Zákon č. 345/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 122/2009
Platnosť od 29.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009

OBSAH

01.09.2009

345

01.09.2009

ZÁKON

01.09.2009

z 19. júna 2009,

01.09.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.09.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2009

Čl. I

01.09.2009

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2009

1. V § 6 ods. 4 sa pred slová „§ 27 ods. 1,“ vkladajú slová „§ 6b,“.

01.09.2009

2. V § 6 ods. 5 písm. a) sa za slová „uvedených v“ vkladajú slová „§ 6b,“.

01.09.2009

3. Za § 6a sa vkladajú § 6b a 6c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.09.2009

㤠6b

01.09.2009

Informovaný súhlas pri umelom prerušení tehotenstva

01.09.2009

(1) Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej zákonného zástupcu.

01.09.2009

(2) Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o

01.09.2009

a) účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva,

01.09.2009

b) fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva,

01.09.2009

c) aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,

01.09.2009

d) alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti

01.09.2009

1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10),6a)

01.09.2009

2. osvojenia dieťaťa po narodení,6b)

01.09.2009

3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

01.09.2009

(3) Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva podľa osobitného predpisu,6c) môže sa toto umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2; v takomto prípade je lekár povinný poskytnúť žene informácie v rozsahu podľa odseku 2 a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.

01.09.2009

(4) V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem písomného informovaného súhlasu uvedeného v odseku 1 aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis zákonného zástupcu.

01.09.2009

§ 6c

01.09.2009

Splnomocnenie

01.09.2009

(1) Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým

01.09.2009

a) ustanoví podrobnosti o informáciách poskytovaných žene podľa § 6b ods. 2 a vzor písomných informácií podľa § 6b ods. 3,

01.09.2009

b) ustanoví podrobnosti hlásenia o poskytnutí informácií podľa 6b ods. 3,

01.09.2009

c) určí organizáciu zriadenú ministerstvom zdravotníctva zodpovednú za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií podľa § 6b ods. 3 a za kontrolu dodržiavania lehoty stanovenej v zákone medzi poskytnutím informácií a vykonaním umelého prerušenia tehotenstva podľa § 6b ods. 3.

01.09.2009

(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojej internetovej stránke zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve. Zoznam podľa prvej vety ministerstvo aktualizuje najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname podľa prvej vety ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

01.09.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6b a 6c znejú:

01.09.2009

6a) § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.09.2009

6b) § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 180a ods. 1, § 180a ods. 6 a § 181 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku.

01.09.2009

6c) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb.“.

01.09.2009

4. V prílohe č. 2 sa za bod 5 vkladá bod 5a, ktorý znie:

01.09.2009

5a. Názov zisťovania: Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva

01.09.2009

a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo ženy, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, rodinný stav, vek plodu.

01.09.2009

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o včasnom poskytnutí komplexných informácií o umelom prerušení tehotenstva (UPT) vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na demografickú štatistiku a kontrolu.

01.09.2009

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – gynekologické oddelenia, gynekologicko-pôrodnícke oddelenia.
Periodicita: v deň poskytnutia informácií o umelom prerušení tehotenstva.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

01.09.2009

d) Okruh dotknutých osôb
Ženy, ktorým má byť vykonané UPT, vrátane žien ktoré požiadali o UPT.“.


01.09.2009

Čl. II

01.09.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


01.09.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2009

Pavol Paška v. r.

01.09.2009

Robert Fico v. r.