Vyhláška č. 246/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. r2/c29/2010 Z. z., 180/2012 Z. z., 96/2016 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 87/2009
Platnosť od 26.06.2009
Účinnosť od 01.03.2016
01.07.2009

246

01.07.2009

VYHLÁŠKA

01.07.2009

Národnej banky Slovenska

01.07.2009

zo 16. júna 2009

01.07.2009

o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov

01.07.2009

Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., podľa § 33 ods. 6 a § 53e ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:


01.07.2009

Čl. III

01.07.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.


01.07.2009

Ivan Šramko v. r.


01.07.2009

Príloha č. 1 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie hodnoty alikvotného úrokového výnosu

01.07.2009

Alikvotný úrokový výnos sa vypočíta podľa vzorca:

01.07.2009

AÚV = C.N.cont(t),

01.07.2009

kde

01.07.2009

AÚV – alikvotný úrokový výnos ku dňu ocenenia,

01.07.2009

C – kupónová sadzba pre aktuálne kupónové obdobie,

01.07.2009

N – menovitá hodnota finančného nástroja,

01.07.2009

t – počet dní od poslednej výplaty kupónu alebo počet dní od začiatku prvého kupónového obdobia,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

01.07.2009

Príloha č. 2 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie hodnoty peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte

01.07.2009

Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte sa vypočíta podľa vzorca:

01.07.2009

Vzorec 01,

01.07.2009

kde

01.07.2009

Ci – peňažný tok v čase ti,

01.07.2009

ri – úroková sadzba, ktorou sa príslušný peňažný tok úročí,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie dohodnutej v podmienkach vkladu,

01.07.2009

d – daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v percentuálnom vyjadrení.

01.07.2009

Príloha č. 3 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny dlhového cenného papiera

01.07.2009

(1) Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:

01.07.2009

Vzorec 02,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

01.07.2009

ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

01.07.2009

s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

01.07.2009

N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

01.07.2009

Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového trhu, budúce kupónové sadzby sa určia zo vzorca uvedeného v prílohe č. 6 ods. 3 použitím forwardovej sadzby medzibankového trhu odvodenej z výnosovej krivky medzibankového trhu; ak nie je možné použiť výnosovú krivku medzibankového trhu, na odvodenie budúcich kupónových sadzieb sa použije swapová úroková krivka,

01.07.2009

ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

01.07.2009

i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

01.07.2009

n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

01.07.2009

tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného papiera.

01.07.2009

(2) Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:

01.07.2009

Vzorec 03,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,

01.07.2009

ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

01.07.2009

s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,

01.07.2009

N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,

01.07.2009

Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového trhu, budúce kupónové sadzby sa určia zo vzorca uvedeného v prílohe č. 6 ods. 3 použitím forwardovej sadzby medzibankového trhu odvodenej z výnosovej krivky medzibankového trhu; ak nie je možné použiť výnosovú krivku medzibankového trhu, na odvodenie budúcich kupónových sadzieb sa použije swapová úroková krivka,

01.07.2009

ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,

01.07.2009

i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,

01.07.2009

n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,

01.07.2009

tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného papiera.

01.07.2009

Príloha č. 4 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny nástroja peňažného trhu

01.07.2009

(1) Teoretická cena pokladničnej poukážky sa vypočíta postupom:

01.07.2009

Vzorec 04,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena pokladničnej poukážky,

01.07.2009

N – menovitá hodnota pokladničnej poukážky,

01.07.2009

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

01.07.2009

t – počet dní do splatnosti pokladničnej poukážky,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

01.07.2009

(2) Teoretická cena vkladového listu sa vypočíta postupom:

01.07.2009

a) teoretická cena vkladového listu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane:

01.07.2009

Vzorec 05,

01.07.2009

b) teoretická cena vkladového listu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok:

01.07.2009

Vzorec 06,

01.07.2009

kde

01.07.2009

N – nominálna hodnota vkladového listu,

01.07.2009

rvl – ročná úroková sadzba vkladového listu platná pre aktuálne obdobie v percentuálnom vyjadrení,

01.07.2009

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

01.07.2009

t – celková doba splatnosti vkladového listu v dňoch,

01.07.2009

t* – doba do splatnosti vkladového listu v dňoch ku dňu ocenenia,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.

