Zákon č. 287/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2009
Platnosť od 16.07.2009
Účinnosť od 01.09.2009
01.09.2009

287

01.09.2009

ZÁKON

01.09.2009

z 19. júna 2009,

01.09.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

01.09.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2009

Čl. I

01.09.2009

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z. a zákona č. 454/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2009

1. V § 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.09.2009

f) navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa vykonávať činnosť, ktorá môže byť predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona,“.

01.09.2009

Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená g) až p).

01.09.2009

2. § 18 znie:

01.09.2009

㤠18

01.09.2009

(1) Predmetom posudzovania vplyvov sú navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8.

01.09.2009

(2) Zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 je predmetom povinného posudzovania vplyvov, ak v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu alebo prekročeniu prahovej hodnoty uvedenej v prílohe č. 8 časti A.

01.09.2009

(3) Zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 je predmetom zisťovacieho konania podľa § 29, ak v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu niektorej z hodnôt uvedených v prílohe č. 8 časti B.

01.09.2009

(4) Predmetom povinného posudzovania vplyvov je okrem zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 2 každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

01.09.2009

(5) Predmetom zisťovacieho konania je okrem zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 3 každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

01.09.2009

(6) Príslušný orgán vydá vyjadrenie podľa odsekov 4 a 5 do 15 dní od doručenia úplného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vypracovaného podľa prílohy č. 8a a do siedmich dní od vydania vyjadrenia zverejní vyjadrenie v komplexnom informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie.

01.09.2009

(7) Navrhovateľ je povinný doručiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedenej v odsekoch 4 a 5 v písomnej forme a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu pred začatím konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)

01.09.2009

(8) Príslušný orgán si môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré sú nevyhnutné na vydanie vyjadrenia podľa odsekov 4 a 5.

01.09.2009

(9) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa prílohy č. 8a, vráti príslušný orgán do siedmich dní od jeho doručenia navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

01.09.2009

(10) Ministerstvo v konaní podľa § 20 určí, či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v prílohe č. 8.

01.09.2009

(11) Ministerstvo v konaní podľa § 20 určí, či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nedosahuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8.

01.09.2009

(12) Navrhovateľ zamýšľajúci v území chránenom podľa osobitných predpisov20) vykonávať činnosť, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8, je povinný požiadať štátny orgán ochrany prírody a krajiny21) o odborné stanovisko, či sa táto činnosť považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Ak štátny orgán ochrany prírody a krajiny vydá odborné stanovisko, že sa táto činnosť považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov, tak táto činnosť podlieha posudzovaniu vplyvov podľa § 30 až 39.

01.09.2009

(13) Ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať ich posudzovanie vplyvov spoločne.“.

01.09.2009

3. V § 20 ods. 1 a 2 sa slová „§ 18 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10 a 11“.

01.09.2009

4. § 21 sa vypúšťa.

01.09.2009

5. V § 26 prvej vete sa slová „zúčastnenou osobou25)“ nahrádzajú slovami „účastníkom konania25)“ a vypúšťajú sa slová „pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva, že je účastníkom konania“.

01.09.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

01.09.2009

25) § 14 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.

01.09.2009

6. V § 26 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Také združenie sa na účely tohto zákona považuje za subjekt, ktorého právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.“.

01.09.2009

7. V § 27 prvej vete sa slová „zúčastnenej osoby pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva, že je účastníkom“ nahrádzajú slovom „účastníka“.

01.09.2009

8. V § 27 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Taká mimovládna organizácia sa považuje za subjekt, ktorého právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.“.

01.09.2009

9. § 27a sa vypúšťa.

01.09.2009

10. V § 29 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 3 a 5“.

01.09.2009

11. V § 30 ods. 1 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „v prípadoch, v ktorých sa uskutočnilo zisťovacie konanie, do 15 dní od vydania rozhodnutia podľa § 18 ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „do 15 dní od vydania vyjadrenia podľa § 18 ods. 4, odborného stanoviska podľa § 18 ods. 12 alebo vydania rozhodnutia podľa § 20 ods. 6“.

01.09.2009

12. V § 30 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 13“.

01.09.2009

13. V § 38 ods. 5 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

01.09.2009

14. § 38 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.09.2009

(6) Povoľujúci orgán bezodkladne sprístupní35a) verejnosti obsah rozhodnutia a podmienky v ňom uvedené, hlavné dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o účasti verejnosti a hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie závažných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.“.

01.09.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

01.09.2009

35a) § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 207/2008 Z. z.“.

01.09.2009

15. V § 41 sa vypúšťa odsek 4.

01.09.2009

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

01.09.2009

16. V § 54 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

01.09.2009

e) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 4,

01.09.2009

f) určuje, ktorý krajský úrad je príslušným orgánom na vydanie vyjadrenia podľa § 18 ods. 5, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých krajov,“.

01.09.2009

Doterajšie písmená e) až t) sa označujú ako písmená g) až v).

01.09.2009

17. V § 54 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 18 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10 a 11“.

01.09.2009

18. V § 54 ods. 2 písm. s) sa slová „§ 18 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 13“.

01.09.2009

19. V § 55 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

01.09.2009

d) zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 12,“.

01.09.2009

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).

01.09.2009

20. V § 55 písm. e) sa za slová „príslušným orgánom na“ vkladajú slová „vydanie vyjadrenia podľa § 18 ods. 5 a v prípade posudzovania vplyvov určí, ktorý obvodný úrad je príslušný orgán na“.

01.09.2009

21. V § 55 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

01.09.2009

h) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 5 v prípade podľa § 54 ods. 2 písm. f),“.

01.09.2009

Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená i) až m).

01.09.2009

22. V § 56 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

01.09.2009

e) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 5,“.

01.09.2009

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

01.09.2009

23. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2009

㤠65a

01.09.2009

Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

01.09.2009

Konania o povolení činnosti začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009.“.

01.09.2009

24. Za prílohu č. 8 sa vkladá príloha č. 8a, ktorá znie:

01.09.2009

„Príloha č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z.

01.09.2009

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

01.09.2009

I. Údaje o navrhovateľovi

01.09.2009

1. Názov (meno).

01.09.2009

2. Identifikačné číslo.

01.09.2009

3. Sídlo.

01.09.2009

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.

01.09.2009

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

01.09.2009

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti

01.09.2009

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti

01.09.2009

1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

01.09.2009

2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).

01.09.2009

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.

01.09.2009

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

01.09.2009

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

01.09.2009

6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí.

01.09.2009

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

01.09.2009

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

01.09.2009

Prílohy:

01.09.2009

1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia

01.09.2009

2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe

01.09.2009

3. Výpis z katastra nehnuteľností

01.09.2009

4. Odborné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 18 ods. 12

01.09.2009

5. Stanovisko príslušného orgánu územného plánovania, či zmena navrhovanej činnosti je v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentáciami platnými pre dané územie

01.09.2009

6. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:

01.09.2009

6. 1. Dátum spracovania

01.09.2009

6. 2. Meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu spracovateľa

01.09.2009

6. 3. Podpis spracovateľa

01.09.2009

6. 4. Podpis navrhovateľa

01.09.2009

Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.“.


01.09.2009

Čl. II

01.09.2009

Účinnosť

01.09.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


01.09.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2009

Pavol Paška v. r.

01.09.2009

Robert Fico v. r.