené v prílohe č. 11.

01.09.2009

(2) Hlásenie o stave zásob vína a muštu je uvedené v prílohe č. 12.

01.09.2009

(3) Hlásenie o výrobe vína a muštu je uvedené v prílohe č. 13.

01.09.2009

(4) Hlásenie o množstve použitých cibéb na výrobu tokajských vín je uvedené v prílohe č. 14. Vedenie evidencie o výrobe cibéb a ich použití je uvedené v prílohe č. 15.

01.09.2009

§ 5

01.09.2009

Oznámenia o obohacovaní a zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín

01.09.2009

(1) Vzor oznámenia o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu je uvedený v prílohe č. 16. Oznámenie sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu. Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za 60 dní odo dňa uvedeného v oznámení ako deň začatia zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu.

01.09.2009

(2) Vzor oznámenia o úprave zvyškového cukru je uvedený v prílohe č. 17. Oznámenie sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy zvyškového cukru. Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.

01.09.2009

(3) Vzor oznámenia o zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín je uvedený v prílohe č. 18. Oznámenie sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy kyslosti.

01.09.2009

§ 6

01.09.2009

Spôsob nakladania s vedľajšími produktmi

01.09.2009

(1) Vedľajšie produkty vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov sa odstraňujú

01.09.2009

a) predajom,

01.09.2009

b) destiláciou,

01.09.2009

c) likvidáciou vo vinohrade,

01.09.2009

d) iným preukázateľným spôsobom.

01.09.2009

(2) O odstránení vedľajších produktov vznikajúcich pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych produktov sa vedie evidencia podľa prílohy č. 19 a pri odstránení vedľajších produktov podľa odseku 1 písm. a) alebo b) sa k evidencii priloží doklad preukazujúci, že došlo týmto spôsobom k odstráneniu vedľajších produktov.

01.09.2009

§ 7

01.09.2009

Normy prípustných technologických strát pri výrobe vinárskych produktov

01.09.2009

(1) Základom na výpočet technologických strát pri výrobe vína je množstvo produktu po vykvasení pred prvým stáčaním z kvasničných kalov. Ako jednotka množstva pri výrobe vína sa používa liter (l).

01.09.2009

(2) Pri výrobe vína sú podľa jednotlivých technologických operácií prípustné tieto technologické straty:

01.09.2009

a) výroba vína bez odkalenia muštu

01.09.2009

1. prvé stáčanie

01.09.2009

1.1 bez použitia bentonitu 6 %,

01.09.2009

1.2 s použitím bentonitu 6,5 %,

01.09.2009

2. druhé stáčanie

01.09.2009

2.1 bez použitia bentonitu 1,2 %,

01.09.2009

2.2 s použitím bentonitu 2 %,

01.09.2009

3. čírenie

01.09.2009

3.1 bez použitia bentonitu 0,5 %,

01.09.2009

3.2 s použitím bentonitu 1 %,

01.09.2009

4. filtrácia 0,1 %,

01.09.2009

5. tangenciálna filtrácia 0,6 %,

01.09.2009

6. plnenie cisterien 0,1 %,

01.09.2009

7. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,

01.09.2009

8. manipulačné straty 0,1 %,

01.09.2009

9. skladovacie straty (odparné) za mesiac

01.09.2009

9.1 v drevených sudoch 0,3 %,

01.09.2009

9.2 v ostatných nádobách 0,1 %,

01.09.2009

10. fľašovanie

01.09.2009

10.1 sýtené, perlivé a šumivé 1 %,

01.09.2009

10.2 ostatné 0,5 %,

01.09.2009

b) výroba vína s odkalením alebo odstredením muštu

01.09.2009

1. odkalenie alebo odstredenie muštu 5,5 %,

01.09.2009

2. prvé stáčanie

01.09.2009

2.1 bez použitia bentonitu 2 %,

01.09.2009

2.2 s použitím bentonitu 2,5 %,

01.09.2009

3. druhé stáčanie

01.09.2009

3.1 bez použitia bentonitu 1,2 %,

01.09.2009

3.2 s použitím bentonitu 2 %,

01.09.2009

4. čírenie

01.09.2009

4.1 bez použitia bentonitu 0,5 %,

01.09.2009

4.2 s použitím bentonitu 1 %,

01.09.2009

5. filtrácia 0,1 %,

01.09.2009

6. tangenciálna filtrácia 0,6 %,

01.09.2009

7. plnenie cisterien 0,1 %,

01.09.2009

8. plnenie nádob pri expedícii 0,3 %,

01.09.2009

9. manipulačné straty 0,1 %,

01.09.2009

10. skladovacie straty

01.09.2009

10.1 v drevených sudoch 0,3 %,

01.09.2009

10.2 v ostatných nádobách 0,1 %

01.09.2009

11. fľašovanie

01.09.2009

11.1 sýtené, perlivé a šumivé 1 %,

01.09.2009

11.2 ostatné 0,5 %.

01.09.2009

§ 8

01.09.2009

Postup certifikácie

01.09.2009

(1) Žiadosť o certifikáciu je uvedená v prílohe č. 20.

01.09.2009

(2) Zo skladovacej nádoby sa odoberá priemerná vzorka vína, ktorá sa pripravuje zmiešaním rovnakého dielu vína zo spodnej vrstvy vína odobratého v jednej desatine celkovej výšky skladovacej nádoby nad dnom, zo strednej vrstvy vína odobratého v strede skladovacej nádoby a z hornej vrstvy vína odobratého v jednej desatine výšky skladovacej nádoby pod povrchom. Za priemernú vzorku vína sa považuje aj vzorka vína odobratá cez vzorkovací kohút po zhomogenizovaní vína v skladovacej nádobe.

01.09.2009

(3) Priemerná vzorka vína sa odoberá do čistých fliaš opláchnutých malým množstvom vína, z ktorého pochádza priemerná vzorka.

01.09.2009

(4) Naplnené fľaše s priemernou vzorkou vína sa uzatvoria, uzávery sa zapečatia spôsobom znemožňujúcim otvorenie fľaše bez porušenia pečate. Zapečatené fľaše sa označia etiketou, na ktorej sa uvedie

01.09.2009

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľ fyzická osoba, názov, sídlo, ak je žiadateľ právnická osoba,

01.09.2009

b) označenie vína,

01.09.2009

c) ročník vína,

01.09.2009

d) číslo skladovacej alebo prepravnej nádoby,

01.09.2009

e) obsah skladovacej alebo prepravnej nádoby v litroch.

01.09.2009

(5) Základné požiadavky na zmyslové, chemické a fyzikálne vlastnosti vinárskych produktov sú uvedené v prílohách č. 21 a 22.

01.09.2009

(6) Chemickou analýzou sa určuje

01.09.2009

a) skutočný obsah alkoholu,

01.09.2009

b) celkový obsah alkoholu,

01.09.2009

c) bezcukorný extrakt,

01.09.2009

d) redukujúce sacharidy alebo celkový obsah sacharidov vyjadrený súčtom glukózy a fruktózy vrátane sacharózy v prípade perlivých a šumivých vín,

01.09.2009

e) kyselina siričitá celková,

01.09.2009

f) prchavé kyseliny vyjadrené ako kyselina octová,

01.09.2009

g) celková kyslosť vyjadrená ako kyselina vínna,

01.09.2009

h) pri šumivých vínach aj pretlak oxidu uhličitého,

01.09.2009

i) pri tokajských vínach aj kyselina sorbová,

01.09.2009

j) ostatné parametre podľa špecifikácie.

01.09.2009

§ 9

01.09.2009

Štátne kontrolné číslo

01.09.2009

(1) Štátne kontrolné číslo je označenie na fľašiach dobre viditeľným písmom a obsahuje tieto údaje:

01.09.2009

a) skratku štátneho kontrolného čísla „ŠKČ“,

01.09.2009

b) štvormiestne číslo, ktoré je poradovým číslom osvedčenia o pridelení štátneho kontrolného čísla,

01.09.2009

c) objem fliaš, do ktorých sa bude víno plniť,

01.09.2009

d) rok pridelenia štátneho kontrolného čísla.

