Zákon č. 266/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/2009
Platnosť od 01.07.2009
Účinnosť od 07.07.2009
07.07.2009

266

07.07.2009

ZÁKON

07.07.2009

z 24. júna 2009,

07.07.2009

ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

07.07.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


07.07.2009

Čl. I

07.07.2009

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva sa dopĺňa takto:

07.07.2009

V § 18 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

07.07.2009

(9) Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom aj pred rozhodnutím Európskej komisie o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci;50a) ustanovenie odseku 7 tým nie je dotknuté.“.

07.07.2009

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

07.07.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

07.07.2009

50a) Čl. 78 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení.“.

07.07.2009

Čl. II

07.07.2009

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z. a zákona č. 108/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

07.07.2009

1. V § 60 ods. 1 sa slová „do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku“ nahrádzajú slovami „do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku“.

07.07.2009

2. V § 60 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „zriadenie“ nahrádza slovom „úhradu“.

07.07.2009

3. V § 60 ods. 2 písmeno f) znie:

07.07.2009

f) náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím; tieto náklady sa neuhrádzajú, ak bol zamestnávateľovi na tento účel poskytnutý príspevok podľa § 56 alebo § 56a,“.

07.07.2009

4. V § 60 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

07.07.2009

f) náklady na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím,“.

07.07.2009

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

07.07.2009

5. V § 60 odsek 7 znie:

07.07.2009

(7) Príspevok poskytuje príslušný úrad na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odsekov 2 až 5 za príslušný štvrťrok najviac vo výške 25 % zo súm ustanovených v odseku 6, a to do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa príspevok žiada.“.

07.07.2009

6. § 60 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

07.07.2009

(8) Splnenie povinností podľa § 70 ods. 7 právnická osoba alebo fyzická osoba preukazuje úradu raz ročne spolu s prvou písomnou žiadosťou o poskytnutie príspevku podanou v príslušnom kalendárnom roku. Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná oznámiť úradu najneskôr do 30 kalendárnych dní každú zmenu skutočností uvedených v § 70 ods. 7.“.

07.07.2009

7. V § 70 ods. 7 úvodná veta znie:

07.07.2009

„Ak tento zákon neustanovuje inak, právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, a ktorí požiadali o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, sú povinní ku dňu podania žiadosti preukázať“.

07.07.2009

8. Za § 72h sa vkladá § 72i, ktorý vrátane nadpisu znie:

07.07.2009

㤠72i

07.07.2009

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 7. júlu 2009

07.07.2009

(1) Za obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov poskytne právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do 31. júla 2009. Príspevok najviac vo výške 50 % zo súm ustanovených v § 60 ods. 6 na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa § 60 ods. 2 až 5 za obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 poskytne príslušný úrad do 31. augusta 2009.

07.07.2009

(2) Za obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov poskytne právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do 31. októbra 2009. Príspevok najviac vo výške 25 % zo súm ustanovených v § 60 ods. 6 na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa § 60 ods. 2 až 5 za obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 poskytne príslušný úrad do 30. novembra 2009.“.


07.07.2009

Čl. III

07.07.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 7. júla 2009.


07.07.2009

Ivan Gašparovič v. r.

07.07.2009

Pavol Paška v. r.

07.07.2009

Robert Fico v. r.