01.07.2009

Príloha č. 5 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny forwardu

01.07.2009

(1) Teoretická cena forwardu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:

01.07.2009

P = Ppoh – Pzav,

01.07.2009

Vzorec 07,

01.07.2009

Vzorec 08,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena forwardu,

01.07.2009

Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

01.07.2009

Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

01.07.2009

Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

01.07.2009

Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

01.07.2009

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

01.07.2009

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

(2) Teoretická cena forwardu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:

01.07.2009

P = Ppoh – Pzav,

01.07.2009

kde

01.07.2009

Vzorec 09,

01.07.2009

Vzorec 10,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena forwardu,

01.07.2009

Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,

01.07.2009

Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,

01.07.2009

Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,

01.07.2009

Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,

01.07.2009

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

01.07.2009

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

Príloha č. 6 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny FRA obchodu

01.07.2009

(1) Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v

01.07.2009

a) deň t2,

01.07.2009

Ppoh = N(1+rfra.con(tfra)) a Fzav = N(1+rdeal.con(tfra)), ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa, alebo
Fpoh = N(1+rdeal.con(tfra)) a Fzav = N(1+rfra.con(tfra)), ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

01.07.2009

b) deň t1,

01.07.2009

Vzorec 11, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa, alebo

01.07.2009

Vzorec 12 a Fzav = N, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

01.07.2009

kde

01.07.2009

N – dohodnutá istina,

01.07.2009

rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

01.07.2009

rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

01.07.2009

tfra = t2 – t1 = – perióda FRA obchodu v dňoch,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

(2) Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v

01.07.2009

a) deň t2,

01.07.2009

Vzorec 13 a Vzorec 14, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa,

01.07.2009

Vzorec 15 a Vzorec 16, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

01.07.2009

b) deň t1,

01.07.2009

Vzorec 17, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa,

01.07.2009

Vzorec 18 a Fzav = N, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,

01.07.2009

kde

01.07.2009

N – dohodnutá istina,

01.07.2009

rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,

01.07.2009

rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,

01.07.2009

tfra = t2 – t1 – perióda FRA obchodu v dňoch,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

(3) Ak forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2 nie je dostupná, určí sa podľa vzorca:

01.07.2009

Vzorec 19,

01.07.2009

kde

01.07.2009

rfra – forwardová úroková miera na obdobie (t2– t1) platná od t1,

01.07.2009

r1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

01.07.2009

r2 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

Príloha č. 7 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny FX forwardu

01.07.2009

(1) Teoretická cena FX forwardu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom:

01.07.2009

Fpoh = Npoh . FRpoh a

01.07.2009

Fzav = Nzav . FRzav ,

01.07.2009

kde

01.07.2009

Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,

01.07.2009

Nzav – dohodnutý objem predanej meny,

01.07.2009

FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu realizácie obchodu,

01.07.2009

FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu realizácie obchodu.

01.07.2009

(2) Ak forwardový kurz cudzej meny k domácej mene alebo inej určenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje, nie je dostupný, vypočíta sa postupom:

01.07.2009

a) pre FX forwardy so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane:

01.07.2009

Vzorec 20, Vzorec 21,

01.07.2009

b) pre FX forwardy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok:

01.07.2009

Vzorec 22, Vzorec 23,

01.07.2009

kde

01.07.2009

FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje,

01.07.2009

FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje,

01.07.2009

SRpoh – spotový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu ocenenia,

01.07.2009

SRzav – spotový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu ocenenia,

01.07.2009

r – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

01.07.2009

rpoh – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

01.07.2009

rzav – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

Príloha č. 8 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier

01.07.2009

(1) Teoretická cena forwardu na dlhový cenný papier a na kapitálový cenný papier sa vypočíta spôsobom:

01.07.2009

P = Ppoh – Pzav,

01.07.2009

kde

01.07.2009

Ppoh – súčasná hodnota pohľadávok z forwardu,

01.07.2009

Pzav – súčasná hodnota záväzkov z forwardu.