01.09.2009

(2) Štátne kontrolné číslo sa umiestňuje tak, aby sa pri otvorení fľaše číslo porušilo.

01.09.2009

(3) Žiadosť o pridelenie štátneho kontrolného čísla je uvedená v prílohe č. 23.

01.09.2009

§ 10

01.09.2009

Označovanie

01.09.2009

Namiesto výrazu fľašovateľ možno pre víno s chráneným označením pôvodu a víno s chráneným zemepisným označením použiť kód, ktorý pozostáva zo skratky SK, za ktorou nasleduje identifikačné číslo podniku.

01.09.2009

§ 11

01.09.2009

Požiadavky na postup pri ohlasovaní a povoľovaní dovozu do alebo vývozu z Tokajskej vinohradníckej oblasti

01.09.2009

(1) Vývoz hrozna, muštu a vína z Tokajskej vinohradníckej oblasti sa nahlasuje najneskôr tri dni pred uskutočnením vývozu na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 24.

01.09.2009

(2) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz tokajského vína do Tokajskej vinohradníckej oblasti sa zasiela do 31. júla kalendárneho roku. Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz tokajského vína je uvedená v prílohe č. 25.

01.09.2009

§ 12

01.09.2009

Zatrieďovanie kvalifikovaných honov

01.09.2009

Kvalifikované hony evidované vo vinohradníckom registri sa zatrieďujú do kvalitatívnych kategórií na základe kritérií hodnotenia kvalifikovaných vinohradníckych honov uvedených v prílohe č. 26.


01.09.2009

§ 13

01.09.2009

Účinnosť

01.09.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


01.09.2009

Stanislav Becík v. r.


01.09.2009

Príloha č. 2 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

VINOHRADNÍCKE OBLASTI A ICH ČLENENIE

01.09.2009

Malokarpatská vinohradnícka oblasť

01.09.2009

Skalický rajón

01.09.2009

Dubovce, Gbely, Chropov, Kopčany, Koválov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Popudlinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Skalica, Smolinské, Smrdáky, Štefanov, Trnovec, Unín, Vrádište

01.09.2009

Záhorský rajón

01.09.2009

Borský Mikuláš, Šaštín-Stráže, Závod

01.09.2009

Stupavský rajón

01.09.2009

Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Lamač, Lozorno, Stupava

01.09.2009

Bratislavský rajón

01.09.2009

Bratislava-Devín, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory

01.09.2009

Pezinský rajón

01.09.2009

Chorvátsky Grob, Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné

01.09.2009

Modranský rajón

01.09.2009

Dubová, Modra, Šenkvice, Vinosady, Vištuk

01.09.2009

Doľanský rajón

01.09.2009

Budmerice, Častá, Doľany, Štefanová

01.09.2009

Orešanský rajón

01.09.2009

Borová, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Košolná, Ružindol, Suchá nad Parnou, Zvončín

01.09.2009

Senecký rajón

01.09.2009

Báhoň, Bernolákovo, Blatné, Čataj, Hurbanova Ves, Igram, Jablonec, Kaplna, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Reca, Senec, Veľký Grob

01.09.2009

Trnavský rajón

01.09.2009

Boleráz, Bučany, Dolná Krupá, Hrnčiarovce nad Parnou, Majcichov, Šúrovce, Trnava, Voderady, Zavar, Zeleneč

01.09.2009

Hlohovecký rajón

01.09.2009

Bojničky, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Jalšové, Koplotovce, Rakovce, Sasinkovo, Šalgočka, Zemianske Sady

01.09.2009

Vrbovský rajón

01.09.2009

Banka, Bíňovce, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dechtice, Dolné Dubové, Chtelnica, Kálnica, Kátlovce, Kočín-Lančár, Krakovany, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Pečeňady, Smolenice, Šípkové, Trstín, Veľké Kostoľany, Vrbové

