Zákon č. 208/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

Čiastka 76/2009
Platnosť od 30.05.2009
Účinnosť od 01.06.2009