Nariadenie vlády č. 122/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery rizík a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním zahraničného príspevku

Čiastka 43/2009
Platnosť od 31.03.2009
Účinnosť od 01.04.2008
01.04.2008

122

01.04.2008

NARIADENIE VLÁDY

01.04.2008

Slovenskej republiky

01.04.2008

z 18. marca 2009,

01.04.2008

ktorým sa ustanovuje suma zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery rizík a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním zahraničného príspevku

01.04.2008

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:


01.04.2008

§ 1

01.04.2008

Zahraničný príspevok

01.04.2008

Zahraničný príspevok poskytovaný zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanec“) vyslanému mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1) na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu (ďalej len „operácia“) sa člení na

01.04.2008

a) základný príspevok,

01.04.2008

b) príspevok za zaradenie operácie do kategórie.

01.04.2008

§ 2

01.04.2008

Základný príspevok

01.04.2008

Zamestnancovi vyslanému mimo územia Slovenskej republiky na účely operácie

01.04.2008

a) vykonávajúcemu pracovné činnosti s prevahou duševnej práce patrí základný príspevok v sume

01.04.2008

1. 200 eur mesačne, ak je zaradený do 3. platovej triedy,2)

01.04.2008

2. 250 eur mesačne, ak je zaradený do 4. platovej triedy,2)

01.04.2008

3. 310 eur mesačne, ak je zaradený do 5. platovej triedy,2)

01.04.2008

4. 360 eur mesačne, ak je zaradený do 6. platovej triedy,2)

01.04.2008

5. 410 eur mesačne, ak je zaradený do 7. platovej triedy,2)

01.04.2008

6. 470 eur mesačne, ak je zaradený do 8. platovej triedy,2)

01.04.2008

7. 530 eur mesačne, ak je zaradený do 9. platovej triedy,2)

01.04.2008

8. 610 eur mesačne, ak je zaradený do 10. platovej triedy,2)

01.04.2008

9. 710 eur mesačne, ak je zaradený do 11. platovej triedy,2)

01.04.2008

10. 810 eur mesačne, ak je zaradený do 12. platovej triedy,2)

01.04.2008

11. 910 eur mesačne, ak je zaradený do 13. platovej triedy,2)

01.04.2008

12. 1 110 eur mesačne, ak je zaradený do 14. platovej triedy,2)

01.04.2008

b) vykonávajúcemu pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce patrí základný príspevok v sume

01.04.2008

1. 80 eur mesačne, ak je zaradený do 1. platovej triedy,2)

01.04.2008

2. 140 eur mesačne, ak je zaradený do 2. platovej triedy,2)

01.04.2008

3. 200 eur mesačne, ak je zaradený do 3. platovej triedy,2)

01.04.2008

4. 250 eur mesačne, ak je zaradený do 4. platovej triedy,2)

01.04.2008

5. 310 eur mesačne, ak je zaradený do 5. platovej triedy,2)

01.04.2008

6. 360 eur mesačne, ak je zaradený do 6. platovej triedy,2)

01.04.2008

7. 410 eur mesačne, ak je zaradený do 7. platovej triedy.2)

01.04.2008

§ 3

01.04.2008

Príspevok za zaradenie operácie do kategórie

01.04.2008

Zamestnancovi vyslanému mimo územia Slovenskej republiky na účely

01.04.2008

a) humanitárnej pomoci patrí príspevok za zaradenie operácie do kategórie v sume

01.04.2008

1. 600 eur mesačne, ak je humanitárna pomoc zaradená do kategórie štandardná,

01.04.2008

2. 800 eur mesačne, ak je humanitárna pomoc zaradená do kategórie náročná,

01.04.2008

3. 950 eur mesačne, ak je humanitárna pomoc zaradená do kategórie veľmi náročná,

01.04.2008

4. 1 100 eur mesačne, ak je humanitárna pomoc zaradená do kategórie extrémna,

01.04.2008

b) mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu patrí príspevok za zaradenie operácie do kategórie v sume

01.04.2008

1. 1 000 eur mesačne, ak je mierová pozorovateľská misia, vojenská operácia alebo plnenie záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu zaradená do kategórie štandardná,

01.04.2008

2. 1 200 eur mesačne, ak je mierová pozorovateľská misia, vojenská operácia alebo plnenie záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu zaradená do kategórie náročná,

01.04.2008

3. 1 400 eur mesačne, ak je mierová pozorovateľská misia, vojenská operácia alebo plnenie záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu zaradená do kategórie veľmi náročná,

01.04.2008

4. 1 600 eur mesačne, ak je mierová pozorovateľská misia, vojenská operácia alebo plnenie záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu zaradená do kategórie extrémna.