01.09.2009

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

01.09.2009

Šamorínsky rajón

01.09.2009

Blahová, Bratislava-Podunajské Biskupce, Čakany, Čenkovce, Hubice, Lehnice, Oľdza, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Veľká Paka

01.09.2009

Dunajskostredský rajón

01.09.2009

Baloň, Dunajská Streda, Gabčíkovo, Holice, Jahodná, Jurová, Kostolné Kračany, Okoč, Orechová Potôň, Veľké Dvorníky

01.09.2009

Galantský rajón

01.09.2009

Abrahám, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Jelka, Košúty, Kráľová nad Váhom, Mostová, Selice, Šaľa, Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľké Úľany

01.09.2009

Palárikovský rajón

01.09.2009

Nové Zámky, Palárikovo, Tvrdošovce, Zemné

01.09.2009

Komárňanský rajón

01.09.2009

Imeľ, Iža, Komárno, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Zemianska Olča

01.09.2009

Hurbanovský rajón

01.09.2009

Bajč, Bátorove Kosihy, Búč, Dulovce, Hurbanovo, Chotín, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Modrany, Mudroňovo, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Svätý Peter, Šrobárová, Virt

01.09.2009

Strekovský rajón

01.09.2009

Belá, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Kolta, Ľubá, Nová Vieska, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan

01.09.2009

Štúrovský rajón

01.09.2009

Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo

01.09.2009

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť

01.09.2009

Ipeľský rajón

01.09.2009

Bielovce, Dolinka, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Predmostie, Ipeľský Sokolec, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kubáňovo, Lontov, Malá Čalomija, Plášťovce, Slatina, Šahy, Tupá, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom

01.09.2009

Hontiansky rajón

01.09.2009

Dudince, Hontianske Moravce, Hokovce, Hontianske Tesáre, Horné Semerovce, Krupina, Ladzany, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany, Dolné Semerovce

01.09.2009

Vinický rajón

01.09.2009

Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihovce, Sečianky, Seľany, Širákov, Trebušovce, Vinica

01.09.2009

Modrokamenecký rajón

01.09.2009

Bátorová, Bušince, Čebovce, Čeláre, Dolné Plachtince, Glabušovce, Horná Strehová, Chrťany, Kiarov, Koláre, Kováčovce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Príbelce, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vrbovka, Záhorce, Závada, Zombor, Želovce

01.09.2009

Fiľakovský rajón

01.09.2009

Čamovce, Fiľakovo, Pinciná, Radzovce, Ratka, Šurice

01.09.2009

Gemerský rajón

01.09.2009

Bátka, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Chrámec, Jestice, Šimonovce

01.09.2009

Tornaľský rajón

01.09.2009

Abovce, Dulovo, Gemer, Kráľ, Nižné Valice, Tornaľa, Veľký Blh, Žíp

01.09.2009

Nitrianska vinohradnícka oblasť

01.09.2009

Šintavský rajón

01.09.2009

Alekšince, Báb, Hájske, Jarok, Lehota, Lukáčovce, Močenok, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sereď, Šintava, Šoporňa, Veľké Zálužie, Vinohrady nad Váhom

01.09.2009

Nitriansky rajón

01.09.2009

Branč, Cabaj-Čápor, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jelenec, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Mojmírovce, Nitra, Podhorany, Pohranice, Svätoplukovo, Výčapy-

01.09.2009

-Opatovce, Žirany

01.09.2009

Radošinský rajón

01.09.2009

Bojná, Ludanice, Nitrianska Blatnica, Oponice, Orešany, Preseľany, Radošina, Súlovce, Šalgovce, Tesáre, Urmince

01.09.2009

Zlatomoravecký rajón

01.09.2009

Beladice, Čeľadice, Čeľadince, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Dolné Obdokovce, Hronský Beňadik, Kozárovce, Machulince, Malé Chyndice, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Sľažany, Slepčany, Tekovská Breznica, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Zlaté Moravce, Zlatno

