Zákon č. 8/2008 Z. z.Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 3/2008
Platnosť od 15.01.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008

15.02.2008

8

15.02.2008

ZÁKON

15.02.2008

z 28. novembra 2007

15.02.2008

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15.02.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.02.2008

Čl. II

15.02.2008

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení takto:

15.02.2008

1. V § 37b ods. 2 sa vypúšťajú slová „iných ako akcie,“.

15.02.2008

2. V § 41 ods. 19 sa slovo „vzťahujú“ nahrádza slovom „nevzťahujú“.

15.02.2008

3. V § 42 ods. 6 písm. b) sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.

15.02.2008

4. V § 46 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „dohľadu“.

15.02.2008

5. V § 49 ods. 1 sa slová „§ 34 až 37, § 37b ods. 1 až 3, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „ § 34, § 35 ods. 1 až 4, 9 a 11, § 36 ods. 1 a 3, § 37, § 37b ods. 1 až 3, § 37c, § 37d ods. 3, § 42 ods. 1 až 4 a 11 a § 44 ods. 1 a 2“.

15.02.2008

6. V § 58 odsek 1 znie:

15.02.2008

(1) Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa tohto zákona a osobitného zákona12) nad burzou, členmi burzy, organizátorom mnohostranného obchodného systému, nad emitentmi cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme, a nad osobami, ktoré vydali iné finančné nástroje prijaté na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme; v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť osôb súvisiaca s prijímaním cenných papierov na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme.“.

01.04.2008

Čl. III

01.04.2008

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2008

1. V § 7 sa vypúšťa odsek 1.

01.04.2008

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

01.04.2008

2. V § 7 ods. 1 sa nad slovo „nevyžiadanú“ umiestňuje odkaz 23a.

01.04.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

01.04.2008

23a) Príloha č. 1 časť Agresívne obchodné praktiky bod 6 k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2008

3. V § 7 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a na konci sa pripája táto veta: „Ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.23b)“.

01.04.2008

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

01.04.2008

23b) § 7 zákona č. 250/2007 Z. z.“.

01.04.2008

4. Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

01.04.2008

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách") (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005).“.


15.02.2008

Čl. IV

15.02.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 2008 s výnimkou čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008.


01.04.2008

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2008

Pavol Paška v. r.

01.04.2008

Robert Fico v. r.


01.04.2008

Príloha č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z. z.

01.04.2008

KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ PODĽA POISTNÝCH DRUHOV

01.04.2008

Časť A – odvetvia životného poistenia

01.04.2008

1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.

01.04.2008

2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.

01.04.2008

3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.

01.04.2008

4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.

01.04.2008

5. Dôchodkové poistenie.

01.04.2008

6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.

01.07.2014

7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia.

01.04.2008

Časť B – odvetvia neživotného poistenia

01.04.2008

1. Poistenie úrazu

01.04.2008

a) s jednorazovým plnením,

01.04.2008

b) s opakovaným plnením,

01.04.2008

c) s kombinovaným plnením,

01.04.2008

d) cestujúcich,

01.04.2008

e) individuálne zdravotné poistenie.

01.04.2008

2. Poistenie choroby

01.04.2008

a) s jednorazovým plnením,

01.04.2008

b) s opakovaným plnením,

01.04.2008

c) s kombinovaným plnením,

01.04.2008

d) zmluvné poistenie a pripoistenie,

01.04.2008

e) individuálne zdravotné poistenie.

01.04.2008

3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových

01.04.2008

a) motorových,

01.04.2008

b) nemotorových.

01.04.2008

4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.

01.04.2008

5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.

01.04.2008

6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch

01.04.2008

a) riečnych,

01.04.2008

b) jazerných,

01.04.2008

c) námorných.

01.04.2008

7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.

01.04.2008

8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených

01.04.2008

a) požiarom,

01.04.2008

b) výbuchom,

01.04.2008

c) víchricou,

01.04.2008

d) prírodnými živlami inými ako víchrica,

01.04.2008

e) jadrovou energiou,

01.04.2008

f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.

01.04.2008

9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.

01.04.2008

10. Poistenie zodpovednosti

01.04.2008

a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

01.04.2008

b) dopravcu.

01.04.2008

11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.

01.04.2008

12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.

