Nariadenie vlády č. 222/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných

Čiastka 80/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

222

01.01.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2010

Slovenskej republiky

01.01.2010

zo 6. mája 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných

01.01.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných sa mení takto:

01.01.2010

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

01.01.2010

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 8, 9, 11, 12 a 17 až 21 znejú:

01.01.2010

1) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.01.2010

8) § 6 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

9) § 14 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

11) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

12) § 16 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

17) § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

18) § 5 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

19) § 15 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

20) § 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

21) § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.“.

01.01.2010

3. V § 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu4)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

01.01.2010

4. V § 10 ods. 4 písm. f) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu15)“ a slová „v súlade s osobitným predpisom16)“.

01.01.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.

01.01.2010

5. V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2010

6. Príloha č. 1 znie:

01.01.2010

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z.

01.01.2010

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.01.2010

1. Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12) v znení

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 2006/911 z 5. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutie 2001/618/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. EÚ L 346, 9. 12. 2006),

01.01.2010

– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 2007/729/ES zo 7. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. EÚ L 294, 13. 11. 2007).

01.01.2010

2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.

01.01.2010

7. Nadpis v prílohe č. 5 znie: „Povinnosti národných laboratórií pre africký mor ošípaných“.

01.01.2010

8. V prílohe č. 5 sa vypúšťa prvý bod.

01.01.2010

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Robert Fico v. r.