01.09.2009

Vrábeľský rajón

01.09.2009

Babindol, Čechynce, Čifáre, Golianovo, Iňa, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Lula, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Michal nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Tajná, Tehla, Telince, Veľký Cetín, Veľký Ďur, Veľký Lapáš, Vinodol, Vráble, Žitavce

01.09.2009

Žitavský rajón

01.09.2009

Bardoňovo, Bešeňov, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Maňa, Mojzesovo, Podhájska, Pozba, Radava, Šurany, Trávnica, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas

01.09.2009

Želiezovský

01.09.2009

Čaka, Farná, Hronovce, Keť, Kukučínov, Málaš, Malé Ludince, Nýrovce, Pastovce, Plavé Vozokany, Sikenica, Šalov, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce

01.09.2009

Tekovský rajón

01.09.2009

Čajkov, Dolný Pial, Horný Pial, Hronské Kľačany, Krškany, Levice, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Podlužany, Rybník, Tlmače

01.09.2009

Pukanecký rajón

01.09.2009

Bátovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Demandice, Devičany, Domadice, Drženice, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Jabloňovce, Pečenice, Pukanec, Santovka, Žemberovce

01.09.2009

Východoslovenská vinohradnícka oblasť

01.09.2009

Moldavský rajón

01.09.2009

Čečejovce, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Seňa, Trstené pri Hornáde, Turňa nad Bodvou

01.09.2009

Sobranecký rajón

01.09.2009

Baškovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Kolibabovce, Koňuš, Krčava, Orechová, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Priekopa, Ruskovce, Tibava, Úbrež, Vyšné Nemecké

01.09.2009

Michalovský rajón

01.09.2009

Brekov, Kaluža, Kusín, Oreské, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Strážske, Trhovište, Trnava pri Laborci, Vinné

01.09.2009

Kráľovskochlmecký

01.09.2009

Boľ, Brehov, Cejkov, Hraň, Kašov, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Luhyňa, Malý Horeš, Malý Kamenec, Rad, Sirník, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svinice, Veľký Kamenec, Vojka, Zemplín, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie

01.09.2009

Tokajská vinohradnícka oblasť

01.09.2009

Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky

01.09.2009

Príloha č. 3 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

EVIDENCIA O VÝROBE HROZNA A O JEHO POUŽITÍ

01.09.2009

Príloha 03

01.09.2009

Príloha č. 4 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

EVIDENCIA O HMOTNOSTI A CUKORNATOSTI NAKÚPENÉHO HROZNA ALEBO HROZNOVÉHO MUŠTU

01.09.2009

Príloha 04

01.09.2009

Príloha č. 5 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

EVIDENCIA O MNOŽSTVE VYROBENÉHO VÍNA V ČLENENÍ PODĽA ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA A KVALITATÍVNYCH KATEGÓRIÍ

01.09.2009

Príloha 05

01.09.2009

Príloha č. 6 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

EVIDENCIA NAKÚPENÉHO A POUŽITÉHO MNOŽSTVA CUKRU, ZAHUSTENÉHO HROZNOVÉHO MUŠTU, REKTIFIKOVANÉHO ZAHUSTENÉHO HROZNOVÉHO MUŠTU, LÁTOK POUŽÍVANÝCH PRI ÚPRAVE KYSLOSTI, INÝCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK A POMOCNÝCH LÁTOK POUŽÍVANÝCH NA OŠETRENIE VINÁRSKYCH PRODUKTOV

01.09.2009

Príloha 06

01.09.2009

Príloha č. 7 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

EVIDENCIA O VÝROBE A POUŽITÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV VYROBENÝCH Z VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV ZO SPRACOVANIA A VÝROBY VINÁRSKYCH PRODUKTOV

01.09.2009

Príloha 07

01.09.2009

Príloha č. 8 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

EVIDENCIA ZÁSOB VÍNA (V LITROCH)

01.09.2009

Príloha 08

01.09.2009

Príloha č. 9 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

EVIDENCIA O TVORBE VÝROBNEJ DÁVKY A O TECHNOLOGICKOM POSTUPE

01.09.2009

Príloha 09

01.09.2009

Príloha č. 10 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

OZNÁMENIE O ZAČATÍ A SKONČENÍ VÝROBY VINÁRSKYCH PRODUKTOV A ICH UVÁDZANÍ NA TRH

01.09.2009

Príloha 10

01.09.2009

Príloha č. 11 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

HLÁSENIE O ÚRODE HROZNA A O JEHO POUŽITÍ K 30. 11. .....

