Nariadenie vlády č. 225/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov

Čiastka 81/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

225

01.01.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2010

Slovenskej republiky

01.01.2010

zo 6. mája 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov

01.01.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 504/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2010

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová: „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

01.01.2010

2. V § 1 sa odkaz 1 nahrádza odkazom 2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.01.2010

2) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.

01.01.2010

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 6, 8, 9 a 12 znejú:

01.01.2010

3) § 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

6) Príloha č. 4 písm. h) k zákonu č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

8) § 6 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

9) § 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

12) Príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 39/2007 Z. z.“.

01.01.2010

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.“.

01.01.2010

5. V poznámkach pod čiarou 14, 18 a 20 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.“.

01.01.2010

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z. o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky.“.

01.01.2010

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z.“.

01.01.2010

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

01.01.2010

19) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.“.

01.01.2010

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťajú slová „§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.“.

01.01.2010

10. V § 6 odsek 5 znie:

01.01.2010

(5) Požiadavky na testy a na definovanie podmienok chovov týkajúce sa tuberkulózy a brucelózy (ďalej len „štatút“) určí štátna veterinárna a potravinová správa, ak o nich nerozhodne Európska komisia, pričom zohľadní pôvod zvierat z arktických krajín.“.

01.01.2010

11. V § 7 odsek 3 sa vypúšťa.

01.01.2010

12. V § 8 odsek 3 sa vypúšťa.

01.01.2010

13. V § 11 odseky 2 a 3 znejú:

01.01.2010

(2) Bez toho, aby boli dotknuté podmienky na zápis koňovitých do plemenných kníh pre určité špecifikované plemená, sperma oviec, kôz a koní musí byť

01.01.2010

a) odobratá, ošetrená a uskladnená pre potreby umelej inseminácie v inseminačnej stanici schválenej zo zdravotného hľadiska v súlade s prílohou č. 3 časťou I, alebo ak ide o ovce a kozy v chove, ktorý vyhovuje požiadavkám podľa osobitného predpisu,27)

01.01.2010

b) odobratá zvieratám zodpovedajúcim podmienkam ustanoveným v prílohe č. 3 časti II (pripustenie a bežná kontrola zvierat),

01.01.2010

c) odobratá, ošetrená, konzervovaná, skladovaná a prepravovaná v súlade s prílohou č. 3 časťou III,

01.01.2010

d) sprevádzaná počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému Európskou komisiou.

01.01.2010

(3) Oocyty a embryá oviec, kôz, ošípaných a koní musia byť

01.01.2010

a) odobraté od darcovských samíc, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prílohe č. 3 časti IV, tímom na odber alebo ich musí vytvoriť tím na produkciu schválený štátnou veterinárnou a potravinovou správou, spĺňajúci podmienky, ktoré sú v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva, uvedené v prílohe č. 3 časti I,

01.01.2010

b) odobraté, ošetrené, uschované vo vhodnom laboratóriu, skladované a prepravované podľa prílohy č. 3 časti III,

01.01.2010

c) sprevádzané počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru ustanovenému Európskou komisiou.“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

01.01.2010

27) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2006 Z. z.“.

01.01.2010

14. V § 11 ods. 4 druhá veta sa vypúšťa.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.

01.01.2010

15. V § 14 odsek 2 sa vypúšťa.

01.01.2010

16. Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú:

01.01.2010

33) § 49 až 51 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

34) § 5 písm. f) a § 6 ods. 2 písm. i), j) a l) zákona č. 39/2007 Z. z.“.

01.01.2010

17. V § 17 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa odseku 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „Európskym spoločenstvom“.

01.01.2010

18. V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2010

b) sprevádza ich zdravotný certifikát zodpovedajúci vzoru, ktorý je vypracovaný podľa osobitného predpisu,34aa) podpísaný príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny, ktorý potvrdzuje, že

01.01.2010

1. zvieratá spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú rovnocenné záruky uvedené v odseku 3 písm. a) a pochádzajú zo schválených prevádzkarní, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné zárukám v prílohe č. 4,

01.01.2010

2. sperma, oocyty a embryá pochádzajú zo schválených staníc na odber a skladovanie alebo od tímov na odber a produkciu, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné požiadavkám Európskeho spoločenstva, uvedené v prílohe č. 3 časti I.“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 34aa znie:

01.01.2010

34aa) Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávajúcich právomocí prenesených na Komisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 1/zv. 3).“.

01.01.2010

19. V § 17 odseky 2 a 3 sa vypúšťajú.

01.01.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 34b, 35 a 36 sa vypúšťajú.

01.01.2010

20. Poznámky pod čiarou k odkazom 38 až 40 znejú:

01.01.2010

38) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.

01.01.2010

39) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.

01.01.2010

40) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z.“.

01.01.2010

21. V § 18 písm. a) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „tento certifikát musí zodpovedať vzoru vydanému hlavným veterinárnym lekárom podľa osobitného predpisu,37)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.

01.01.2010

22. § 19 sa vypúšťa.

01.01.2010

23. V prílohe č. 1 sa dopĺňa piaty bod, ktorý znie:

01.01.2010

5. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.

01.01.2010

24. V prílohe č. 3 poznámky pod čiarou k odkazom 2, 3 a 5 znejú:

01.01.2010

2) § 7 až 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.

01.01.2010

3) Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.

01.01.2010

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.“.

01.01.2010

25. V prílohe č. 3 sa odkaz 4 nahrádza odkazom 3.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

01.01.2010

26. V prílohe č. 4 sa odkazy 3, 5 a 8 nahrádzajú odkazom 1.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2010

1) Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.

01.01.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 5 a 8 sa vypúšťajú.

01.01.2010

27. V prílohe č. 4 poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 7 znejú:

01.01.2010

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely.

01.01.2010

7) Príloha č. 4 písm. f) a h) k zákonu č. 39/2007 Z. z.“.


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Robert Fico v. r.