Nariadenie vlády č. 341/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách

(v znení č. 520/2010 Z. z., 201/2014 Z. z.)

Čiastka 120/2009
Platnosť od 28.08.2009
Účinnosť od 15.08.2014 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.
01.09.200931.07.2017

341

01.09.200931.07.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.09.200931.07.2017

Slovenskej republiky

01.09.200931.07.2017

z 19. augusta 2009

01.09.200931.07.2017

o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách

01.09.200931.07.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.09.200931.07.2017

§ 1

01.01.201131.07.2017

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu1) (ďalej len „pomoc“) na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny (ďalej len „ovocie a zelenina“), ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,2) pre deti v materských školách,3) pre žiakov v základných školách4) (ďalej len „žiak“).

01.09.200931.07.2017

(2) Orgánom príslušným na vykonávanie činností a plnenie úloh podľa osobitného predpisu6) je Pôdohospodárska platobná agentúra7) (ďalej len „platobná agentúra“).

01.09.200931.07.2017

(3) Materské školy a základné školy (ďalej len „škola“), v ktorých sa žiakom poskytuje ovocie a zelenina, informujú verejnosť o poskytnutej pomoci podľa osobitného predpisu.8)

01.09.200931.07.2017

§ 2

01.01.201131.07.2017

(1) Pomoc sa poskytuje uchádzačovi o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, ak sú splnené požiadavky na kvalitu a zdravotnú neškodnosť podľa osobitných predpisov.9)

01.01.201131.07.2017

(2) Oprávnené náklady na zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny musia byť v súlade s osobitným predpisom.10)

01.01.201131.07.2017

(3) Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje pomoc, a odporúčané množstvá ovocia a zeleniny pre jedného žiaka sú uvedené v prílohe č. 1.

15.08.201431.07.2017

(4) Zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny sa vykonáva najviac dvakrát za týždeň počas školského roka v závislosti od dostupnosti a sezónnosti ovocia a zeleniny, pričom podiel spracovaného ovocia a zeleniny dodávaného uchádzačom počas obdobia uvedeného v § 4 ods. 1 neprekročí 50 % z celkového dodávaného objemu ovocia a zeleniny.

15.08.201431.07.2017

(5) Škola môže uzavrieť zmluvu podľa § 3 ods. 6 písm. c) len s jedným uchádzačom, ktorý zabezpečuje dodávku ovocia a zeleniny.

15.08.201431.07.2017

§ 3

15.08.201431.07.2017

(1) Žiadosť o zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre elektronicky alebo v listinnej podobe do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína školský rok.

15.08.201431.07.2017

(2) Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci vypočítanej z finančného limitu podľa § 4 ods. 4 podáva schválený uchádzač do 30. septembra na základe výzvy platobnej agentúry.

15.08.201431.07.2017

(3) Platobná agentúra zverejňuje vzor žiadosti a výzvu podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle.

15.08.201431.07.2017

(4) Uchádzačom o zabezpečovanie ovocia a zeleniny môže byť osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých oprávnených osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti ustanovené osobitným predpisom.11)

15.08.201431.07.2017

(5) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

15.08.201431.07.2017

a) kópia výpisu z obchodného registra, kópia výpisu zo živnostenského registra alebo kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo iný doklad oprávňujúci na podnikanie,

15.08.201431.07.2017

b) informácia o druhu požadovanej pomoci a predpokladaná výška pomoci na oprávnené náklady podľa § 2 ods. 2,

15.08.201431.07.2017

c) zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré má byť poskytnutá pomoc,

15.08.201431.07.2017

d) informácia o kvalite, bezpečnosti, pôvode ovocia a zeleniny,

15.08.201431.07.2017

e) informácia o pridaných látkach, ak ide o spracované ovocie a zeleninu,

15.08.201431.07.2017

f) potvrdenie o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou.12)

15.08.201431.07.2017

(6) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je

15.08.201431.07.2017

a) zoznam škôl a počty žiakov, pre ktoré sa má zabezpečovať ovocie a zelenina alebo sprievodné činnosti podľa osobitného predpisu,12a)

15.08.201431.07.2017

b) písomný záväzok školy, že poskytne informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia a zeleniny alebo umožní vykonávanie sprievodných činností,

15.08.201431.07.2017

c) zmluva so školou o zabezpečovaní ovocia a zeleniny alebo zmluva so školou o umožnení sprievodných činností.