01.04.2008

13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

01.04.2008

14. Poistenie úveru

01.04.2008

a) všeobecná platobná neschopnosť,

01.04.2008

b) exportný úver,

01.04.2008

c) splátkový úver,

01.04.2008

d) hypotekárny úver,

01.04.2008

e) poľnohospodársky úver.

01.04.2008

15. Poistenie kaucie

01.04.2008

a) priame záruky,

01.04.2008

b) nepriame záruky.

01.04.2008

16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich

01.04.2008

a) z výkonu povolania,

01.04.2008

b) z nedostatočného príjmu,

01.04.2008

c) zo zlých poveternostných podmienok,

01.04.2008

d) zo straty zisku,

01.04.2008

e) z trvalých všeobecných nákladov,

01.04.2008

f) z neočakávaných obchodných výdavkov,

01.04.2008

g) zo straty trhovej hodnoty,

01.04.2008

h) zo straty pravidelného zdroja príjmov,

01.04.2008

i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,

01.04.2008

j) z ostatných finančných strát.

01.04.2008

17. Poistenie právnej ochrany.

01.04.2008

18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.

01.04.2008

Časť C – skupiny odvetví neživotného poistenia

01.04.2008

Na vykonávanie poisťovacej činnosti pre viaceré poistné odvetvia sa povolenie orgánu dohľadu v poisťovníctve vydáva pod označením týchto skupín:

01.04.2008

a) „Poistenie úrazov a chorôb“ pre poistné odvetvia podľa bodov 1 a 2,

01.04.2008

b) „Poistenie motorových vozidiel“ pre poistné odvetvia podľa bodov 3, 7 a 10,

01.04.2008

c) „Námorné a dopravné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 6, 7 a 12,

01.04.2008

d) „Letecké poistenie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 5, 7 a 11,

01.04.2008

e) „Poistenie požiarov a iných majetkových škôd“ pre poistné odvetvia podľa bodov 8 a 9,

01.04.2008

f) „Poistenie zodpovednosti za škodu“ pre poistné odvetvia podľa bodov 10 až 13,

01.04.2008

g) „Poistenie úveru a kaucie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 14 a 15,

01.04.2008

h) „Všeobecné neživotné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 1 až 18.

01.04.2008

Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre jedno poistné odvetvie alebo viaceré poistné odvetvia, môže uzavrieť poistnú zmluvu aj na poistné riziko patriace do poistného odvetvia, pre ktoré jej nebolo udelené povolenie (doplnkové poistenie) za predpokladu, že toto riziko

01.04.2008

a) je spojené s hlavným poistným rizikom,

01.04.2008

b) sa týka predmetu, ktorý je poistený proti hlavnému poistnému riziku, a

01.04.2008

c) je poistené poistnou zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.

01.04.2008

Doplnkovým poistením nemôže byť poistné riziko patriace do poistných odvetví uvedených v bodoch 14, 15 a 17.

01.04.2008

Príloha č. 2 k zákonu č. 8/2008 Z. z.

30.06.2011

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.04.2008

1. Smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1964 o zrušení obmedzení slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby vo vzťahu k zaisteniu a retrocesii (Ú. v. ES L 56, 4. 4.1964, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01).

01.04.2008

2. Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (U. v. ES L 228, 16. 8. 1973, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 76/580/EHS z 29. júna 1976 (Ú. v. ES L 189, 13. 7. 1976, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 84/641/EHS z 10. decembra 1984 Ú. v. ES L 339, 27. 12. 1984, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 87/343/EHS z 22. júna 1987, Ú. v. ES L 185, 4. 7. 1987, Mimoriadne vydanie Ú. v. 06/zv. 01), v znení smernice Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 (Ú. v. ES L 185, 4. 7. 1987, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 (Ú. v. ES L 172, 4. 7. 1988, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990, Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 (Ú. v. ES L 228, 11. 8. 1992, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Ú. v. ES L 168, 18. 7. 1995, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 02), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/13/ES z 5. marca 2002 (Ú. v. ES L 77, 20. 3. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 04), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/ zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005), v znení smernice Rady 2006/101/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

01.04.2008

3. Smernica Rady 73/240/EHS z 24. júla 1973, ktorou sa rušia obmedzenia práva usadiť sa v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16. 8. 1973, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01).

