Zákon č. 79/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

Čiastka 30/2008
Platnosť od 13.03.2008
Účinnosť od 01.04.2008 do31.12.2017
Zrušený 274/2017 Z. z.

OBSAH

01.04.200831.12.2017

79

01.04.200831.12.2017

ZÁKON

01.04.200831.12.2017

zo 14. februára 2008,

01.04.200831.12.2017

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

01.04.200831.12.2017

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.200831.12.2017

Čl. I

01.04.200831.12.2017

Zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi sa mení a dopĺňa takto:

01.04.200831.12.2017

1. V § 2 písmeno a) znie:

01.04.200831.12.2017

a) poškodeným osoba, ktorej bola v dôsledku trestného činu spôsobená ujma na zdraví; ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela (ďalej len „zomretý“), pozostalý manžel po zomretom a pozostalé dieťa po zomretom, a ak ich niet, pozostalý rodič po zomretom, a ak ho niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť,“.

01.04.200831.12.2017

2. V § 3 odsek 1 znie:

01.04.200831.12.2017

(1) O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník za podmienok a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.“.

01.04.200831.12.2017

3. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.04.200831.12.2017

d) doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ide o osobu, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.“.


01.04.200831.12.2017

Čl. II

01.04.200831.12.2017

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.


01.04.200831.12.2017

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.200831.12.2017

Pavol Paška v. r.

01.04.200831.12.2017

Robert Fico v. r.