Zákon č. 279/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2009
Platnosť od 10.07.2009 do31.12.2012
Účinnosť od 01.09.2009 do31.12.2012
Zrušený 372/2012 Z. z.

OBSAH

01.09.200931.12.2012

279

01.09.200931.12.2012

ZÁKON

01.09.200931.12.2012

z 19. júna 2009,

01.09.200931.12.2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov

01.09.200931.12.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.200931.12.2012

Čl. I

01.09.200931.12.2012

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 240/2006 Z. z., zákona č. 463/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 667/2007 Z. z. a zákona č. 601/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.200931.12.2012

1. V § 6f ods. 3 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur“.

01.09.200931.12.2012

2. V § 7 ods. 1 sa za slovami „krízovou situáciou3)“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a mimoriadnou situáciou5gb)“.

01.09.200931.12.2012

3. V § 7d sa vypúšťa odsek 10.

01.09.200931.12.2012

4. V § 8 odsek 2 znie:

01.09.200931.12.2012

(2) Správa rezerv zriaďuje v Štátnej pokladnici na financovanie obmien, zámen, tvorby, dopĺňania a pôžičiek štátnych hmotných rezerv bežné účty. Príjmom bežných účtov sú tržby za predaj štátnych hmotných rezerv pri realizácii ich obmien, zámen, pôžičiek a prepadnutých zábezpek z pôžičiek, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.

01.09.200931.12.2012

5. V § 8 ods. 3 prvej vete sa za slovo „zámen“ vkladá čiarka a slová „tvorby, dopĺňaní“.

01.09.200931.12.2012

6. V § 8 ods. 8 sa za slovo „predajom“ vkladá slovo „štátnych“.

01.09.200931.12.2012

7. V § 9 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „č. 5 tohto zákona“.

01.09.200931.12.2012

8. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

01.09.200931.12.2012

9. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331 eur do 33 193 eur“.


01.09.200931.12.2012

Čl. II

01.09.200931.12.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


01.09.200931.12.2012

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.200931.12.2012

Pavol Paška v. r.

01.09.200931.12.2012

Robert Fico v. r.