Nariadenie vlády č. 216/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín

Čiastka 80/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

216

01.01.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2010

Slovenskej republiky

01.01.2010

zo 6. mája 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín

01.01.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2010

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová: „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

01.01.2010

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5, 7, 9, 10, 13 znejú:

01.01.2010

1) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.01.2010

2) § 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

3) § 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

4) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

5) Príloha č. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

7) § 6 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

9) § 6 ods. 2 písm. j) a § 8 ods. 3 písm. i) zákona č 39/2007 Z. z.

01.01.2010

10) § 41 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z.

01.01.2010

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.“.

01.01.2010

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

01.01.2010

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

01.01.2010

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny.“.

01.01.2010

5. § 4 znie:

01.01.2010

㤠4

01.01.2010

Národné referenčné laboratórium pre vtáčie nákazy zodpovedné za koordináciu diagnostických metód stanovených v tomto nariadení vlády a ich používanie schválenými laboratóriami na území Slovenskej republiky je uvedené v prílohe č. 3 častiach I a II.“.

01.01.2010

6. V § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zverejnenom hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky“.

01.01.2010

7. V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.01.2010

8. V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2010

9. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2010

10. § 24 a 25 sa vypúšťajú.

01.01.2010

11. Príloha č. 1 znie:

01.01.2010

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

01.01.2010

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.01.2010

1. Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) v znení

01.01.2010

– smernice Rady 91/494/EHS z 26. júna 1991 o zdravotných podmienkach zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Európskeho spoločenstva a dovozy čerstvého hydinového mäsa z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 268, 24. 9. 1991),

01.01.2010

– smernice Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 korigendum k smernici Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. EÚ L 268, 24. 9. 1991),

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 92/369/EHS z 24. júna 1992, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Rady 90/539/EHS o veterinárnych podmienkach, ktorými sa upravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o podmienky vakcinácie hydiny (Ú. v. EÚ L 195, 14. 7. 1992),

01.01.2010

– smernice Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 268, 14. 9. 1992),

01.01.2010

– smernice Rady 93/120/ES z 22. decembra 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/539/EHS o zdravotných podmienkach zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Spoločenstva a dovozy hydiny a násadových vajec z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 340, 31.12.1993),

01.01.2010

– smernice Rady 1999/90/ES z 15. novembra 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/539/EHS o podmienkach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Spoločenstva a dovozy čerstvého hydinového mäsa a násadových vajec z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 300, 23. 11. 1999),

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 2000/505/ES z 25. júla 2000, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 90/539/EHS o podmienkach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Spoločenstva a dovoz hydiny a násadových vajec z tretích krajín a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 96/482/ES, ktorým sa stanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat a veterinárne certifikáty pre dovoz hydiny a násadových vajec okrem vtákov skupiny bežcov a ich vajec z tretích krajín vrátane opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat, ktoré sa musia uplatňovať po takom dovoze (Ú. v. L 201, 9. 8. 2000),

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 2001/867/ES z 3. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa smernicu Rady 90/539/EHS o zdravotných certifikátoch pre obchod s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 323, 7. 12. 2001),

01.01.2010

– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa k rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 2006/911/ES z 5. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutie 2001/618/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. L 346, 9. 12. 2006),

01.01.2010

– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 2007/594/ES z 29. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 90/539/EHS, pokiaľ ide o vzory veterinárnych osvedčení pre obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva s cieľom zohľadniť určité požiadavky verejného zdravia (Ú. v. L 227, 31. 8. 2007),

01.01.2010

– rozhodnutia Komisie 2007/729/ES zo 7. novembra 2007 2007/729/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. L 294, 13. 11. 2007).

01.01.2010

2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.

01.01.2010

12. V prílohe č. 2 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2010

1) § 43 zákona č. 39/2007 Z. z.“.

01.01.2010

13. Príloha č. 3 znie:

01.01.2010

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

01.01.2010

I. Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis) je

01.01.2010

Štátny veterinárny a potravinový ústav

01.01.2010

Botanická 15

01.01.2010

Bratislava

01.01.2010

II. Národné referenčné laboratórium pseudomoru hydiny a Národné referenčné laboratórium moru hydiny je

01.01.2010

Štátny veterinárny ústav

01.01.2010

Pod dráhami 918

01.01.2010

Zvolen

01.01.2010

III. Národné referenčné laboratórium pre vtáčie nákazy je zodpovedné za koordináciu diagnostických metód ustanovených v tomto nariadení vlády. Na tento účel

01.01.2010

a) môže poskytovať schváleným laboratóriám činidlá potrebné na diagnostické testovanie,

01.01.2010

b) sleduje kvalitu činidiel, ktoré používajú laboratóriá schválené na účely vykonávania diagnostických testov ustanovených v tomto nariadení vlády,

01.01.2010

c) organizuje porovnávacie testy.“.

01.01.2010

14. V prílohe č. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.01.2010

2) § 9 zákona č. 39/2009 Z. z.“.

01.01.2010

15. V prílohe č. 6 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2010

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz.“.


01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Robert Fico v. r.