Nariadenie vlády č. 347/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy

Čiastka 122/2009
Platnosť od 29.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009
01.09.2009

347

01.09.2009

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2009

Slovenskej republiky

01.09.2009

z 19. augusta 2009

01.09.2009

o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy

01.09.2009

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.09.2009

§ 1

01.09.2009

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania dočasnej štátnej pomoci1) (ďalej len „dotácia“) poľnohospodárovi,2) ktorý pestuje cukrovú repu (ďalej len „pestovateľ“).

01.09.2009

§ 2

01.09.2009

(1) Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi, ktorý

01.09.2009

a) je uvedený v zozname uverejnenom vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) do 1. februára príslušného kalendárneho roka,

01.09.2009

b) uzavrel zmluvu3) s výrobcom cukru4) (ďalej len „výrobca“) na dodávku cukrovej repy na príslušný hospodársky rok,5)

01.09.2009

c) splnil podmienky na poskytnutie jednotnej platby na plochu6) v príslušnom hospodárskom roku,

01.09.2009

d) spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie uvedené v osobitnom predpise.7)

01.09.2009

(2) Dotácia sa vypočíta ako súčin ustanovenej sadzby a skutočného množstva dodanej kvótovanej cukrovej repy8) štandardnej kvality.9) Sadzba na príslušný hospodársky rok sa uverejní vo vestníku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

01.09.2009

(3) Sadzba sa vypočíta ako podiel výdavkov ustanovených na poskytnutie dotácie podľa § 1 na príslušný kalendárny rok a celkového množstva dodanej kvótovanej cukrovej repy štandardnej kvality.

01.09.2009

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 na základe výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry10) do 15. apríla príslušného kalendárneho roka.

01.09.2009

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je

01.09.2009

a) kópia zmluvy medzi pestovateľom a výrobcom podľa odseku 1 písm. b),

01.09.2009

b) kópia faktúry a podklad k fakturácii vystavený príslušným výrobcom o dodanom množstve kvótovanej cukrovej repy štandardnej kvality,

01.09.2009

c) vyhlásenie a potvrdenie preukazujúce, že pestovateľ spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa osobitného predpisu,11)

01.09.2009

d) kópia rozhodnutia o poskytnutí jednotnej platby na plochu v príslušnom hospodárskom roku.

01.09.2009

§ 3

01.09.2009

(1) Zoznam pestovateľov, ktorým možno poskytnúť dotáciu v roku 2009, a sadzba na ktorej základe sa vypočíta dotácia v hospodárskom roku 2008/2009, sa uverejnia vo vestníku do 10. septembra 2009.

01.09.2009

(2) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v kalendárnom roku 2009 do 21. septembra.

01.09.2009

§ 4

01.09.2009

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.


01.09.2009

§ 5

01.09.2009

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


01.09.2009

Robert Fico v. r.


01.09.2009

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 347/2009 Z. z.

01.09.2009

Vzor

01.09.2009

Žiadosť o poskytnutie dotácie

01.09.2009

Príloha 01

01.09.2009

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 347/2009 Z. z.

01.09.2009

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.09.2009

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1. 7. 2006) v znení

01.09.2009

nariadenia Komisie (ES) č. 551/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),

01.09.2009

nariadenia Komisie (ES) č. 707/2008 z 24. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008),

01.09.2009

nariadenia Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 223, 21. 8. 2008).

01.09.2009

2. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení

01.09.2009

nariadenie Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),

01.09.2009

nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),

01.09.2009

nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),

01.09.2009

nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),

01.09.2009

nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),

01.09.2009

nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),

01.09.2009

nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),

01.09.2009

nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),

01.09.2009

nariadenie Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009),

01.09.2009

nariadenie rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).

01.09.2009

3. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorými sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).

Poznámky pod čiarou

01.09.2009

1) Čl. 182 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.

01.09.2009

2) Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorými sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).

01.09.2009

3) Čl. 50 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.

01.09.2009

4) Čl. 2 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1. 7. 2006) v platnom znení.

01.09.2009

5) Čl. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.

01.09.2009

6) § 2 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

01.09.2009

7) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2009

8) Príloha III časť II bod 9 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.

01.09.2009

9) Príloha IV bod B.I. nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.

01.09.2009

10) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z.

01.09.2009

11) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.