01.04.2008

§ 4

01.04.2008

Kategórie operácie

01.04.2008

Operácia sa zaraďuje v závislosti od miery rizík do týchto kategórií:

01.04.2008

a) štandardná, ak

01.04.2008

1. sú podmienky zdravotného zabezpečenia a hygienického zabezpečenia porovnateľné s podmienkami v Slovenskej republike,

01.04.2008

2. je vojenská situácia a politická situácia bez incidentov,

01.04.2008

3. sú dodržiavané mierové dohody,

01.04.2008

4. je situácia pod kontrolou medzinárodných organizácií, polície a miestnej bezpečnosti,

01.04.2008

5. je možnosť opustenia tábora vo voľnom čase,

01.04.2008

6. je možnosť voľného pohybu v priestore pôsobenia operácie,

01.04.2008

7. nie je priestor pôsobenia operácie zamínovaný,

01.04.2008

8. sa nevyžaduje trvalé nosenie osobných ochranných prostriedkov,

01.04.2008

b) náročná, ak

01.04.2008

1. je operácia vykonávaná v subtropických klimatických podmienkach, v prostredí častých dažďov, v horských podmienkach, v prostredí so zvýšenou prašnosťou a vlhkosťou ovzdušia,

01.04.2008

2. sú podmienky zdravotného zabezpečenia a hygienického zabezpečenia vyhovujúce,

01.04.2008

3. je zvýšené riziko závažných infekčných ochorení,

01.04.2008

4. je potrebná vybraná očkovacia schéma,

01.04.2008

5. je priestor pôsobenia operácie zamínovaný,

01.04.2008

6. sa vyskytujú občasné incidenty a slovné útoky na účastníkov operácie vrátane útokov na vozidlá operácie,

01.04.2008

7. sú mierové dohody narušované,

01.04.2008

8. je obmedzená možnosť opustenia tábora vo voľnom čase,

01.04.2008

9. je možné riziko napadnutia,

01.04.2008

10. sa vyžaduje nosenie osobných ochranných pomôcok,

01.04.2008

c) veľmi náročná, ak

01.04.2008

1. je operácia vykonávaná v tropických klimatických podmienkach, v prostredí s prudkým striedaním teplôt, s výskytom obdobia dažďov, s vysokou vlhkosťou ovzdušia alebo vysokou prašnosťou, s náročným horským terénom,

01.04.2008

2. sú podmienky zdravotného zabezpečenia a hygienického zabezpečenia zhoršené,

01.04.2008

3. sa občas vyskytujú závažné infekčné ochorenia,

01.04.2008

4. je potrebná rozšírená očkovacia schéma,

01.04.2008

5. je zamínovaný priestor v okolí tábora,

01.04.2008

6. sa vyskytuje veľký počet incidentov a narušovania mierových dohôd,

01.04.2008

7. sa vyskytujú slovné a fyzické útoky na účastníkov operácie vrátane útokov na vozidlá operácie,

01.04.2008

8. je obmedzený pohyb účastníkov operácie, pohyb je možný len po vyznačených cestách s osobnými ochrannými prostriedkami a v kolónach,

01.04.2008

9. je zvýšené riziko napadnutia,

01.04.2008

10. je zvýšená fyzická záťaž a psychický tlak pri plnení vojenských a bezpečnostných opatrení,

01.04.2008

d) extrémna, ak

01.04.2008

1. je operácia vykonávaná v tropických klimatických podmienkach, v prostredí s extrémnym striedaním teplôt, s monzúnmi, s extrémne vysokou vlhkosťou ovzdušia alebo vysokou prašnosťou prostredia,

01.04.2008

2. sú podmienky zdravotného zabezpečenia a hygieny nevyhovujúce,

01.04.2008

3. sa bežne vyskytujú závažné infekčné ochorenia,

01.04.2008

4. je potrebná kompletná očkovacia schéma,

01.04.2008

5. nie sú mierové dohody plnené,

01.04.2008

6. sa vyskytujú trvalé otvorené zrážky medzi znepriatelenými stranami a útoky na vozidlá operácie s prípadmi ťažkých zranení,

01.04.2008

7. je vysoký stupeň ohrozenia života,

01.04.2008

8. je zákaz vychádzania z tábora,

01.04.2008

9. je možnosť plnenia úloh iba v ozbrojených kolónach,

01.04.2008

10. je bezpečnostná situácia v krajine podobná vojnovému stavu alebo vojne,

01.04.2008

11. je povinnosť trvalého nosenia osobných ochranných prostriedkov aj vo voľnom čase,

01.04.2008

12. je plnenie vojenských a bezpečnostných opatrení pod neustálym psychickým tlakom.


01.04.2008

§ 5

01.04.2008

Zrušovacie ustanovenie

01.04.2008

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti na poskytovanie zahraničného príspevku.

01.04.2008

§ 6

01.04.2008

Účinnosť

01.04.2008

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.


01.04.2008

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2008

1) § 12 ods. 1 písm. a), c) až e) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.

01.04.2008

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.