01.07.2009

(2) Súčasná hodnota pohľadávok a záväzkov z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom, ak ide o

01.07.2009

a) nákup predmetu forwardu, Ppoh = So a Vzorec 24,

01.07.2009

b) predaj predmetu forwardu, Vzorec 25, Pzav = So ,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena forwardu,

01.07.2009

S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4,

01.07.2009

Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

01.07.2009

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

01.07.2009

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

(3) Súčasná hodnota pohľadávky a záväzku z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom, ak ide o

01.07.2009

a) nákup predmetu forwardu, Ppoh = So a Vzorec 26,

01.07.2009

b) predaj predmetu forwardu, Vzorec 27 a Pzav = So,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena forwardu,

01.07.2009

S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4,

01.07.2009

Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,

01.07.2009

t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,

01.07.2009

r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

Príloha č. 9 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny swapu

01.07.2009

(1) Teoretická cena swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta spôsobom:

01.07.2009

P = Ppoh – Pzav,

01.07.2009

kde

01.07.2009

Vzorec 28,

01.07.2009

Vzorec 29.

01.07.2009

(2) Teoretická cena swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta spôsobom:

01.07.2009

P = Ppoh – Pzav,

01.07.2009

kde

01.07.2009

Vzorec 30,

01.07.2009

Vzorec 31,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena swapu,

01.07.2009

Ppoh – hodnota oddiskontovaných pohľadávok zo swapu,

01.07.2009

Pzav – hodnota oddiskontovaných záväzkov zo swapu,

01.07.2009

Ppoh,i – forwardová cena pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

Pzav,i – forwardová cena záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

ti – zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,

01.07.2009

ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

01.07.2009

i – index budúcej platby swapu,

01.07.2009

m – počet budúcich platieb swapu,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

Príloha č. 10 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny IRS swapu

01.07.2009

(1) Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

01.07.2009

Fpoh,i = N.rswap,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rdeal,i . con(tswap,i), ak ide o nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby,

01.07.2009

Fpoh,i = N.rdeal,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rswap,i . con(tswap,i), ak ide o predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby,

01.07.2009

kde

01.07.2009

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

01.07.2009

rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

01.07.2009

rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

01.07.2009

tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

(2) Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

01.07.2009

Vzorec 32 a Vzorec 33, ak ide o nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby,

01.07.2009

Vzorec 34 a Vzorec 35, ak ide o predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby,

01.07.2009

kde

01.07.2009

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

01.07.2009

rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,

01.07.2009

rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,

01.07.2009

tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

(3) Ak swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje, nie je dostupná, vypočíta sa podľa vzorca:

01.07.2009

Vzorec 36,

01.07.2009

kde

01.07.2009

ti – dĺžka obdobia do i-tej platby swapu v dňoch,

01.07.2009

ti-1 – dĺžka obdobia do i – 1-ej platby swapu v dňoch,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,

01.07.2009

ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

01.07.2009

ri-1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti-1.

01.07.2009

Príloha č. 11 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny FX swapu

01.07.2009

(1) Teoretická cena FX swapu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:

01.07.2009

Fpoh = Npoh . FRpoh,

01.07.2009

Fzav = Nzav . FRzav,

01.07.2009

kde

01.07.2009

Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,

01.07.2009

Nzav – dohodnutý objem predanej meny,

01.07.2009

FRpoh,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

FRzav,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k predanej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje.

01.07.2009

(2) Ak forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej alebo predanej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, nie je dostupný, určí sa postupom, ak ide o

01.07.2009

a) FX swap so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane,

01.07.2009

Vzorec 37, Vzorec 38,

01.07.2009

b) FX swap so splatnosťou dlhšou ako jeden rok,

01.07.2009

Vzorec 39, Vzorec 40,

01.07.2009

kde

01.07.2009

SRpoh – spotový kurz nakúpenej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

SRzav – spotový kurz predanej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

ri – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

01.07.2009

rpoh,i – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

01.07.2009

rzav,i – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

Príloha č. 12 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny bázického swapu

01.07.2009

(1) Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom:

01.07.2009

Fpoh,i = N.rpoh,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rzav,i . con(tswap,i),

01.07.2009

kde

01.07.2009

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

01.07.2009

rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

(2) Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom:

01.07.2009

Vzorec 41 a Vzorec 42,

01.07.2009

kde

01.07.2009

N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),

01.07.2009

rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.

