Vyhláška č. 314/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 112/2009
Platnosť od 30.07.2009
Účinnosť od 01.09.2009
01.09.2009

314

01.09.2009

VYHLÁŠKA

01.09.2009

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.09.2009

z 15. júla 2009,

01.09.2009

ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.09.2009

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 písm. a) až d) zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2009

§ 1

01.09.2009

(1) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných do 4. júla 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne

01.09.2009

a) od 3 kg do 30 kg do 8 % z náplne za rok,

01.09.2009

b) od 30 kg do 300 kg do 6 % z náplne za rok,

01.09.2009

c) nad 300 kg do 4 % z náplne za rok.

01.09.2009

(2) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných v období po 4. júli 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne

01.09.2009

a) od 3 kg do 30 kg do 6 % z náplne za rok,

01.09.2009

b) od 30 kg do 300 kg do 4 % z náplne za rok,

01.09.2009

c) nad 300 kg do 2 % z náplne za rok.

01.09.2009

§ 2

01.09.2009

(1) Prevádzkovateľ oznamuje údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.

01.09.2009

(2) Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor oznamujú údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 2.

01.09.2009

(3) Odborne spôsobilá osoba oznamuje údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a zariadeniami na tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát podľa prílohy č. 3.

01.09.2009

(4) Štítok, ktorým odborne spôsobilá osoba označí výrobok alebo zariadenie po vykonaní kontroly na únik, obsahuje

01.09.2009

a) text „Kontrola úniku na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“,

01.09.2009

b) mesiac a rok vykonanej kontroly na únik,

01.09.2009

c) mesiac a rok nasledujúcej kontroly na únik,

01.09.2009

d) meno a priezvisko držiteľa osvedčenia o odborných znalostiach a číslo tohto osvedčenia,

01.09.2009

e) názov, kontaktné údaje a číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti servisnej organizácie.

01.09.2009

§ 3

01.09.2009

(1) Odborná znalosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje hodnotiaci orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „hodnotiaci orgán“). Skúšobná komisia má nepárny počet členov a tvorí ju predseda a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vedúci hodnotiaceho orgánu.

01.09.2009

(2) Po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby hodnotiaci orgán oznámi účastníkovi skúšky dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude účastník skúšky skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky. Overenie odbornej znalosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi možno vykonať aj hneď po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.

01.09.2009

(3) Účastník skúšky, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže následne vykonať praktickú a ústnu časť skúšky.

01.09.2009

(4) Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“, „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje hodnotiaci orgán zápisnicu.

01.09.2009

(5) Účastník skúšky, ktorý vykonal skúšku s hodnotením „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“, ju môže opakovať bez absolvovania teoretickej výučby a praktickej výučby najskôr v najbližšom termíne konania skúšky.

01.09.2009

(6) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, vydá certifikačný orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „certifikačný orgán“) osvedčenie o odbornej znalosti na príslušnú činnosť uvedenú v osobitnom predpise.1) Ak bola hodnotená skúška stupňom „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“, vydá certifikačný orgán účastníkovi skúšky osvedčenie o odbornej znalosti s obmedzeným rozsahom činností, ktoré je oprávnený vykonávať.

01.09.2009

§ 4

01.09.2009

Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise1) je uvedený v prílohe č. 4.


01.09.2009

§ 5

01.09.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


01.09.2009

Viliam Turský v. r.


01.09.2009

Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

01.09.2009

Oznamovanie údajov

01.09.2009

Prevádzkovatelia chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov za rok...............

01.09.2009

Vzor 01

01.09.2009

Príloha č. 2 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

01.09.2009

Oznamovanie údajov

01.09.2009

I. Výroba fluórovaných skleníkových plynov za rok ........

01.09.2009

Vzor 02

01.09.2009

Oznamovanie údajov

01.09.2009

II. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh fluórovaných skleníkových plynov

01.09.2009

Vzor 03

01.09.2009

Oznamovanie údajov

01.09.2009

III. Výroba, dovoz alebo vývoz výrobkov a zariadení

01.09.2009

Vzor 04

01.09.2009

Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

01.09.2009

Oznamovanie údajov

01.09.2009

Zhodnotenie, kontrola úniku, inštalácia, údržba alebo servis chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení alebo tepelných čerpadiel obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia, zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení

01.09.2009

Údaje sa oznamujú v tejto štruktúre:

01.09.2009

[Rok] – uvedie sa rok, za ktorý sa oznamujú príslušné údaje.

01.09.2009

[Servisná organizácia] – uvedú sa údaje v poradí: certifikačné číslo; obchodné meno; zodpovedný pracovník; ulica; PSČ; mesto; telefónne číslo; e-mailová adresa.

01.09.2009

[Technické prostriedky a vybavenie] – uvedie sa druh technických prostriedkov a vybavenia v zmysle prílohy č. 4 a množstvo v kusoch v poradí: počet kusov; názov.

01.09.2009

[Zamestnanci] – uvedú sa údaje v poradí: číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti; meno; priezvisko.

01.09.2009

[Nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi] – uvedú sa údaje o pohybe fluórovaného skleníkového plynu za príslušný rok v poradí: rok; označenie fluórovaného skleníkového plynu; nakúpené nové; nakúpené zhodnotené; predané nové; predané zhodnotené; doplnené nové; doplnené zhodnotené; zhodnotené – zákazník; regenerované; zničené.

01.09.2009

[Sklad] – uvedú sa údaje o skladových zásobách v poradí: rok; označenie fluórovaného skleníkového plynu; množstvo nového fluórovaného skleníkového plynu na sklade; množstvo fluórovaného skleníkového plynu zhodnoteného na sklade; únik – sklad.

01.09.2009

Príloha č. 4 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

01.09.2009

Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia na vykonávanie činností

01.09.2009

1. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami

01.09.2009

a) Odberové zariadenie

01.09.2009

b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva

01.09.2009

c) Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok

01.09.2009

d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo

01.09.2009

e) Manometrický mostík

01.09.2009

f) Digitálna váha

01.09.2009

g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

01.09.2009

2. Činnosti v súvislosti s mobilnými chladiacimi a klimatizačnými zariadeniami

01.09.2009

a) Odberové zariadenie

01.09.2009

b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva

01.09.2009

c) Zariadenie na aplikáciu ultrafialovej látky alebo elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok

01.09.2009

d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo

01.09.2009

e) Manometrický mostík

01.09.2009

f) Digitálna váha

01.09.2009

g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

01.09.2009

3. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi

01.09.2009

a) Odberové zariadenie

01.09.2009

b) Zberné nádoby na zhodnotenie hasiacich látok

01.09.2009

c) Detektor úniku látky

01.09.2009

d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

01.09.2009

4. Zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia

01.09.2009

a) Odberové zariadenie

01.09.2009

b) Zberné nádoby na zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov

01.09.2009

c) Detektor úniku

01.09.2009

d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti

01.09.2009

5. Zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov

01.09.2009

a) Zberné nádoby na zhodnotenie rozpúšťadiel

01.09.2009

b) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti

Poznámky pod čiarou

01.09.2009

1) Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).