Nariadenie vlády č. 221/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2006 Z. z.

Čiastka 80/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

221

01.01.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2010

Slovenskej republiky

01.01.2010

zo 6. mája 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2006 Z. z.

01.01.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2010

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

01.01.2010

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2010

1) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.

01.01.2010

3. V § 2 ods. 1 sa nad slovami „členskými štátmi“ vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou.

01.01.2010

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:

01.01.2010

3) § 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

4) § 6 ods. 2 písm. j) tretí bod a § 8 ods. 3 písm. h) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

5) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.“.

01.01.2010

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

01.01.2010

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.“.

01.01.2010

6. V § 4 ods. 1 sa nad slovami „na trh“ vypúšťa odkaz 7 vrátane poznámky pod čiarou.

01.01.2010

7. V § 4 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

01.01.2010

8. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

01.01.2010

9. V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vydávanom hlavným veterinárnym lekárom a aktualizovanom v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.

01.01.2010

10. V § 7 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.01.2010

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

01.01.2010

10) § 21 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.“.

01.01.2010

12. § 8 znie:

01.01.2010

㤠8

01.01.2010

Dovoz embryí možno povoliť, ak ich zaslal tím na odber embryí alebo tím na produkciu embryí, ktorý sa nachádza v jednej z tretích krajín zapísaných do zoznamu podľa § 7 a

01.01.2010

a) spĺňa podmienky

01.01.2010

1. na schválenie tímov na odber embryí alebo tímov na produkciu embryí podľa prílohy č. 2 časti A,

01.01.2010

2. týkajúce sa odberu, spracovania, skladovania a prepravy embryí takýmito tímami podľa prílohy č. 2 časti B,

01.01.2010

b) príslušný orgán tretej krajiny ho úradne schválil na účely vývozu do Európskeho spoločenstva,

01.01.2010

c) najmenej dvakrát do roka je predmetom inšpekcií úradného veterinárneho lekára tretej krajiny.“.

01.01.2010

13. V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

01.01.2010

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

01.01.2010

14. V § 10 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „vystaveného a podpísaného úradným veterinárom tretej krajiny odberu“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „ktorého vzor vydáva hlavný veterinárny lekár,“.

01.01.2010

15. Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

01.01.2010

11) § 35 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín.“.

01.01.2010

16. V § 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v osobitnom predpise11a)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

01.01.2010

11a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.“.

01.01.2010

17. V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

01.01.2010

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.01.2010

18. V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

01.01.2010

19. V § 13 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2010

20. Príloha č. 1 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.01.2010

3. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Robert Fico v. r.