01.09.2009

Príloha 11

01.09.2009

Príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

HLÁSENIE O STAVE ZÁSOB VÍNA A MUŠTU (V HEKTOLITROCH)

01.09.2009

Príloha 12

01.09.2009

Príloha č. 13 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

HLÁSENIE O VÝROBE VÍNA A MUŠTU K 30. 11. ....

01.09.2009

Príloha 13

01.09.2009

Príloha č. 14 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

HLÁSENIE O MNOŽSTVE POUŽITÝCH CIBÉB NA VÝROBU TOKAJSKÝCH VÍN

01.09.2009

Príloha 14

01.09.2009

Príloha č. 15 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

EVIDENCIA O VÝROBE CIBÉB A ICH POUŽITÍ

01.09.2009

Príloha 15

01.09.2009

Príloha č. 16 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

OZNÁMENIE O ZVYŠOVANÍ OBSAHU PRIRODZENÉHO ALKOHOLU (CUKORNATOSTI)

01.09.2009

Príloha 16

01.09.2009

Príloha č. 17 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

OZNÁMENIE O ÚPRAVE ZVYŠKOVÉHO CUKRU

01.09.2009

Príloha 17

01.09.2009

Príloha č. 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

OZNÁMENIE O ZVYŠOVANÍ ALEBO ZNIŽOVANÍ OBSAHU KYSELÍN

01.09.2009

Príloha 18

01.09.2009

Príloha č. 19 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

EVIDENCIA VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A NAKLADANIA S NIMI PRE:

