01.06.2009

189

01.06.2009

ZÁKON

01.06.2009

z 29. apríla 2009

01.06.2009

o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

01.06.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2009

§ 1

01.06.2009

Predmet úpravy

01.06.2009

Tento zákon ustanovuje

01.06.2009

a) niektoré pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov,1)

01.06.2009

b) výkon štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,

01.06.2009

c) práva a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „prevádzkovateľ“),

01.06.2009

d) registráciu prevádzkovateľov a inšpekčných organizácií,

01.06.2009

e) podrobnosti o výkone kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby,

01.06.2009

f) označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,

01.06.2009

g) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

01.06.2009

§ 2

01.06.2009

Orgány štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby

01.06.2009

Orgánmi štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby sú:

01.06.2009

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

01.06.2009

b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“).

01.06.2009

§ 3

01.06.2009

Ministerstvo

01.06.2009

Ministerstvo

01.06.2009

a) riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby,

01.06.2009

b) koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologickú poľnohospodársku výrobu,

01.06.2009

c) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu kontrolného ústavu,

01.06.2009

d) zverejňuje na návrh kontrolného ústavu vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zoznam hnojív, zoznam krmív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

01.06.2009

§ 4

01.06.2009

Kontrolný ústav

01.06.2009

Kontrolný ústav

01.06.2009

a) je príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,1)

01.06.2009

b) vedie register

01.06.2009

1. prevádzkovateľov,

01.06.2009

2. inšpekčných organizácií,

01.06.2009

c) vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „kontrola“),

01.06.2009

d) vykonáva dozor nad činnosťou inšpekčnej organizácie,

01.06.2009

e) registruje prevádzkovateľa a vykonáva zmeny v registri,

01.06.2009

f) vydáva súhlas na dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby dovozcovi podľa osobitných predpisov,1)

01.06.2009

g) informuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a s inšpekčnými organizáciami členských štátov a iných štátov,

01.06.2009

h) ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi1) pre ekologickú poľnohospodársku výrobu.

01.06.2009

§ 5

01.06.2009

Registrácia

01.06.2009

(1) Žiadosť o registráciu predkladá žiadateľ na tlačive vydanom kontrolným ústavom. Prílohy k žiadosti o registráciu sú:

01.06.2009

a) doklad o forme podnikania,

01.06.2009

b) deklarácia pozemkov,

01.06.2009

c) výpis z listu vlastníctva2) alebo nájomná zmluva,3)

01.06.2009

d) grafická príloha so situačným vyznačením pozemkov,4) na ktorých mieni žiadateľ vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu.

01.06.2009

(2) Register obsahuje

01.06.2009

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa, ak ide o právnickú osobu,

01.06.2009

b) druh a miesto výkonu činnosti,

01.06.2009

c) registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,

01.06.2009

d) inšpekčné organizácie.

01.06.2009

(3) Kontrolný ústav vykoná zápis do registra do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o registráciu.

01.06.2009

(4) Ak žiadosť neobsahuje všetky údaje podľa odseku 1, kontrolný ústav vyzve žiadateľa o registráciu do 30 dní od doručenia žiadosti o ich doplnenie. Ak žiadateľ o registráciu v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy žiadosť o registráciu nedoplní, kontrolný ústav zápis do registra nevykoná, o čom žiadateľa o registráciu vo výzve na doplnenie údajov poučí.

01.06.2009

(5) Po vykonaní zápisu podľa odseku 3 kontrolný ústav do 15 dní písomne oznámi prevádzkovateľovi jeho zapísanie do registra.

01.06.2009

(6) Oznámenie o registrácii obsahuje

01.06.2009

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa, ak bolo pridelené,5)

01.06.2009

b) druh a miesto výkonu činnosti,

01.06.2009

c) registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,

01.06.2009

d) inšpekčné organizácie oprávnené na výkon kontroly.

01.06.2009

§ 6

01.06.2009

Kontrolný ústav vykoná výmaz prevádzkovateľa z registra, ak

01.06.2009

a) prestal spĺňať podmienky na ekologickú poľnohospodársku výrobu,

01.06.2009

b) požiadal o zrušenie registrácie.

01.06.2009

§ 7

01.06.2009

Povinnosti prevádzkovateľa

01.06.2009

(1) Prevádzkovateľ je povinný

01.06.2009

a) vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1)

01.06.2009

b) oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o registráciu a v oznámení o registrácii.

01.06.2009

(2) Prevádzkovateľ je povinný na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa podmienok ustanovených týmto zákonom a podľa osobitných predpisov1)

01.06.2009

a) uzavrieť písomnú zmluvu s inšpekčnou organizáciou oprávnenou na výkon kontroly podľa § 4 písm. c), vedenou v registri podľa § 4 písm. b) druhého bodu, do 30 dní od doručenia oznámenia o registrácii,

01.06.2009

b) písomne informovať kontrolný ústav o uzavretí zmluvy s inšpekčnou organizáciou podľa písmena a) do 30 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

01.06.2009

§ 8

01.06.2009

Inšpekčná organizácia

01.06.2009

(1) Inšpekčnou organizáciou na účely tohto zákona je podnikateľ,6) ktorý

01.06.2009

a) je spôsobilý a oprávnený vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov,1)

01.06.2009

b) má akreditáciu podľa slovenskej technickej normy,7)

01.06.2009

c) má oprávnenie na výkon kontroly udelené kontrolným ústavom,

01.06.2009

d) má sídlo na území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky splnomocneného zástupcu.

