Vyhláška č. 315/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Čiastka 112/2009
Platnosť od 30.07.2009
Účinnosť od 01.08.2009
01.08.2009

315

01.08.2009

VYHLÁŠKA

01.08.2009

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.08.2009

z 22. júla 2009

01.08.2009

o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom

01.08.2009

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 15 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.08.2009

§ 1

01.08.2009

Odmena sprostredkovateľovi

01.08.2009

Ak sa zmluvné strany nedohodnú so sprostredkovateľom o odmene za jeho činnosť podľa § 12 zákona, patrí mu odmena vo výške 232 eur za každý spor.

01.08.2009

§ 2

01.08.2009

Odmena rozhodcovi

01.08.2009

(1) Rozhodcovi za jeho činnosť v konaní podľa § 13 a 14 zákona patrí odmena vo výške 332 eur za každý spor; táto suma zahŕňa aj odmenu za nové rozhodnutie vydané v tom istom spore, ak krajský súd predchádzajúce rozhodnutie zrušil a v spore rozhoduje ten istý rozhodca.

01.08.2009

(2) Ak rozhoduje v spore po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia krajským súdom nový rozhodca, patrí mu odmena vo výške 232 eur.

01.08.2009

§ 3

01.08.2009

Výška nákladov konania

01.08.2009

(1) Rozhodcovi za jeho činnosť v konaní podľa § 13 a 14 zákona patrí okrem odmeny podľa § 2 aj úhrada nákladov konania vo výške 66 eur.

01.08.2009

(2) Cestovné náhrady rozhodcu sa určujú podľa osobitného predpisu.1)

01.08.2009

(3) Ak rozhoduje v spore po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia krajským súdom ten istý rozhodca, patria mu len cestovné náhrady podľa odseku 2; ak rozhoduje v spore nový rozhodca, patrí mu úhrada nákladov konania podľa odsekov 1 a 2.

01.08.2009

§ 4

01.08.2009

Spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

01.08.2009

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uhradí rozhodcovi náklady konania podľa § 2 a 3 do 30 dní odo dňa, keď sa dozvie o doručení rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám.


01.08.2009

§ 5

01.08.2009

Prechodné ustanovenie

01.08.2009

Pri určovaní výšky odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a určovaní výšky nákladov konania pred rozhodcom za konanie, ktoré sa začalo pred 1. augustom 2009 a ktoré nebolo ukončené do 1. augusta 2009, sa postupuje podľa tejto vyhlášky.

01.08.2009

§ 6

01.08.2009

Zrušovacie ustanovenie

01.08.2009

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 476/2000 Z. z.

01.08.2009

§ 7

01.08.2009

Účinnosť

01.08.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.


01.08.2009

Viera Tomanová v. r.

Poznámky pod čiarou

01.08.2009

1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.