Opatrenie č. 110/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 41/2009
Platnosť od 25.03.2009
Účinnosť od 25.03.2009 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

25.03.200931.10.2014

110

25.03.200931.10.2014

OPATRENIE

25.03.200931.10.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

25.03.200931.10.2014

zo 16. marca 2009

25.03.200931.10.2014

o sumách stravného

25.03.200931.10.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


25.03.200931.10.2014

§ 1

25.03.200931.10.2014

Sumy stravného pre časové pásma sú:

25.03.200931.10.2014

a) 3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

25.03.200931.10.2014

b) 5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

25.03.200931.10.2014

c) 8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


25.03.200931.10.2014

§ 2

25.03.200931.10.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


25.03.200931.10.2014

Viera Tomanová v. r.