01.06.2009

(2) Inšpekčná organizácia vykonáva kontrolu prostredníctvom inšpektorov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

01.06.2009

(3) Inšpektor ekologickej poľnohospodárskej výroby nesmie

01.06.2009

a) byť prevádzkovateľom produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby,

01.06.2009

b) byť prevádzkovateľom na uvádzanie produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby na trh,

01.06.2009

c) vykonávať kontrolu u toho istého prevádzkovateľa viac ako tri po sebe nasledujúce roky,

01.06.2009

d) vykonávať kontrolu pre viac ako jednu inšpekčnú organizáciu.

01.06.2009

(4) Inšpekčná organizácia je povinná bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu

01.06.2009

a) odobratie označenia a odobratie certifikátu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov,1)

01.06.2009

b) každú zmenu registrovaných údajov prevádzkovateľa zistených počas kontroly,

01.06.2009

c) návrh na uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.1)

01.06.2009

(5) Oprávnenie na výkon kontroly zaniká

01.06.2009

a) zrušením inšpekčnej organizácie,8)

01.06.2009

b) uplynutím platnosti poverenia alebo

01.06.2009

c) oznámením kontrolnému ústavu o skončení činnosti.

01.06.2009

(6) Inšpekčná organizácia je povinná oznámiť kontrolnému ústavu skutočnosť podľa odseku 5, ktorá je dôvodom zániku oprávnenia, najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

01.06.2009

(7) Kontrolný ústav inšpekčnej organizácii oprávnenie odníme, ak

01.06.2009

a) prestala spĺňať podmienky podľa tohto zákona,

01.06.2009

b) porušila povinnosť ustanovenú podľa osobitných predpisov.1)

01.06.2009

(8) Inšpekčná organizácia, ktorej bolo oprávnenie odňaté podľa odseku 7, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia až po odstránení dôvodov, ktoré viedli k jeho odňatiu.

01.06.2009

(9) Zánik oprávnenia alebo odňatie oprávnenia na výkon kontroly kontrolný ústav vyznačí v registri podľa § 4 písm. b) druhého bodu.

01.06.2009

§ 9

01.06.2009

Označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

01.06.2009

(1) Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby sa označujú podľa osobitných predpisov1) a grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby uvedeným v prílohe č. 1.

01.06.2009

(2) Označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov9) o označovaní výrobkov.

01.06.2009

§ 10

01.06.2009

Náhrada nákladov

01.06.2009

(1) Náklady na vykonanie rozboru vzorky odobratej pri podozrení z porušenia ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov1) u prevádzkovateľa je povinný uhradiť prevádzkovateľ, ak sa na základe rozboru potvrdí, že produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo osobitných predpisov.1)

01.06.2009

(2) Ak sa nepotvrdí porušenie tohto zákona alebo osobitných predpisov1) u prevádzkovateľa podľa odseku 1, náklady na vykonanie rozboru vzorky uhrádza kontrolný ústav.

01.06.2009

§ 11

01.06.2009

Sankcie

01.06.2009

(1) Kontrolný ústav uloží pokutu za nesplnenie povinnosti

01.06.2009

a) prevádzkovateľovi podľa § 7 ods. 2 písm. b) od 100 eur do 3 000 eur,

01.06.2009

b) prevádzkovateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) od 200 eur do 8 000 eur,

01.06.2009

c) prevádzkovateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo § 9 ods. 1 od 300 eur do 10 000 eur,

01.06.2009

d) inšpekčnej organizácii podľa § 8 ods. 3, 4 a 6 a povinnosti uvedenej v osobitných predpisoch1) od 300 eur do 10 000 eur.

01.06.2009

(2) Kontrolný ústav uloží pokutu tomu, kto v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1) používa klamlivú informáciu o tom, že poľnohospodársky produkt alebo potravina z bežnej výroby pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby do 50 000 eur.

01.06.2009

(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, dobu trvania, spôsob a mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.

01.06.2009

(4) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav alebo inšpekčná organizácia o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

01.06.2009

(5) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

01.06.2009

§ 12

01.06.2009

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis10) o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.


01.06.2009

§ 13

01.06.2009

Prechodné ustanovenia

01.06.2009

(1) Register vedený do 31. mája 2009 podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za register vedený podľa tohto zákona.

01.06.2009

(2) Produkty ekologického poľnohospodárstva označené do 31. mája 2009 podľa doterajších právnych predpisov možno uvádzať na trh do vypredania zásob.

01.06.2009

§ 14

01.06.2009

Zrušovacie ustanovenie

01.06.2009

Zrušuje sa zákon č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.

01.06.2009

§ 15

01.06.2009

Účinnosť

01.06.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.


01.06.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2009

Pavol Paška v. r.

01.06.2009

Robert Fico v. r.


01.06.2009

Príloha k zákonu č. 189/2009 Z. z.

01.06.2009

GRAFICKÝ ZNAK EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

01.06.2009

Značka – opis farieb a písma

01.06.2009

Obrázok 01

01.06.2009

Použité písmo – President

01.06.2009

Špecifikácia použitých farieb

01.06.2009

1. pre ofset: zelená farba: PANTONE č. 375 CV (CMYK: C-30, M-0, Y-100, K-0)

01.06.2009

2. na aplikáciu fólií: zelená farba

01.06.2009

Pri čierno-bielej alebo jednofarebnej tlači je logo možné používať aj v inej farbe ako definovanej, v pozitívnom alebo negatívnom variante. Podmienkou je dostatočný kontrast medzi pozadím a logom, čo zabezpečuje čitateľnosť a viditeľnosť textu loga.

Poznámky pod čiarou

01.06.2009

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).
Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7. 2007).

01.06.2009

2) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

01.06.2009

3) Napríklad § 663 až 670 Občianskeho zákonníka.

01.06.2009

4) § 2 písm. c) a d) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

01.06.2009

5) § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

01.06.2009

6) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

01.06.2009

7) STN EN 45 011 Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov.

01.06.2009

8) § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka.

01.06.2009

9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon), zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

01.06.2009

10) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.