Zákon č. 289/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2009
Platnosť od 16.07.2009
Účinnosť od 16.07.2009 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.
16.07.200917.04.2016

289

16.07.200917.04.2016

ZÁKON

16.07.200917.04.2016

z 30. júna 2009,

16.07.200917.04.2016

ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16.07.200917.04.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


16.07.200917.04.2016

Čl. I

16.07.200917.04.2016

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z. a zákona č. 213/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

16.07.200917.04.2016

1. V § 148 sa za slovo „dohodu“ vkladajú slová „okrem koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve“.

16.07.200917.04.2016

2. Za § 148 sa vkladá § 148a, ktorý vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 23a znie:

16.07.200917.04.2016

㤠148a

16.07.200917.04.2016

Návrh na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy

16.07.200917.04.2016

(1) Návrh na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy súdom môže podať úrad do 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Návrh na určenie neplatnosti dodatku ku koncesnej zmluve môže podať úrad do 30 dní odo dňa uverejnenia informácie o uzavretí dodatku ku koncesnej zmluve vo vestníku.

16.07.200917.04.2016

(2) Neplatnosti koncesnej zmluvy sa môže dovolávať pred súdom len uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie koncesie a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.23a) Neplatnosti dodatku ku koncesnej zmluve sa môže dovolávať pred súdom len uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie koncesie a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 30 dní odo dňa uverejnenia informácie o uzavretí dodatku ku koncesnej zmluve vo vestníku, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.23a) Ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.

16.07.200917.04.2016

(3) Návrh, ktorým sa osoby podľa odsekov 1 a 2 dovolávajú pred súdom neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve, musí byť doručený na súd v lehotách podľa odsekov 1 a 2, inak súd konanie zastaví.“.

16.07.200917.04.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

16.07.200917.04.2016

23a) Napríklad § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.“.

16.07.200917.04.2016

3. Za § 155b sa vkladá § 155c, ktorý vrátane nadpisu znie:

16.07.200917.04.2016

㤠155c

16.07.200917.04.2016

Prechodné ustanovenia účinné odo dňa účinnosti tohto zákona

16.07.200917.04.2016

Úrad sa neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve, ktoré boli uzatvorené v lehote jedného roka do účinnosti tohto zákona, môže dovolávať pred súdom len návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona. Iné oprávnené osoby sa neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve, ktoré boli uzatvorené v lehote jedného roka do účinnosti tohto zákona, môžu dovolávať pred súdom len návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.“.


16.07.200917.04.2016

Čl. II

16.07.200917.04.2016

Účinnosť

16.07.200917.04.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


16.07.200917.04.2016

Ivan Gašparovič v. r.

16.07.200917.04.2016

Pavol Paška v. r.

16.07.200917.04.2016

Robert Fico v. r.