01.07.2009

Príloha č. 13 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny krížového menovo-úrokového swapu

01.07.2009

(1) Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:

01.07.2009

Vzorec 43,

01.07.2009

Vzorec 44.

01.07.2009

(2) Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:

01.07.2009

Vzorec 45,

01.07.2009

Vzorec 46,

01.07.2009

kde

01.07.2009

Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,

01.07.2009

Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,

01.07.2009

t1 – začiatok krížového menovo-úrokového swapu,

01.07.2009

t2 – koniec krížového menovo-úrokového swapu,

01.07.2009

tj – zostatková splatnosť j-tej úrokovej platby swapu,

01.07.2009

con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,

01.07.2009

rd,1 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,

01.07.2009

rd,2 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,

01.07.2009

rd,j – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie tj,

01.07.2009

Npoh – objem nakúpenej meny, ktorý sa nakúpi v čase t1 a spätne sa predá v čase t2,

01.07.2009

Nzav – objem predanej meny, ktorý sa predá v čase t1 a spätne sa odkúpi v čase t2,

01.07.2009

FRpoh.i – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

FRzav,i – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

rpoh,j – swapová úroková miera pohľadávky j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,

01.07.2009

rzav,j – swapová úroková miera záväzku j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje.

01.07.2009

Príloha č. 14 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie teoretickej ceny európskej opcie

01.07.2009

(1) Teoretická cena európskej call opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom:

01.07.2009

Vzorec 47, pričom

01.07.2009

Vzorec 48,

01.07.2009

Vzorec 49,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena európskej call opcie,

01.07.2009

S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

01.07.2009

E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,

01.07.2009

t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

01.07.2009

b – báza počtu dní v roku,

01.07.2009

σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

01.07.2009

r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

01.07.2009

N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1.

01.07.2009

(2) Teoretická cena európskej put opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom:

01.07.2009

Vzorec 50, pričom

01.07.2009

Vzorec 51,

01.07.2009

Vzorec 52,

01.07.2009

kde

01.07.2009

P – teoretická cena európskej call opcie,

01.07.2009

S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,

01.07.2009

E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,

01.07.2009

t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,

01.07.2009

b – báza počtu dní v roku,

01.07.2009

σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

01.07.2009

r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,

01.07.2009

N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1.

01.07.2009

(3) Ak spojitý úrokový výnos nie je dostupný, vypočíta sa postupom:

01.07.2009

r = ln(1 + rd),

01.07.2009

kde

01.07.2009

rd – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t.

01.07.2009

(4) Ak historická volatilita príslušného kapitálového cenného papiera nie je dostupná, vypočíta sa postupom:

01.07.2009

Vzorec 53,

01.07.2009

pričom

01.07.2009

Vzorec 54,

01.07.2009

Vzorec 55,

01.07.2009

Vzorec 56,

01.07.2009

kde

01.07.2009

σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,

01.07.2009

σd – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v dňoch,

01.07.2009

Si – cena príslušného kapitálového cenného papiera v deň i,

01.07.2009

n – počet obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera; počet dní, za ktoré je počítaná historická volatilita kapitálového cenného papiera,

01.07.2009

i=1, 2, 3... – index obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera.

01.07.2009

Príloha č. 15 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie požadovaného úrokového výnosu peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja

01.07.2009

(1) Požadovaný úrokový výnos peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja (ďalej len „požadovaný úrokový výnos“) sa určuje metódou lineárnej interpolácie z výnosovej krivky dlhopisu s nulovým kupónom, a to podľa vzorca:

01.07.2009

Vzorec 57,

01.07.2009

kde

01.07.2009

r – požadovaný úrokový výnos,

01.07.2009

t – doba splatnosti peňažného toku z finančného nástroja,

01.07.2009

t+ – najbližšia dlhšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

01.07.2009

t– – najbližšia kratšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

01.07.2009

r+ – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej dlhšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,

01.07.2009

r– – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej kratšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom.

01.07.2009

(2) Ak nie je uvedené inak, všetky úrokové sadzby sú v percentuálnom vyjadrení v ročnej miere.

