Nariadenie vlády č. 218/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny

Čiastka 80/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

218

01.01.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2010

Slovenskej republiky

01.01.2010

zo 6. mája 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny

01.01.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny sa mení takto:

01.01.2010

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

01.01.2010

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 5, 7, 8, 12 až 16 znejú:

01.01.2010

4) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.01.2010

5) § 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

7) § 8 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

8) § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

12) § 8 ods. 3 písm. f) a § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

13) § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

14) § 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

15) § 15 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

16) § 9 zákona č. 39/2007 Z. z.“.

01.01.2010

3. V § 4 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,9)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

01.01.2010

4. V § 9 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,11)“.

01.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

01.01.2010

5. V § 14 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „referenčné laboratóriá členských štátov sú uvedené v prílohe č. 5 v bode I“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „v bode II“.

01.01.2010

6. V § 14 ods. 5 sa slová „uvedenými v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „členských štátov“.

01.01.2010

7. Príloha č. 1 znie:

01.01.2010

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

01.01.2010

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.01.2010

1. Smernica Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992 zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13) v znení

01.01.2010

– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),

01.01.2010

– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

01.01.2010

2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.

01.01.2010

8. Príloha č. 5 znie:

01.01.2010

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

01.01.2010

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM PRE DIAGNOSTIKU PSEUDOMORU HYDINY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

01.01.2010

Štátny veterinárny ústav

01.01.2010

Pod dráhami 918

01.01.2010

960 86 Zvolen“.


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Robert Fico v. r.