01.09.2009

Príloha 19

01.09.2009

Príloha č. 20 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

ŽIADOSŤ O CERTIFIKÁCIU VÍNA

01.09.2009

Príloha 20

01.09.2009

Príloha č. 21 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

POŽIADAVKY NA ZMYSLOVÉ VLASTNOSTI NIEKTORÝCH VINÁRSKYCH PRODUKTOV

01.09.2009
Znak
kvality
VÍNO S CHOP* – AKOSTNÉ Víno s prívlastkomVÍNO S CHOP* – Akostné víno
slamové
víno
ľadový
zber
cibébový
výber
hrozienkový
výber
bobuľový
výber
výber
z hrozna
neskorý
zber
kabinetnéodrodovéznačkové
ČírosťČíre s iskrou
Môžu sa vyskytovať ojedinelé jemné kryštáliky vínneho kameňa a v červených vínach slabo vyzrážané farbivo
FarbaZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU VÍNA
BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU A PRÍVLASTKU VÍNA
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni farby
BIELA, RUŽOVÁ A ČERVENÁ ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, ROČNÍKU A ZNAČKE
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni farby
VôňaVÝRAZNÁ, ČISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA
Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo výraznosti
VÝRAZNÁ, ČISTÁ A ZODPOVEDAJÚCA ODRODE ALEBO ZNAČKE
Pripúšťajú sa menšie odchýlky vo výraznosti
ChuťZODPOVEDAJÚCA ODRODE A PRÍVLASTKU VÍNA
Pripúšťajú sa menšie odchýlky v typickosti
ZODPOVEDAJÚCA ODRODE A ZNAČKE A HARMONICKÁ
Pripúšťa sa menej harmonická, ale zodpovedajúca označeniu a čistá
* Víno s chráneným označením pôvodu
01.09.2009
Znak kvalityVÍNO BEZ ZEMEPISNÉHO OZNAČENIAVÍNO S CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍMVÍNO DEZERTNÉ, AROMATIZOVANÉ A LIKÉROVÉVÍNO S PRETLAKOM CO2
ČírosťČÍRE S ISKROUČÍRE S ISKROUČÍRE S ISKROUČÍRE S ISKROU
Pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé výdrobky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vinách slabo vyzrážané farbivoPripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé výdrobky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vinách slabo vyzrážané farbivoPripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vinách slabo vyzrážané farbivoPerlenie jemné, dlhotrvajúce
             Pripúšťa sa hrubšie a krátko trvajúce
FarbaZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIUZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIUZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIUZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIU
Pripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieňPripúšťa sa v bielych vínach slabší hnedožltý alebo ružovkastý odtieň a v červených vínach hnedastý odtieňPripúšťajú sa menšie odchýlky v odtieni a intenzite farby Pripúšťa sa žltkastý odtieň v bielom víne
VôňaČISTÁ, VÍNOVÁVÝRAZNÁ, ČISTÁ, ZODPOVEDAJÚCA ODRODEVÝRAZNÁ ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIUVÝRAZNÁ, SVIEŽA A ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAČKE
Pripúšťa sa menej výrazná vôňaPripúšťa sa menej výrazná vôňaPripúšťa sa menej výrazná vôňa Pripúšťa sa menej výrazná vôňa
ChuťPRIMERANE PLNÁ A HARMONICKÁVÝRAZNÁ, ZODPOVEDAJÚCA ODRODE, HARMONICKÁVÝRAZNÁ, PLNÁ A HARMONICKÁ ZODPOVEDAJÚCA OZNAČENIUVÝRAZNÁ, SVIEŽA A HARMONICKÁ ZODPOVEDAJÚCA DRUHU A ZNAČKE
Pripúšťa sa menej plná a menej harmonická, ale čistáPripúšťa sa menej harmonickáPripúšťajú sa menšie odchýlky v plnosti a typickosti Pripúšťa sa menej výrazná a menej harmonická chuť
01.09.2009

Požiadavky na zmyslové vlastnosti tokajských vín

01.09.2009
Druh tokajského vínaČistotaFarbaVôňaChuť
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Muškát žltý
čírezlatožltá
s miernym
odtieňom
jantárovej farby
výrazná,
tokajského
charakteru
výrazná,
tokajského
charakteru
prísušnej odrody
Tokajské samorodnéčírebledožltá až zlatožltá
s hnedastým odtieňom,
možné sú aj slabšie odtiene
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský výber
3-putňový až
6-putňový
čírežltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský másláščírebledožltá až
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský forditáščírebledožltá až zlatožltávýrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajská výberová
esencia
čírežltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajská esenciačírežltá až sýta
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
01.09.2009

Príloha č. 22 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

POŽIADAVKY NA FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI NIEKTORÝCH VINÁRSKYCH PRODUKTOV

01.09.2009
Ukazovateľ
VÍNO S CHOP* – AKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM
slamové vínoľadové vínocibébový výberhrozienkový výberbobuľový výbervýber z hroznaneskorý zberkabinetné
biele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervené
Alkohol % objemu skutočný najmenej88888888889,59,59,59,59,59,5
Prchavé kyseliny v g/l najviac2,12,11,81,82,12,12,12,11,81,81,11,21,11,21,11,2
Obsah cukru v g/1 najviacpodľa označenia vína
01.09.2009
Ukazovateľ
VÍNO
S CHOP*