15.08.201431.07.2017

(7) Uchádzač podľa odseku 4, ktorý vykonáva monitorovanie, hodnotenie alebo komunikáciu podľa osobitného predpisu,13) v prílohe k žiadosti podľa odseku 1 predkladá len doklady a informácie podľa odseku 5 písm. a) a b) a v prílohe k žiadosti podľa odseku 2 len doklady podľa odseku 6 písm. b) a c).

15.08.201431.07.2017

(8) Uchádzač podľa odseku 4 vedie záznamy podľa osobitného predpisu14) a je povinný v elektronickej podobe, a ak to technické prostriedky neumožňujú, tak v listinnej podobe, platobnej agentúre

15.08.201431.07.2017

a) oznámiť druh a množstvo dodávaného ovocia a zeleniny, počet škôl, pre ktoré dodávku ovocia a zeleniny zabezpečil v predchádzajúcom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,

15.08.201431.07.2017

b) bezodkladne oznámiť ukončenie zabezpečovania dodávky ovocia a zeleniny.

01.09.200931.07.2017

§ 4

15.08.201431.07.2017

(1) Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva platobnej agentúre na základe schválenej žiadosti o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny a po nasledujúcej distribúcii a dodaní ovocia a zeleniny v lehote uvedenej v osobitnom predpise15) na formulári, ktorý zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, za obdobia

01.09.200931.07.2017

a) od 1. januára do 31. marca,

01.09.200931.07.2017

b) od 1. apríla do 30. júna,

01.09.200931.07.2017

c) od 1. septembra do 31. decembra.

01.09.200931.07.2017

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:

01.01.201131.07.2017

a) zoznam druhov ovocia a zeleniny za príslušné obdobie, údaje o množstvách, úhradách platených žiakmi, adresy jednotlivých škôl a počet žiakov podľa vzoru, ktorý zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,

01.09.200931.07.2017

b) vyhlásenie podľa osobitného predpisu,16)

01.01.201131.07.2017

c) účtovné doklady na oprávnené náklady,

01.01.201131.07.2017

d) účtovné doklady nákladov na dopravu, ak boli fakturované osobitne.

01.01.201131.07.2017

(3) Platbu pomoci vykoná platobná agentúra podľa osobitného predpisu17) po zabezpečení dodávky ovocia a zeleniny.

01.01.201131.07.2017

(4) Platobná agentúra pri poskytovaní pomoci vychádza z počtu žiakov podľa odseku 2 písm. a) vo vzťahu k finančnému limitu pre Slovenskú republiku podľa osobitného predpisu17a) po odpočítaní súvisiacich nákladov podľa odseku 6.

01.01.201131.07.2017

(5) Výška pomoci na prepravu alebo distribúciu pri bezplatnom zabezpečovaní dodávky ovocia a zeleniny do škôl podľa osobitného predpisu18) nesmie presiahnuť 20 % priemernej ceny uvedenej v prílohe č. 1 vynásobenej množstvom dodaného ovocia a zeleniny.

15.08.201431.07.2017

(6) Súvisiace náklady na zariadenia, informačný plagát alebo sprievodné činnosti možno preplatiť uchádzačovi, ktorému bola schválená žiadosť podľa § 3 ods. 1, len jedenkrát počas školského roka za splnenia podmienok uvedených v osobitnom predpise.19)

15.08.201431.07.2017

(7) Pomoc sa neposkytne, ak uchádzač, ktorému bola schválená žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, neoznámi údaje podľa § 3 ods. 8 a nepredloží doklady a údaje podľa odseku 2.

01.09.200931.07.2017

§ 5

15.08.201431.07.2017

Najvyššia úhrada platená žiakom za ovocie a zeleninu je vo výške 20 % z ceny jednej porcie ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 1.

01.01.201131.07.2017

§ 5a

01.01.201131.07.2017

Výzvu na zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny na školský rok 2010/2011 zverejní platobná agentúra do 15. januára 2011.

