Vyhláška č. 334/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 118/2009
Platnosť od 27.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009
01.09.2009

334

01.09.2009

VYHLÁŠKA

01.09.2009

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

01.09.2009

z 19. augusta 2009,

01.09.2009

ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.09.2009

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 a § 8 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.09.2009

§ 1

01.09.2009

V pôsobnosti ministerstva sú zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

01.09.2009

§ 2

01.09.2009

(1) Zdravotníckymi zariadeniami ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti ministerstva sú:

01.09.2009

a) ambulancia

01.09.2009

1. všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,1)

01.09.2009

2. špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,2)

01.09.2009

b) poliklinika.

01.09.2009

(2) Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva majú určujúce znaky ustanovené osobitným predpisom3) a spĺňajú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení podľa osobitných predpisov;4) to sa nevzťahuje na ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie Hasičského a záchranného zboru v špecializačnom odbore urgentná medicína5) (ďalej len „ambulancia Hasičského a záchranného zboru“) a ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie Horskej záchrannej služby v špecializačnom odbore urgentná medicína5) (ďalej len „ambulancia Horskej záchrannej služby“).

01.09.2009

§ 3

01.09.2009

Ambulancia Hasičského a záchranného zboru a ambulancia Horskej záchrannej služby poskytujú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore urgentná medicína v súvislosti s plnením úloh podľa osobitného predpisu.6)

01.09.2009

§ 4

01.09.2009

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie Hasičského a záchranného zboru a ambulancie Horskej záchrannej služby sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.


01.09.2009

§ 5

01.09.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


01.09.2009

Robert Kaliňák v. r.


01.09.2009

Príloha č. 1 k vyhláške č. 334/2009 Z. z.

01.09.2009

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

01.09.2009

A. Personálne zabezpečenie ambulancie Hasičského a záchranného zboru

01.09.2009

Zdravotnú starostlivosť v ambulancii Hasičského a záchranného zboru personálne zabezpečuje zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu7) a vodič, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom.8)

01.09.2009

Ak je to potrebné, zásahová skupina konzultuje svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ním určeným lekárom alebo lekárom operačného strediska.

01.09.2009

B. Materiálno-technické vybavenie ambulancie Hasičského a záchranného zboru

01.09.2009

Materiálno-technickým vybavením ambulancie Hasičského a záchranného zboru je

01.09.2009

a) materiálno-technické vybavenie ustanovené osobitným predpisom8) okrem súpravy na vedenie pôrodu a vybavenia na ošetrenie a transport transplantátu,

01.09.2009

b) záchranárske náradie a technické prostriedky

01.09.2009

1. PHP CO2 6 kg

01.09.2009

2. PHP Pg 6 kg

01.09.2009

3. ADP pretlakový

01.09.2009

4. vyvádzacie masky k ADP

01.09.2009

5. vyslobodzovacie náradie

01.09.2009

6. ručné svietidlo s nabíjaním vo vozidle

01.09.2009

7. osobné svietidlo s nabíjaním vo vozidle

01.09.2009

8. mobilný telefón

01.09.2009

9. rádiostanica telekomunikačnej siete SITNO

01.09.2009

10. nôž (nožnice) na vyslobodenie z bezpečnostných pásov

01.09.2009

11. zdravotnícky batoh

01.09.2009

12. ochranná prilba Gallet F2

01.09.2009

Príloha č. 2 k vyhláške č. 334/2009 Z. z.

01.09.2009

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

01.09.2009

A. Personálne zabezpečenie ambulancie Horskej záchrannej služby

01.09.2009

Zdravotnú starostlivosť v ambulancii Horskej záchrannej služby personálne zabezpečuje zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár7) s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.8)

01.09.2009

Ak je to potrebné, zásahová skupina konzultuje svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ním určeným lekárom alebo lekárom operačného strediska.

01.09.2009

B. Materiálno-technické vybavenie ambulancie Horskej záchrannej služby

01.09.2009

Materiálno-technickým vybavením ambulancie Horskej záchrannej služby je

01.09.2009

a) vybavenie na transport

01.09.2009

1. vákuový matrac (podľa potreby),

01.09.2009

2. transportná prikrývka,

01.09.2009

b) vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice

01.09.2009

1. súprava na znehybnenie zlomenín kostí,

01.09.2009

2. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice,

01.09.2009

3. krátka chrbticová doska (podľa potreby),

01.09.2009

c) vybavenie na starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie

01.09.2009

1. prenosné tlakové nádoby s kyslíkom s minimálnym množstvom 300 l (pri normálnom tlaku a teplote) s redukčným ventilom a prietokomerom s prietokom minimálne 2 l/min.,

01.09.2009

2. ručné kriesiace prístroje s ventilom na regulovaný pozitívny tlak na konci výdychu, s tvárovými maskami a vzduchovodmi pre všetky vekové skupiny,

01.09.2009

3. súprava na inhaláciu kyslíka pre všetky vekové skupiny,

01.09.2009

4. ručná odsávačka,

01.09.2009

d) vybavenie na starostlivosť o krvný obeh

01.09.2009

1. infúzne roztoky (krištaloidy, 40 % glukóza, koloidy),

01.09.2009

2. kanyly na vstup do žilového systému, striekačky, infúzne súpravy,

01.09.2009

3. adhezívny fixačný materiál,

01.09.2009

e) vybavenie na základnú diagnostiku

01.09.2009

1. tlakomer s manžetami pre rôzne vekové a hmotnostné kategórie pacientov,

01.09.2009

2. pulzový oxymeter,

01.09.2009

3. fonendoskop,

01.09.2009

4. teplomer,

01.09.2009

5. glukomer,

01.09.2009

f) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy

01.09.2009

automatický externý defibrilátor (poloautomatický defibrilátor),

01.09.2009

g) vybavenie liekmi

01.09.2009

1. analgetiká,

01.09.2009

2. tekutina na výplach očí,

01.09.2009

3. dezinfekčný roztok,

01.09.2009

h) vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrenie

01.09.2009

1. termofólia,

01.09.2009

2. súprava na ošetrenie rán a zastavenie krvácania (mechanické, absorpčné a iné),

01.09.2009

3. sterilné jednorazové rukavice,

01.09.2009

4. fólia pre zomretých (podľa potreby),

01.09.2009

5. preväzové nožnice,

01.09.2009

i) vybavenie inými pracovnými prostriedkami

01.09.2009

prenosný zdroj svetla.

Poznámky pod čiarou

01.09.2009

1) § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2009

2) § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 660/2005 Z. z.

01.09.2009

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

01.09.2009

4) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.).
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.

01.09.2009

5) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 211/2007 Z. z.

01.09.2009

6) Napríklad § 3 ods. 1 písm. c) až e), § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. a) a f) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.

01.09.2009

7) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z.

01.09.2009

8) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.).