AKOSTNÉ
VÍNO
VÍNO
BEZ
ZEMEPISNÉHO
OZNAČENIA
VÍNO
S CHRÁNENÝM
ZEMEPISNÝM
OZNAČENÍM
AROMATI-
ZOVANÉ
VÍNO
LIKÉROVÉ
VÍNO
biele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervené
Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac9,5
-
9,5
-
8,5
15
8,5
15
8,5
15
8,5
15
15
-
15
-
15
22
15
22
Prchavé kyseliny v g/l najviac1,11,21,11,21,11,21,11,21,11,2
Obsah cukru v g/1 najviacpodľa označenia vína35353535podľa označenia vína--
Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej161815171517--1717
01.09.2009
Ukazovateľ
VÍNO S PRETLAKOM CO2
PESTOVATEĽSKÝ SEKT A SEKT V. O.AKOSTNÉ ŠUMIVÉAKOSTNÉ AROMATICKÉ ŠUMIVÉPERLIVÉSÝTENÉ PERLIVÉ
biele, ružovéčervenébiele, ružovéčervenébiele, ružovébiele, ružovéčervenébiele, ružovéčervené
Alkohol % objemu skutočný najmenej celkový najviac10
-
10
-
9
-
9
-
6
10
7
-
7
-
7
9
7
9
Prchavé kyseliny v g/l najviac1,11,21,11,21,11,11,21,11,2
Obsah cukru v g/1 najviacpodľa označenia vína
Bezcukorný extrakt v g/1 najmenej161816181615171517
* Víno s chráneným označením pôvodu
01.09.2009

Požiadavky na fyzikálne a chemické vlastnosti tokajských vín

01.09.2009
Druh tokajského vínaObsah
alkoholu
(% objemu)
najmenej
Obsah zvyškového cukru
(g/l)
Bezcukorný extrakt (g/l)
najmenej
Obsah
titrovateľných kyselín (g/l)
najmenej
Prchavé
kyseliny
(g/l)
najviac
Tokajské samorodné suché12do 10235,51,1
Tokajské samorodné sladké12nad 10235,51,1
Tokajský výber 3-putňový
až 6-putňový
93-putňový nad 60
4-putňový nad 90
5-putňový nad 120
6-putňový nad 150
3-putňový 25
4-putňový 30
5-putňový 35
6-putňový 40
62,1
Tokajský másláš9-2361,5
Tokajský forditáš9-2361,5
Tokajská výberová esencia6nad 1804562,1
Tokajská esencia1,2 – 8,0nad 4505082,1
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Muškát žltý
9--3,51,1
01.09.2009

Príloha č. 23 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ŠTÁTNEHO KONTROLNÉHO ČÍSLA

01.09.2009

Príloha 23

01.09.2009

Príloha č. 24 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

HLÁSENIE O VÝVOZE VÍNA/MUŠTU/HROZNAZ TOKAJSKEJ VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI

01.09.2009

Príloha 24

01.09.2009

Príloha č. 25 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

ŽIADOSŤ O UDELENIE POVOLENIA NA DOVOZ TOKAJSKÉHO VÍNA DO TOKAJSKEJ VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI

01.09.2009

Príloha 25

01.09.2009

Príloha č. 26 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

01.09.2009

KRITÉRIÁ HODNOTENIA KVALIFIKOVANÝCH VINOHRADNÍCKYCH HONOV

01.09.2009
Hlavné činiteleČiniteľOznačeniePočet bodov
PôdaGeologický podkladRyolitné a andezitové tufy30     
Piesočnaté bridlice15
Svahové a aluviálne oglejené hliny5
Obsah skeletu>20 %10 
1 – 20 %5
bez skeletu0
Pôdny druhHP, PH, H10 
P, IH, I5
Terénne činiteleRelat. nadmorská výška
(prevýšenie)
>50 m 5 
0
Svahovitosť>10 %10 
5 – 10%5
%0
ExpozíciaJ, JV, JZ15 
ZJZ, VJV10
Z, V5
S, SV, SZ0
Energetická bilancia
(KJ/cm2/vegetácia)
>22020 
 21919
 21818
 2011
 2000
Počet bodov spolu 
Pôdny druh:
P – piesočnatá
HP – hlinito-piesočnatá
PH – piesočnato-hlinitá
H – hlinitá
IH – ílovito-hlinitá
I – ílovitá
01.09.2009

Zaradenie honov do kategórií

01.09.2009
Počet bodovKategóriaOznačenie
85 – 100I. AVýborné podmienky
76 – 84I. BDobré podmienky
61 – 75II.Vyhovujúce podmienky
40 – 60III.Nevyhovujúce podmienky