01.07.2009

(3) Výnosová krivka dlhopisu s nulovým kupónom sa zostaví bootstrappingom, ak ide o finančné nástroje so splatnosťou

01.07.2009

a) kratšou ako jeden rok vrátane, z úrokových sadzieb medzibankového trhu, a to pre menu, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný,

01.07.2009

b) dlhšou ako jeden rok, zo swapových úrokových sadzieb medzibankového trhu v mene, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný.

01.07.2009

Príloha č. 16 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.

01.07.2009

Určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera

01.07.2009

(1) Prémia za riziko dlhového cenného papiera predstavuje kladnú alebo zápornú prirážku k požadovanému úrokovému výnosu alebo výnosu do splatnosti príslušného dlhového cenného papiera určenému podľa prílohy č. 15. Súčet týchto hodnôt predstavuje celkový požadovaný úrokový výnos alebo celkový výnos do splatnosti.

01.07.2009

(2) Ak k dlhovému cennému papieru výška prirážky nie je dostupná, na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera sa použije priemerná prirážka dlhového cenného papiera toho istého emitenta v tej istej mene s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti (ďalej len „porovnateľný dlhový cenný papier“).

01.07.2009

(3) Prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí ako aritmetický priemer prémií za riziko porovnateľných dlhových cenných papierov. Prémie za riziko porovnateľných dlhových cenných papierov sa určia z cien porovnateľných dlhových cenných papierov určených podľa § 4 ods. 1, ak ide o porovnateľný dlhový cenný papier so splatnosťou

01.07.2009

a) kratšou ako jeden rok vrátane, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 1,

01.07.2009

b) dlhšou ako jeden rok, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 2.

01.07.2009

(4) Ak neexistuje porovnateľný dlhový cenný papier alebo nie je dostupná jeho cena podľa § 4 ods. 1 nie staršia ako desať obchodných dní, prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí ako aritmetický priemer prémií za riziko dlhových cenných papierov materskej spoločnosti emitenta príslušného dlhového cenného papiera s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti. Na výpočet prémií za riziko platí v uvedenom prípade postup podľa odseku 3 rovnako.

01.07.2009

(5) Ak na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera nie je možné postupovať podľa odsekov 1 až 4, prémiu za riziko dlhového cenného papiera určí správca po dohode s depozitárom fondu vzhľadom na kreditnú kvalitu emitenta, výšku a charakter prípadnej záruky a kreditnú kvalitu ručiteľa, rizikové marže dlhových cenných papierov rovnakého emitenta alebo materskej spoločnosti v iných menách s prihliadnutím na rozdielne úrokové sadzby, aktuálne CDS spready, dĺžku splatnosti dlhového cenného papiera a menu, v ktorej je dlhový cenný papier denominovaný.

01.07.2009

(6) Ak má dlhový cenný papier, pre ktorý sa určuje riziková prirážka, odlišné podmienky výplaty výnosov alebo istiny ako existujúce porovnateľné dlhové cenné papiere, použije sa postup podľa odseku 5 primerane.

Poznámky pod čiarou

01.07.2009

1) § 47 zákona č. 43/2004 Z. z.o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

2) § 22 zákona č. 650/2004 Z. z.o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

3) § 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
§ 53 ods. 1 písm. c) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

01.07.2009

4) § 81 ods. 1 písm. d) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
§ 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

01.07.2009

5) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch).

01.07.2009

6) § 20 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

7) § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

01.07.2009

8) § 81 ods. 1 písm. f) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
§ 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

01.07.2009

9) § 81 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
§ 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

01.07.2009

10) § 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

01.07.2009

11) § 3 ods. 4 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

12) § 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

01.07.2009

13) § 90 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

01.07.2009

14) § 6 ods. 16 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

15) § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
§ 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

01.07.2009

16) § 35 zákona č. 594/2003 Z. z.

01.07.2009

17) § 95 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z.

01.07.2009

18) § 43 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

19) § 73a zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

20) § 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
§ 53 ods. 1 písm. f) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

01.07.2009

21) § 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

01.07.2009

22) § 20 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

23) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

24) § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

25) Čl. 12 ods. 12.1. Protokolu a Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).

01.07.2009

26) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

27) § 80 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.

01.07.2009

28) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.