01.04.2008

4. Smernica Rady 78/473/EHS z 30. mája 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa spolupoistenia v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 151, 7. 6. 1978, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01).

01.04.2008

5. Smernica Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany (Ú. v. ES L 185, 4. 7. 1987, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01).

01.04.2008

6. Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (Ú. v. ES L 172, 4. 7. 1988, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990 (Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 (Ú. v. ES L 228, 11. 8. 1992, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. mája 2000 (Ú. v. ES L 181, 20. 7. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/ zv. 03), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005).

01.04.2008

7. Smernica Rady 91/371/EHS z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 205, 27. 7. 1991, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01).

01.04.2008

8. Smernica Rady 91/675/EHS z 19. decembra 1991, ktorou sa zriaďuje Výbor pre poistenie (Ú. v. ES L 374, 31. 12. 1991, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení nariadenia (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003 ( Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 01/zv. 04), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

01.04.2008

9. Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11. 8. 1992, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 01), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Ú. v. ES L 168, 18. 7. 1995, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 02), v znení smernice 2000/64/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 290, 17. 11. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 03), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4 ), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005).

01.04.2008

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami v skupine poisťovní (Ú. v. ES L 330, 5. 12. 1998, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 03), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/ zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005).

01.04.2008

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní (Ú. v. ES L 110, 20. 4. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 04).

01.04.2008

12. Smernica 2002/83/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 06/zv. 06), v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005), v znení smernice Rady 2006/101/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

01.04.2008

13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

01.04.2013

14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005).

01.04.2013

15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).

01.04.2013

16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).

10.06.2013

17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).

Poznámky pod čiarou

01.04.2008

1) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

2) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

3) Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2008

4) § 21 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

5) § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2010

6) § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2010

7) § 10 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.01.2010

8) § 8 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.01.2010

9) § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.04.2008

11) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

12) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

10.06.2013

13) Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z., § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

01.04.2008

14) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

15) Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

16) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

17) § 3 zákona č. 594/2003 Z. z.

01.04.2008

18) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2009

18a) § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

19) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

20) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

21) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.04.2008

22) § 15a zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

22a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

01.04.2008

23) § 29 zákona č. 747/2004 Z. z.

01.04.2008

24) Rozhodnutie Rady z 20. júna 1991 o uzavretí Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 205; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv.1).

01.04.2008

25) § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

26) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

27) § 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.

01.04.2008

28) § 20 ods. 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 zákona č. 381/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2003 Z. z.

01.04.2008

29) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

30) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11. 09. 2002).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003 o prijatí určitých medzinárodných účtovných noriem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES kap. 12/zv. 32; Ú. v. EÚ L 261, 13. 10. 2003) v platnom znení.

01.04.2008

31) Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

32) § 4 ods. 7 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.

01.04.2008

33) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.01.2010

33a) § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.

01.01.2010

33b) § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.01.2010

33c) § 2 ods. 1 a 4 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.04.2008

34) § 66 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.01.2010

35) § 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z.

01.04.2008

36) Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

37) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

38) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

39) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

40) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

41) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

41a) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

42) § 340 a 341 Trestného zákona.

01.04.2008

43) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.01.2009

43a) § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.01.2009

43b) § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

01.01.2009

43c) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2008

44) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

45) § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

01.04.2008

46) Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

47) Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

48) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.

01.04.2008

49) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.

01.04.2008

50) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.

01.04.2008

51) § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.

01.04.2008

52) § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.

10.07.2009

53a) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z.

10.06.2013

55) § 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z.

01.04.2008

56) § 25 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.

31.12.2011

56a) Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).
Čl. 54 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).

31.12.2011

56b) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

01.04.2008

57) § 35 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

31.12.2011

57a) Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).

01.04.2008

59) Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10.06.2013

59a) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10.06.2013

59b) § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.

01.04.2008

60) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.07.2009

61) § 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
§ 2 ods. 3, § 10 a 25 zákona č. 540/2007 Z. z.

01.04.2008

62) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

63) § 154 až 229 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

64) § 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

66) Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

67) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.

01.04.2008

68) § 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

30.06.2011

68a) § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 53a až 53e zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 180 zákona č. 7/2005 Z. z.

01.04.2008

69) § 5 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.

01.04.2008

70) § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

71) § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.

01.01.2009

71a) § 41 ods. 8 zákona č. 594/2003 Z. z.

01.04.2008

72) § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.