Nariadenie vlády č. 226/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín

Čiastka 81/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

226

01.01.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2010

Slovenskej republiky

01.01.2010

zo 6. mája 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín

01.01.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín sa mení takto:

01.01.2010

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

01.01.2010

2. V § 1 ods. 2 sa odkaz 2 nad slovom „štátmi“ vypúšťa a za slovo „štátmi“ sa vkladajú slová „Európskej únie (ďalej len „členský štát“)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

01.01.2010

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 3, 5 až 10 znejú:

01.01.2010

1) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.01.2010

3) § 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

5) § 6 ods. 2 písm. j) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

6) § 8 ods. 3 písm. h) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

7) § 6 ods. 2 písm. l) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

8) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

9) § 41 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

10) § 41 ods. 14 a 15 zákona č. 39/2007 Z. z.“.

01.01.2010

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa slová „§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín“ nahrádzajú slovami „§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev“.

01.01.2010

5. V § 4 odsek 4 sa vypúšťa.

01.01.2010

6. § 8 znie:

01.01.2010

㤠8

01.01.2010

Dovoz spermy pochádzajúcej z tretej krajiny možno povoliť12) len vtedy, ak je odoslaná z inseminačnej stanice, ktorá sa nachádza v tretej krajine zapísanej do zoznamu uvedeného v § 7 a za ktorú sa príslušný orgán dotknutej tretej krajiny môže zaručiť, že

01.01.2010

a) spĺňa podmienky

01.01.2010

1. na schválenie inseminačných staníc pre odber spermy uvedené v prílohe č. 2 časti 1,

01.01.2010

2. týkajúce sa dozoru v inseminačnej stanici pre odber spermy uvedené v prílohe č. 2 časti 2,

01.01.2010

b) spermu úradne schválil na účely vývozu do Európskych spoločenstiev,

01.01.2010

c) sperma je pod dohľadom úradného veterinárneho lekára inseminačnej stanice,

01.01.2010

d) najmenej dvakrát do roka je sperma predmetom inšpekcie úradného veterinárneho lekára tretej krajiny.“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

01.01.2010

12) § 21 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 39).“.

01.01.2010

7. V § 10 odsek 2 sa vypúšťa.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

01.01.2010

8. § 15 odsek 2 znie:

01.01.2010

(2) Organizácia kontrol a opatrenia na ne nadväzujúce, ako aj bezpečnostné opatrenia sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.16)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

01.01.2010

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.“.

01.01.2010

9. V § 16 odsek 3 sa vypúšťa.

01.01.2010

10. Príloha č. 1 znie:

01.01.2010

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.

01.01.2010

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.01.2010

1. Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 10) v znení

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 1999/608/ES z 10. septembra 1999, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady 90/429/EHS, ktorá stanovuje požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pre obchodovanie so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Ú. v. ES L 242, 14. 9. 1999),

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 2000/39/ES zo 16. decembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa príloha B k smernici Rady 90/429/EHS, ktorá stanovuje požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pre obchodovanie so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoz (Ú. v. ES L 13, 19. 1. 2000),

01.01.2010

– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa k rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).

01.01.2010

2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Robert Fico v. r.