Nariadenie vlády č. 219/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

Čiastka 80/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

219

01.01.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2010

Slovenskej republiky

01.01.2010

zo 6. mája 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

01.01.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2010

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

01.01.2010

2. V § 2 ods. 1 písm. e) nad slovom „štátom“ sa vypúšťa odkaz 4 vrátane poznámky pod čiarou.

01.01.2010

3. V § 2 ods. 1 sa písmeno p) dopĺňa bodmi 18 až 28, ktoré znejú:

01.01.2010

18. Česká republika: kraj

01.01.2010

19. Estónsko: maakond

01.01.2010

20. Cyprus: επαρχία (okres)

01.01.2010

21. Lotyšsko: rajons

01.01.2010

22. Litva: apskritis

01.01.2010

23. Maďarsko: megye

01.01.2010

24. Malta: –

01.01.2010

25. Poľsko: powiat

01.01.2010

26. Slovinsko: območje

01.01.2010

27. Bulharsko: област

01.01.2010

28. Rumunsko: judet“.

01.01.2010

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťajú slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi.“, „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.“, slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.“ sa nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.“ a slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky.“ sa nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z. o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky.“.

01.01.2010

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 7, 9, 11, 14 až 21, 24, 25, 27 až 31, 34 a 36 znejú:

01.01.2010

5) § 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.01.2010

7) § 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

9) § 46 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

11) § 36 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

14) § 17 ods. 2 a § 37 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

15) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

16) § 46 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

17) § 37 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2005 Z. z.

01.01.2010

18) § 37 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

19) § 7 ods. 2 písm. d) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

20) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.

01.01.2010

21) § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

24) § 32 ods. 4 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

25) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z.

01.01.2010

27) § 10 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

28) § 46 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

29) § 51 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

30) § 47 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

31) § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

34) § 48 až 50 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

36) § 20 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z.“.

01.01.2010

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťajú slová „§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.“.

01.01.2010

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

01.01.2010

8. V § 4 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2010

9. V § 11 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

01.01.2010

10. V § 11 sa vypúšťa odsek 6.

01.01.2010

11. V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „ak ide o uplatnenie osobitného predpisu,32) môže sa vlastníkovi alebo jeho zástupcovi“ nahrádzajú slovami „vlastníkovi alebo jeho zástupcovi sa môže“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.

01.01.2010

12. V § 15 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v súlade s osobitným predpisom33)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.

01.01.2010

13. Nadpis prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných a vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev“.

01.01.2010

14. V prílohe č. 1 prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2004), nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005), rozhodnutia Komisie 2006/911/ES (Ú. v. EÚ L 346, 9. 12. 2006), smernice Rady 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), rozhodnutia Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13. 11. 2007).“.

01.01.2010

15. V prílohe č. 1 druhý a tretí bod znejú:

01.01.2010

2. Rozhodnutie Komisie 2001/618/ES z 23. júla 2001 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými vo vnútri Spoločenstva, čo sa týka Aujeszkeho choroby, o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe a o zrušení rozhodnutia 93/24/EHS a 93/244/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 33).

01.01.2010

3. Rozhodnutie Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúce úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch a regiónoch členských štátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 39).“.

01.01.2010

Doterajší štvrtý až šiesty bod sa vypúšťa a siedmy bod sa označuje ako štvrtý bod.

01.01.2010

16. V prílohe č. 1 sa vypúšťa posledná veta.

01.01.2010

17. Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

01.01.2010

5. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.

01.01.2010

18. V prílohe č. 3 bode 4.1. sa vypúšťajú slová „uvedené v odseku 3.2.“.

01.01.2010

19. V prílohe č. 3 sa vypúšťa bod 4.2. Súčasne sa zrušuje označenie bodu 4.1.

01.01.2010

20. V prílohe č. 4 sa vypúšťa bod 4.2. Súčasne sa zrušuje označenie bodu 4.1.

01.01.2010

21. V prílohe č. 5 kap. I B písm. d) sa nahrádzajú slová „podľa osobitného predpisu.1)“ slovami „so súhlasom veterinárneho orgánu.“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 5 sa vypúšťa.

01.01.2010

22. V prílohe č. 5 kap. II A prvom bode sa slová „Štátne veterinárne laboratórium sér, Copenhagen“ nahrádzajú slovami „Národný veterinárny ústav Technickej univerzity v Dánsku“.

01.01.2010

23. V prílohe č. 5 kap. II A druhý bod znie:

01.01.2010

2. Štátne ústavy, národné referenčné laboratóriá alebo úradne schválené ústavy sú zodpovedné za kalibrovanie štandardného antigénu laboratória vzhľadom na úradne uznané štandardné sérum EHS (El sérum) poskytnuté Národným veterinárnym ústavom Technickej univerzity v Dánsku.“.

01.01.2010

24. V prílohe č. 5 kap. II A treťom bode sa slová „referenčným laboratóriám EHS vymenovaným v bode 2“ nahrádzajú slovami „štátnym ústavom, národným referenčným laboratóriám alebo úradne schváleným ústavom“.


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Robert Fico v. r.