Zákon č. 285/2009 Z. z.Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 125/2016 Z. z., 241/2017 Z. z.)

Čiastka 100/2009
Platnosť od 16.07.2009
Účinnosť od 01.11.2017 do31.12.2018 (za 11 mesiacov)
01.09.2009

285

01.09.2009

ZÁKON

01.09.2009

z 19. júna 2009

01.09.2009

o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.09.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2009

Čl. I

01.09.2009

§ 1

01.09.2009

Predmet zákona

01.09.2009

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie1) a vdovám a vdovcom po týchto osobách (ďalej len „príspevok“).

01.09.2009

§ 2

01.09.2009

Oprávnená osoba

01.09.2009

(1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca

01.09.2009

a) starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo vdovský dôchodok podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo vdovský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) a ktorej bol tento dôchodok upravený z dôvodu, že je účastníkom národného boja za oslobodenie,

01.09.2009

b) vdovský dôchodok podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo vdovský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ktorého suma bola určená s prihliadnutím na odbojovú činnosť manžela.

01.09.2009

(2) Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca

01.09.2009

a) starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok priznaný podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok priznaný podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) a ktorá je účastníkom národného boja za oslobodenie,

01.09.2009

b) vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok priznaný podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok priznaný podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) a ktorá je vdovou alebo vdovcom po účastníkovi národného boja za oslobodenie.

01.09.2009

§ 3

01.09.2009

Nárok na príspevok a konanie o priznaní príspevku

01.09.2009

(1) Nárok na príspevok vzniká odo dňa výplatného termínu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok“) splatného po dni účinnosti tohto zákona alebo odo dňa priznania dôchodku, ak je dôchodok priznaný po dni účinnosti tohto zákona.

01.09.2009

(2) O priznaní príspevku rozhodne Sociálna poisťovňa alebo útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „platiteľ dôchodku“).

01.09.2009

(3) Na zmenu nároku na príspevok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príspevku, zánik nároku na príspevok, zánik nároku na jeho výplatu, premlčanie nároku na výplatu príspevku, poukazovanie príspevku a na prechod nároku na príspevok sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení,2) ak príspevok priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa alebo osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak príspevok priznáva a vypláca ďalší platiteľ dôchodku.

01.07.2016

(4) Na konanie o priznaní príspevku podľa tohto zákona, ak nie je v odsekoch 5 a 6 ustanovené inak sa vzťahuje všeobecný predpis o sociálnom poistení,2) ak príspevok priznáva Sociálna poisťovňa alebo osobitný predpis upravujúci sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak príspevok priznáva ďalší platiteľ dôchodku.

01.09.2009

(5) Konanie o priznaní príspevku oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 2 sa začína na základe písomnej žiadosti. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom platiteľom dôchodku.

01.09.2009

(6) Platiteľ dôchodku rozhodne o priznaní príspevku najneskôr do 31. decembra 2009 a v prípadoch podľa odseku 5 najneskôr do 120 dní od začatia konania.

01.09.2009

§ 4

01.09.2009

Suma príspevku a poskytovanie príspevku

01.11.2017

(1) Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) patrí príspevok v sume 70 eur mesačne.

01.09.200931.12.2018

(2) Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) patrí príspevok v sume 10 eur mesačne.

01.09.2009

(3) Príspevok patrí k sume dôchodku vyplácanej ku dňu priznania príspevku a zlučuje sa s dôchodkom, ku ktorému patrí; na sumu príspevku sa na účely určenia sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku a na účely zvýšenia dôchodku podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) a osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov3) neprihliada.

01.09.2009

(4) Pri súbehu nároku na výplatu príspevku podľa odsekov 1 a 2 má oprávnená osoba nárok na výplatu len jedného príspevku, a to vyššieho.

01.09.2009

(5) Ak dôchodok oprávnenej osobe vypláca súčasne Sociálna poisťovňa a ďalší platiteľ dôchodku má oprávnená osoba nárok na výplatu len jedného príspevku; príspevok sa vyplatí k dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa.

01.09.2009

§ 5

01.09.2009

Financovanie

01.09.2009

Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na príspevok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou poskytuje štát na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

01.11.2017

§ 5a

01.11.2017

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017

01.11.2017

(1) Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) patrí do 31. decembra 2018 príspevok v sume 20 eur mesačne.

01.11.2017

(2) Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa odseku 1 najneskôr do 31. januára 2018.

01.11.2017

(3) Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 1 najneskôr do 31. januára 2018.


01.09.2009

Čl. II

01.09.2009

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 82/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2009

1. Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:

01.09.2009

㤠81a

01.09.2009

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca, priznáva, vypláca, zastavuje a odníma aj príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa osobitného predpisu.35aa)“.

01.09.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

01.09.2009

35aa) Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.09.2009

2. V § 94 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

01.09.2009

10. príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu35aa) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou,“.

01.09.2009

Čl. III

01.09.2009

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 200/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2009

1. V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:

01.09.2009

13. o priznaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa osobitného predpisu,93a)“.

01.09.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

01.09.2009

93a) Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.09.2009

2. V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

01.09.2009

n) príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu93a) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou.“.

01.09.2009

3. V § 285 odsek 2 znie:

01.09.2009

(2) Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dávky a výdavkov spojených s ich výplatou uvedené v odseku 1 písm. a) až m) sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva a v odseku 1 písm. n) sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.“.

01.09.2009

Čl. IV

01.09.2009

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2009

1. V § 1 sa slovo „usmrtenom“ nahrádza slovom „zomretom“ a za slovo „trestu“ sa vkladá čiarka a slová „počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác“.

01.09.2009

2. V § 2 odsek 3 znie:

01.09.2009

(3) Za oprávnenú osobu sa považuje aj pozostalá vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu, zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác, a ktorá v čase jeho smrti bola s ním v manželskom zväzku alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dňu podania žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzňovi uvedený v § 2 ods. 2 alebo starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.“.

01.09.2009

3. V § 3 ods. 4 sa slovo „usmrtený“ nahrádza slovom „zomretý“.

01.09.2009

4. Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2009

㤠6

01.09.2009

Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

01.09.2009

Ak si oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 uplatnila nárok na príplatok na základe písomnej žiadosti pred 1. septembrom 2009, nárok na výplatu príplatku vznikne odo dňa podania žiadosti o tento príplatok, najskôr však od 1. januára 2009.“.


01.09.2009

Čl. V

01.09.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


01.09.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2009

Pavol Paška v. r.

01.09.2009

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.09.2009

1) Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.

01.09.2009

2) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

01.09.2009

3) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.