15.08.201431.07.2017

§ 5b

15.08.201431.07.2017

Výzvu na predkladanie žiadostí na vykonávanie sprievodných činností podľa osobitného predpisu12a) v školskom roku 2014/2015 zverejní platobná agentúra na svojom webovom sídle do 15. októbra 2014.

01.01.201131.07.2017

§ 6

01.01.201131.07.2017

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


01.09.200931.07.2017

§ 7

01.09.200931.07.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


01.09.200931.07.2017

Robert Fico v. r.


15.08.201431.07.2017

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.

15.08.201431.07.2017

ZOZNAM DRUHOV OVOCIA A ZELENINY, NA KTORÉ SA POSKYTUJE POMOC, MNOŽSTVO OVOCIA A ZELENINY PRE JEDNÉHO ŽIAKA A NAJVYŠŠIA ÚHRADA PLATENÁ ŽIAKOM

15.08.201431.07.2017
P. č. DruhOdporúčané množstvo
jednej porcie [g alebo ml]
Najvyššia cena [euro/kg/l (s DPH)]Cena
[euro/1 porcia (bez DPH)]
Cena
[euro/1 porcia
80 % EÚ (bez DPH)]
Cena
[euro/1 porcia
20 % žiak (s DPH)]
1jablkodo 200 g1,130,190,150,05
2hruškado 200 g1,250,210,170,05
3broskyňado 200 g1,350,230,180,05
4marhuľado 200 g1,800,300,240,07
5slivkado 200 g1,270,210,170,05
6čerešňado 200 g2,040,340,270,08
7rajčinado 200 g1,620,270,220,06
8paprikado 200 g1,620,270,220,06
9reďkovkado 200 g0,780,130,100,03
10kalerábdo 200 g0,750,130,100,03
11mrkvado 200 g1,140,190,150,05
12ovocné a zeleninové šťavy 100-percentné*do 200 ml2,800,470,370,11
13ovocné pyré**do 200 g30,500,400,12
15.08.201431.07.2017

Vysvetlivky:

15.08.201431.07.2017

* § 1 a § 2 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 292/2013 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.

15.08.201431.07.2017

** § 2 písm. a) a f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich.

15.08.201431.07.2017

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2014 Z. z.

15.08.201431.07.2017

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

15.08.201431.07.2017

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009) v znení

15.08.201431.07.2017

nariadenia Komisie (EÚ) č. 34/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009),

15.08.201431.07.2017

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1208/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2011),

15.08.201431.07.2017

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 30/2013 zo 17. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách, a ktorým sa zavádza výnimka z nariadenia (ES) č. 288/2009 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2013),

15.08.201431.07.2017

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 221/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o stanovenie orientačného rozdelenia pomoci v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014),

15.08.201431.07.2017

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 500/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci na sprievodné opatrenia v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 145, 16. 5. 2014).

15.08.201431.07.2017

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20. 12. 2013) v znení

15.08.201431.07.2017

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

15.08.201431.07.2017

3. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).

Poznámky pod čiarou

15.08.201431.07.2017

1) Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20.12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009) v platnom znení.
Čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).

15.08.201431.07.2017

2) Príloha I časti IX a X nariadenia EÚ č. 1308/2013 v platnom znení.

01.01.201131.07.2017

3) § 28, § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.201131.07.2017

4) § 29, § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

15.08.201431.07.2017

6) Nariadenie (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

01.09.200931.07.2017

7) § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

15.08.201431.07.2017

8) Čl. 14 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

01.09.200931.07.2017

9) Napríklad čl. 2a nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu (oznámenie č. 85/2006 Z. z.), zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

15.08.201431.07.2017

10) Čl. 5 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

11) Čl. 6 ods. 2 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

12) § 10 ods. 15 písm. e) zákona č. 491/2001 Z. z. v znení zákona č. 596/2006 Z. z.

15.08.201431.07.2017

12a) Čl. 3 ods. 4 a čl. 5 ods. 1 písm. b) bod iv) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

13) Čl. 6 ods. 2 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

14) Čl. 7 bod 3 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

15) Čl. 10 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

16) Čl. 7 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

17) Čl. 11 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

17a) Čl. 4 ods. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

18) Čl. 5 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

15.08.201431.07.2017

19) Čl. 5 ods. 1 písm. b) body i) až iv) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.